Regulamin promocji „Oryginalny sklep”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji "Oryginalny sklep" (dalej: Oferty promocyjnej, Promocji) jest home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, dostawca usług internetowych (dalej home.pl lub Organizator), we współpracy z Flexcommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Gabiec.pl z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (dalej: Partnerzy).
 2. Zasady Promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu sieci home.pl dostępnego na stronie www.home.pl/regulaminy. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej oferty z postanowieniami Regulaminu sieci home.pl stosuje się warunki oferty.
 3. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie home.pl oraz na stronie internetowej www.home.pl. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

§2 Oferta promocyjna

 1. Skorzystanie z Oferty promocyjnej jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zasady Oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania. Organizator informuje o terminie oraz zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o Ofercie promocyjnej.
 3. Przedmiotem Promocji jest umożliwienie Uczestnikowi skorzystania z usług oferowanych mu na preferencyjnych warunkach przez Partnerów w zakresie projektowania i/lub wdrażania szaty graficznej, bądź jej poszczególnych elementów, do Sklepów internetowych. W zakresie Oferty promocyjnej mieści się aktualizacja szaty graficznej rozumiana jako usługa polegająca na zaktualizowaniu elementów związanych z szatą graficzną w przypadku ich błędnego wyświetlania w momencie wprowadzania aktualizacji technicznych w Sklepach internetowych przez Organizatora.

§3 Czas trwania promocji

 1. Oferta promocyjna trwa od 15.09.2014 r. do odwołania, przy czym Oferta w zakresie aktualizacji szaty graficznej obowiązuje w okresie jednego roku od dnia wykonania przez danego Partnera umowy z Klientem.
 2. Organizator może zakończyć Promocję (wycofać ofertę) w każdym czasie bez podania przyczyny, albo zaprzestać oferowania Promocji przez pewien z góry oznaczony czas.
 3. Warunki promocyjne obowiązują wyłącznie w okresie trwania Oferty promocyjnej.
 4. W przypadku wprowadzenia nowej Oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie, dotychczasowa Oferta promocyjna przestaje wiązać Organizatora, chyba że ten postanowi inaczej.

§4 Uczestnicy

 1. Oferta promocyjna skierowana jest do:
  • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych, niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
  które zawarły z Organizatorem umowę o świadczenie dowolnej usługi platformy sklepu internetowego świadczoną przez Organizatora.
 1. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 2. Z Oferty promocyjnej nie mogą korzystać Uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.

§5 Opis oferty promocyjnej

 1. Celem skorzystania z Promocji, Uczestnik posiadający opłaconą usługę platformy sklepu internetowego świadczoną przez Organizatora, w trakcie trwania oferty promocyjnej, po zalogowaniu do panelu administratora pod adresem: https://panel.home.pl wypełnia i wysyła formularz zgłoszeniowy na stronie Organizatora.
 2. W terminie 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia się Uczestnika w opisany w ustępie poprzedzającym sposób, wybrany przez niego Partner dokonuje weryfikacji zgłoszenia Uczestnika i kontaktuje się celem zawarcia z Uczestnikiem umowy o usługę będącą przedmiotem zgłoszenia Uczestnika.
 3. Stronami umowy zawartej w związku ze skorzystaniem przez Uczestnika z Oferty promocyjnej są Uczestnik oraz wybrany przez niego Partner. Umowa pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem zawierana jest w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia się Uczestnika Promocji do Partnera.
 1. Partner przedstawia Uczestnikowi opracowany przez niego projekt graficzny po spełnieniu przez Uczestnika warunków przewidzianych umową pomiędzy nimi, jednak w terminie nie dłuższym niż Partner zobowiązuje się do zakończenia wszelkich prac związanych z przedstawieniem i wdrożeniem projektu graficznego Uczestnikowi:
  • nie później niż 20 dni roboczych w przypadku pakietu podstawowego,
  • nie później niż 25 dni roboczych w przypadku pakietu rozszerzonego,
  od momentu uiszczenia przez Uczestnika na rzecz Partnera pierwszej wpłaty w wysokości 30 % wynagrodzenia przed rozpoczęciem prac.
 2. Uczestnik jest uprawniony do zgłoszenia uwag do przedstawionego mu przez Partnera projektu graficznego w terminie nieprzekraczającym 7 dni kalendarzowych od przedstawienia mu projektu graficznego. Po upływie tego terminu Strony uznają, iż Uczestnik zaakceptował przedstawiony mu projekt i nie zgłasza do niego żadnych uwag.
 3. W przypadku zgłoszenia uwag Partner zobowiązuje się do naniesienia poprawek do projektu (iteracja) w terminie nieprzekraczającym 7 dni kalendarzowych od otrzymania uwag.
 4. Uczestnik posiada ograniczoną możliwość zgłaszania uwag do projektu. Maksymalna liczba tzw. iteracji, czyli zbioru uwag i poprawek, o których mowa w pkt. 5 powyżej zależna od wybranego wariantu projektu i wynosi:
  1. W przypadku projektu podstawowego – 2 iteracje,
  2. W przypadku projektu rozszerzonego - 3 iteracje,
  3. W przypadku projektu RWD – 4 iteracje.
 5. Po akceptacji przez Uczestnika projektu opracowanego przez Partnera, następuje wdrożenie grafiki. Okres wdrożenia trwa nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych.
 6. Uczestnikom promocji Partner oferuje ceny na preferencyjnych warunkach za wybrane usługi. Pełny cennik usług jest dostępny pod adresem: http://www.home.pl/sklepy-internetowe/grafika.
 7. Pomoc techniczna oraz wszelkie reklamacje dotyczące Oferty promocyjnej są świadczone WYŁĄCZNIE przez Partnera.
 8. Wszelkie świadczenia otrzymane w ramach Promocji nie podlegają odstąpieniu, przekazaniu, bądź odsprzedaniu osobom trzecim, ani wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.

Podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT (23%).

Baza wiedzy

Kompendium wiedzy o Click Shop - od samouczków wideo, przez kompleksową dokumentację sklepu, aż po profesjonalne kursy i poradniki o e-handlu - wszystko w zasięgu jednego kliknięcia.

więcej

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź

Cena połączenia telefonicznego uzależniona od operatora.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia