Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej "Kupon freshmail.pl" (dalej: oferty promocyjnej, promocji, akcji) jest home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, pl. Rodła 9, dostawca usług internetowych, działający we współpracy z FreshMail Danuta Fuksa, ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Krakowa pod numerem 5742/2008 w dniu 9 września 2008, NIP: 945-138-67-91, REGON: 120762547, zwany dalej Partnerem.
 2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu sieci home.pl dostępnego na stronie home.pl/regulaminy.
 3. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora promocji oraz na stronie internetowej home.pl.
 4. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

§2 Oferta promocyjna

 1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.
 2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie promocyjnej.
 3. Oferta promocyjna wiąże Uczestników, którzy w okresie obowiązywania oferty dokonają rejestracji dóbr lub usług, których dotyczy oferta i zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

§3 Czas trwania promocji

 1. Oferta promocyjna trwa od 20.10.2013 do odwołania.
 2. Organizator może odwołać akcję promocyjną bez podania przyczyny albo zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas, w szczególności w przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie.

§4 Uczestnicy

 1. Oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które w trakcie trwania oferty promocyjnej:
  • zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu, oraz
  • zaakceptują postanowienia Regulaminu Partnera dostępnego na stronie http://freshmail.pl/regulamin-serwisu/, oraz
  • posiadają u Organizatora zarejestrowaną i opłaconą usługę typu Business Cloud Basic, Business Cloud Starter, Business Cloud Server, Click Shop, Business Cloud Unlimited, Click Shop Premium, Click Web Premium, Click Web Unlimited oraz
  • otrzymają od Organizatora kod rabatowy uprawniający do zniżki na usługi świadczone przez Partnera.
 2. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać Uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.

§5 Opis oferty promocyjnej

 1. Uczestnicy, którzy spełnili warunki określone w § 4 oraz w chwili rozpoczęcia promocji nie byli Klientami Partnera są uprawnieni do otrzymania kodu rabatowego uprawniającego do rabatu w zakresie wynagrodzenia za usługi Partnera. Usługi oraz ceny usług Partnera z uwzględnieniem rabatu określa tabela poniżej:
  NAZWA USŁUGI WARTOŚĆ KUPONU
  Business Cloud Basic, Business Cloud Starter 100 zł brutto
  Business Cloud Server, Click Shop 200 zł brutto
  Business Cloud Unlimited, Click Shop Premium 300 zł brutto
 2. W celu uzyskania kodu rabatowego, o którym mowa w ust. 1 Uczestnik oprócz spełnienia warunków określonych w § 4 musi dokonać następujących czynności:
  • Zalogować się do zakupionej usługi na stronie https://panel.home.pl,
  • Wygenerować przyznany kod rabatowy.
 3. Uczestnik może wykorzystać uzyskany kod rabatowy w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia jego otrzymania od Organizatora.
 4. Świadczenie otrzymane przez Uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź

Cena połączenia telefonicznego uzależniona od operatora.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia