Zgłoszenie nielegalnych treści

Poniższy formularz służy do zgłaszania nielegalnych treści publikowanych z wykorzystaniem infrastruktury home.pl S.A., w tym w szczególności informacji dotyczących: treści o charakterze terrorystycznym, udostępniania obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, bezprawnego udostępniania prywatnych obrazów bez zgody, cyberstalkingu, sprzedaży produktów niespełniających wymogów lub podrobionych, sprzedaży towarów lub świadczenia usług z naruszeniem prawa ochrony konsumentów, nieuprawnionego wykorzystania materiałów ochronionych prawem autorskim, nielegalnego oferowania usług zakwaterowania, nielegalnej sprzedaży żywych zwierząt.

Use the following form to report illegal content published via the infrastructure of home.pl S.A., including, in particular, information regarding: terrorist content, sharing the images of child sexual abuse, illegal sharing of private images without permission, cyberstalking, sale of non-compliant or counterfeit products, sale of goods or provision of services in violation of consumer protection laws, unauthorized use of copyrighted materials, illegal accommodation services offers, illegal sale of live animals.

*Wskaż dokładny adres lub adresy URL treści, które uważasz za nielegalne

Please indicate the exact URL or URLs of the content you consider to be illegal

*Podaj dodatkowe informacje, które pomogą nam w zlokalizowaniu zgłaszanej treści pod wskazanym adresem URL

Please provide any additional information that may enable to identify the illegal content

*Uzasadnij, dlaczego uważasz zgłaszane treści za nielegalne

Please explain why you consider the content to be illegal

*

Imię i nazwisko / nazwa firmy

Name

*

Adres e-mail

E-mail address

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Jeżeli reprezentujesz organ Państwa Członkowskiego UE, Komisję albo Europejską Radę Usług Cyfrowych, skorzystaj z adresu dsa-institutions@home.pl w języku polskim bądź angielskim.

If you represent any of the EU Member States' Authorities, the Commission or the European Board for Digital Services, use the email address dsa-institutions@home.pl using Polish or English.

Jeżeli zgłaszasz nakaz usunięcia jako uprawniony podmiot na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym, skorzystaj z adresu antiterror@home.pl w języku polskim bądź angielskim.

If you are submitting a removal order as an authorised entity under Regulation (EU) 2021/784 of the European Parliament and of the Council on addressing the dissemination of terrorist content online, use antiterror@home.pl in Polish or English.