Regulamin świadczenia usług "Profesjonalne usługi IT dla Ciebie"

I Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Operator  - home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym w kwocie 1.197.600 złotych w całości opłaconym. KRS: 0000431335, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242.
 2. Regulamin - niniejszy regulamin, który stanowi integralną cześć zawieranych z Użytkownikiem umów o świadczenie Usługi, znajdujący się na stronie Operatora https://home.pl/regulaminy.
 3. Regulamin sieci home.pl  - regulamin dostępny na stronie Operatora https://home.pl/regulaminy.
 4. Regulaminy Operatora  - regulaminy dotyczące usług oferowanych przez Operatora, dla których świadczone jest wsparcie techniczne opisane w niniejszym Regulaminie, dostępne na stronie Operatora https://home.pl/regulaminy.
 5. Usługa  - usługa Operatora na rzecz Użytkownika polegająca świadczeniu wsparcia technicznego dla usług oferowanych przez Operatora poprzez dokonywanie czynności typu: odtwarzanie danych z kopii zapasowych, analiza związana z kodowaniem baz danych, optymalizacja zapytań na bazach danych, analiza błędów aplikacji, import lub eksport baz danych, analizy wydajnościowe, instalacja certyfikatu SSL, przywrócenie domyślnego certyfikatu SSL, tworzenie stron WWW itp. Specyfikacja Usługi znajduje się na stronie Operatora https://home.pl.
 6. Specyfikacja Usługi - dostępny na stronie Operatora https://home.pl szczegółowy opis Usługi zawierający miedzy innymi: rodzaj czynności i prac dostępnych w ramach Usługi, sposób płatności opłat związanych ze świadczeniem określonych czynności w ramach Usługi, przewidywany czas wykonania Usługi.
 7. Cennik - zestawienie opłat związanych ze świadczeniem określonych czynności w ramach Usługi dostępny na stronie Operatora https://home.pl.
 8. Okres Abonamentowy - okres obejmujący okres roku od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi, za który jest uiszczana Opłata.
 9. Podmiot - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.
 10. Użytkownik - podmiot, który zamierza zawrzeć albo zawarł umowę o świadczenie Usługi albo podmiot na rzecz, którego umowa taka została zawarta.
 11. Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie Usługi w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Przedsiębiorca - podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 13. Panel Klienta - narzędzie do zarządzania Usługą i kontaktu z Operatorem dostępne po zalogowaniu przez Użytkownika na stronie Operatora https://home.pl.
 14. Doradca - osoba zatrudniona u Operatora na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej wykonująca wszelkie czynności techniczno-administracyjne w zakresie Usługi.

II ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi poprzedzone jest złożeniem zamówienia na Usługę.
 2. Zamówienie na Usługę może złożyć tylko Użytkownik już zarejestrowany u Operatora. Złożenie zamówienia na Usługę następuje poprzez wypełnienie formularza kontaktowego i przesłanie go w trybie wiadomości e-mail lub wiadomości sms lub telefonicznie lub na Czacie. Szczegółowy opis kanałów komunikacji znajduje się na stronie Operatora https://home.pl. Złożenie zamówienia wymaga dokonania przez Użytkownika autoryzacji konta, dla którego chce zamówić Usługę. Autoryzacja konta może nastąpić:
  1. w trybie wiadomości e-mail – poprzez podanie przez Użytkownika w formularzu kontaktowym loginu stanowiącego nazwę usługi innej niż Usługa zarejestrowanej już u Operatora i hasła do tej usługi,
  2. w trybie wiadomości sms – poprzez wysłanie przez Operatora w trybie wiadomości sms na numer telefonu podany w Panelu Klienta kodu, który Klient podaje Doradcy w trybie wiadomości sms, który na tej podstawie dokonuje autoryzacji.
 3. Z chwilą złożenia zamówienia na Usługę Użytkownik:
  1. akceptuje Regulamin, oraz
  2. oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi, w tym Partnerom, rejestrom, podmiotom należącym do grupy kapitałowej do której należy Operator, oraz
  3. oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skutkach prawnych takiego sprzeciwu. Informacja znajduje się na stronie http://home.pl, oraz
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji określonych Regulaminami wskazanymi w pkt I, a także związanych z wykonaniem Usługi w trybie przesłania ich na adres email podany w Panelu Klienta lub sms lub telefonicznie na numer telefonu podany w Panelu Klienta, oraz
  5. wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie mu faktur VAT w formie elektronicznej wystawianych przez Operatora w związku ze świadczeniem Usługi, oraz
  6. Konsument oświadcza, iż został poinformowany przez Operatora o przewidzianym w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny o prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia i wyraża zgodę na świadczenie Usługi przez Operatora tj. przed upływem terminu 10 dniowego od dnia zawarcia umowy mając świadomość, że wyrażenie tej zgody powoduje zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wyłączenie uprawnienia do odstąpienia od umowy w trybie tej ustawy, oraz
  7. wyraża zgodę na zalogowanie się/ dostęp Operatora na serwery, bazy danych, z których korzysta Użytkownik w celu wykonania Usługi.
 4. Użytkownik jest zobowiązany wnieść Opłatę z góry tj. przed dokonaniem czynności w ramach Usługi.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje po otrzymaniu przez Operatora zamówienia Usługi oraz dokonaniu autoryzacji, o których mowa w pkt 2 powyżej oraz otrzymaniu przez Operatora Opłaty zgodnie z niniejszym Regulaminem i Specyfikacją Usługi.
 6. Operator jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi albo jej rozwiązania/odstąpienia w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik nie dokona autoryzacji konta, dla którego chce zamówić Usługę, o której mowa w pkt 2 powyżej, lub
  2. Operator uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, lub
  3. zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa będzie wykorzystywana w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z usług świadczonych przez Operatora na rzecz innych Użytkowników, lub
  4. uprzednio Użytkownik osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z usług świadczonych przez Operatora w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z usług świadczonych przez Operatora na rzecz innych Użytkowników albo w sposób sprzeczny z regulaminami wydanymi przez Operatora,
  5. Użytkownik korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z pkt III.2.
  6. z przyczyn technicznych wykonanie Usługi nie będzie możliwe.

III ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Do obowiązków Użytkownika należy w szczególności:
  1. Udzielenie Operatorowi wszelkich informacji, plików koniecznych do wykonania Usługi, w tym podania haseł, loginu itp,,
  2. korzystanie z Usługi zgodnie z Regulaminem,
  3. uiszczanie na rzecz Operatora Opłaty zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz ze Specyfikacją Usługi.
 2. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika nie może prowadzić do:
  1. naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw autorskich innych Podmiotów,
  2. prób nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Operatora oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Użytkowników, (przykładowo: ataki hakerskie w tym DDOS, phishing i podobne; łamanie lub naruszanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości e-mail w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phishingu, crackingu i podobnych),
  3. popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  4. utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej, pornograficznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie), a także rasistowskich czy dyskryminujących, a nadto przechowywania oraz udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe,
  5. naruszenia prywatności innych użytkowników sieci Internet, do zamieszczenia danych bezprawnych i niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym,
  6. innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów oraz dobrych obyczajów.
 3. Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z Usługi wyłącznie w Okresie Abonamentowym tj. jej zamówienie i wykonanie/realizacja może nastąpić jedynie w Okresie Abonamentowym, a ponadto Użytkownik nie jest uprawniony do cedowania, przenoszenia praw i obowiązków z umowy o świadczenie Usługi na Podmioty trzecie.
 4. Po wykonaniu Usługi Operator przesyła informacje o wykonaniu Usługi w trybie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika w Panelu Klienta lub w trakcie składania zamówienia na Usługę.
 5. Użytkownik w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 powyżej jest zobowiązany dokonać odbioru wykonania Usługi poprzez potwierdzenie wiadomością email albo zgłosić zastrzeżenia co do prawidłowości wykonania Usługi w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 w trybie wiadomości e- mail. Jeżeli Użytkownik nie dokona odbioru wykonania Usługi lub nie zgłosi zastrzeżeń w formie wskazanej w zdaniu poprzednim w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 powyżej, Usługę uznaje się za wykonaną.
 6. Operator rozpatrzy zastrzeżenia i uwagi Użytkownika w zakresie wykonania Usługi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozstrzygniecie wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Użytkownikowi adres e-mail podany przez niego w Panelu Klienta lub w trakcie składania zamówienia na Usługę.

IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator na podstawie zgody Użytkownika, o której mowa w pkt II.3 lit b przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi oraz przekazuje lub powierza ich przetwarzanie innym Podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi,
 2. Dane są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Operator przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych, oraz spełni wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych.
 4. Operator oraz Podmioty, o których mowa w pkt IV. 1 są uprawnieni do przetwarzania danych przekazanych przez Użytkownika wyłącznie w zakresie czynności podejmowanych w celu należytego wykonania Usługi.
 5. Operator oraz podmioty, o których mowa w pkt IV. 1 zapewnią staranne zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz kontrole i nadzór przebiegu procesu przetwarzania na każdym jego etapie.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie zbioru w systemie informatycznym Użytkownika oraz w systemie informatycznym Użytkownika w części zarządzanej przez Użytkownika.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych.
 2. Użytkownik może rozwiązać/odstąpić od umowy o świadczenie Usługi w przypadkach wskazanych w przepisach prawa, a w przypadku gdy Użytkownik nie jest Konsumentem i odstąpienie nastąpi z przyczyn niezależnych od Operatora Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Operatora kary umownej w kwocie 50 % Opłaty z tytułu Usługi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Operator jest uprawniony także do potrącenia kary umownej z uiszczonej przez Użytkownika Opłaty z tytułu Usługi. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
 3. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane na stronie Operatora.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w Panelu Klienta lub w trakcie składania zamówienia Usługi.
 5. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w pkt.3 powyżej.
 6. Operator uznaje, iż Użytkownik zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie rozwiązał/ nie odstąpił od umowy do końca upływu okresu wskazanego w pkt. 5 powyżej.
 7. Do umów o świadczenie Usługi zawartych z Operatorem stosuje się prawo polskie.
 8. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.
 9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują Regulamin sieci home.pl, Regulaminy Operatora oraz przepisy prawa.

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź

Cena połączenia telefonicznego uzależniona od operatora.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia