WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI POWIERNICZEJ

Posiadacz nazwy domeny

- zwany dalej Rejestrantem -

oraz

spółka LOCAL PRESENCE SERVICES LTD
Carpenter Court, 1 Maple Road, Bramhall, Stockport, Cheshire SK7 2DH

- zwana dalej  Powiernikiem -

niniejszym zawierają

UMOWĘ POWIERNICZĄ

dotyczącą osoby do kontaktu w bazie danych WHOIS dla nazwy domeny.uk.

I Przedmiot Umowy

Rejestrant zamierza zarejestrować nazwę Domeny Najwyższego Poziomu TLD w swoim imieniu lub też jest on właścicielem danej nazwy domeny, jednak miejsce jego zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności Rejestranta znajduje się poza Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wszystkie nazwy domeny najwyższego poziomu .uk winny być zarejestrowane w następującym rejestrze: Nominet UK, Minerva House Edmund Halley Road, Oxford Science Park, OX4 4DQ Zjednoczone Królestwo.
Zgodnie z regulaminem rejestracji Nominet domen .uk, wymagane jest podanie adresu do korespondencji na terytorium Wielkiej Brytanii. Powiernik oświadcza, iż posiada taki adres.

Niniejsza Umowa Powiernicza zawierana jest wyłącznie z właścicielami domen, którzy zamierzają zarejestrować lub też zarejestrowali ich nazwę domeny u jednego z rejestratorów Powiernika.

Poniższe ogólne warunki określają prawa i obowiązki Powiernika oraz Rejestranta.

II Prawa i obowiązki

 1. Zobowiązania Rejestranta
  a) Rejestrant oświadcza, iż ma prawo do dokonania rejestracji i korzystania z nazwy domeny oraz, iż dokonanie takiej rejestracji i korzystanie z nazwy domeny nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym praw znaku towarowego, praw do nazwy lub praw autorskich), obowiązujących przepisów prawa ani norm moralnych i etycznych. W celu realizacji niniejszej Umowy, za naruszenie powyższego uznaje się w szczególności treści ornograficzne lub treści reprezentujące ekstremizm prawicowy.
  b) Rejestrant oświadcza, iż nazwa domeny nie będzie wykorzystywana do działań iezgodnych z prawem (w tym spammingu lub phishingu).
  c) Rejestrant zobowiązuje się przestrzegać warunków, zasad i regulaminów Rejestratora Domen (http://www.nominet.org.uk/uk-domain-names/registering-uk-domain/legaldetails/
  terms-and-conditions-domain-name-registration).
  d) Rejestrant zobowiązuje się informować Powiernika na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail o wszystkich zmianach dotyczących rejestracji lub zarządzania nazwą domeny. Powyższe dotyczy w szczególności zmiany właściciela nazwy domeny lub usługodawcy, jak również możliwych skutków prawnych bądź podjęcia działań prawnych przez osoby trzecie.
  Niniejsza Umowa uważana jest za nieważną po dokonaniu zmiany właścicieli nazwy domeny.
  Jeżeli Powiernik zostaje zarejestrowany w bazie danych WHOIS jako osoba do kontaktu dla nowego właściciela, w pierwszej kolejności z Powiernikiem zawierana jest nowa umowa powiernicza.
  e) Rejestrant zobowiązany jest niezwłocznie odpowiadać na wszystkie zapytania Powiernika na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail nie później niż w ciągu 48 godzin po otrzymaniu od Powiernika danego zapytania. Termin ten może zostać dodatkowo skrócony, jeżeli osoba trzecia wyznaczy krótszy termin lub z uwagi na jakąkolwiek inną ważną przyczynę, dla której wymagane jest udzielenie stosownej odpowiedzi w krótszym terminie.
  f) Rejestrant zobowiązuje się na bieżąco aktualizować swoje dane kontaktowe niezbędne dla rejestratora. Rejestrant niniejszym upoważnia rejestratora do udostępniania danych Rejestranta Powiernikowi.
  g) Rejestrant winien zagwarantować, iż Powiernik nie będzie widniał w bazie danych WHOIS
  jako osoba do kontaktu dla nazwy domeny po rozwiązaniu niniejszej Umowy. W przypadku, gdy Powiernik nadal widnieje w bazie danych WHOIS jako osoba do kontaktu po ozwiązaniu niniejszej Umowy, Powiernik ma prawo zażądać od Rejestranta usunięcia nazwy domeny w wyżej przewidzianym terminie (pkt 1 e). W przypadku, gdy Rejestrant nie usunie domeny, Powiernik ma prawo na własną rękę zażądać od rejestratora usunięcia nazwy domeny.

 2. Zobowiązania Powiernika
  a) Powiernik zobowiązuje się do wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań wynikających z faktu rejestracji w bazie danych WHOIS jako osoby do kontaktu. Powiernik winien stosować się do poleceń Rejestranta, o ile polecenia te nie naruszają obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszej Umowy.
  b) Powiernik zobowiązuje się niezwłocznie informować Rejestranta o wszelkich sprawach, które dotyczą rejestracji i korzystania z nazwy domeny. Powiernik nie ma prawa podejmować jakichkolwiek decyzji bez uprzedniego skonsultowania się z Rejestrantem, chyba że dokonanie takiej konsultacji nie jest możliwe z uzasadnionych przyczyn lub ze względów prawnych. Jeśli Powiernik musi podjąć decyzję bez możliwości konsultacji z Rejestrantem, decyzja ta winna zostać podjęta według uznania Powiernika, winna być zasadna, podjęta wedle najlepszej wiedzy Powiernika i w dobrej wierze.

 3. Prawa Powiernika
  a) Powiernik nie ma obowiązku sprawdzania czy nazwa domeny lub jej treść nie narusza obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to w szczególności naruszenia praw osób trzecich, jak również naruszania innych przepisów prawa.
  W przypadku, gdy Powiernik zauważy wystąpienie takich naruszeń, ma prawo bez uprzedzenia lub wcześniejszego konsultowania się z Rejestrantem niezwłocznie usunąć nazwę domeny lub do niezwłocznego zaprzestania występowania w charakterze powiernika dla domeny.
  b) Jeżeli nie udaje się skontaktować z Rejestrantem używając informacji kontaktowych przekazanych przez niego lub w przypadku, gdy Rejestrant nie udzielił odpowiedzi na zapytanie Powiernika w przewidzianym terminie, Powiernik ma prawo do podejmowania wszelkich niezbędnych decyzji oraz podjęcia działań w szczególności w celu uwolnienia nazwy domeny w przypadkach dochodzenia praw osób trzecich.
   
 4. Procedura rozpatrywania skarg dotyczących dochodzenia praw osób trzecich
  W przypadku, gdy Powiernik ponosi odpowiedzialność wobec osoby trzeciej i żąda się od niego uwolnienia lub usunięcia nazwy domeny, Rejestrant winien przedstawić stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie przewidzianym w pkt 1 e), czy zgadza się na uwolnienie nazwy domeny lub czy też zamierza bronić domeny.
  a) W przypadku, gdy Rejestrant zgadza się na uwolnienie domeny, Powiernik dokona usunięcia domeny z rejestru i poinformuje o tym skarżącego. Umowa zawarta pomiędzy Rejestrantem a Powiernikiem ulega wówczas automatycznie rozwiązaniu, bez konieczności składania stosownego wypowiedzenia.
  b) W przypadku braku odpowiedzi Rejestranta w przewidzianym terminie Powiernik ma prawo przekazać zarządzanie nazwą domeny stosownemu rejestratorowi i do usunięcia z bazy danych WHOIS jako osoby do kontaktu dla nazwy domeny.
  c) Jeżeli Rejestrant poinformuje Powiernika, iż zamierza bronić domeny, winien przekazać Powiernikowi w ciągu dwóch dni kwotę zabezpieczenia (gotówką w euro, gwarancja bankowa dużego niemieckiego lub austriackiego banku lub dużej kasy oszczędnościowej (Sparkasse)), która to kwota zostanie określona przez Powiernika według jego uznania i stanowić będzie zabezpieczenie dla Powiernika w przypadku dochodzenia roszczeń i pokryje koszty sądowe oraz koszty obrony prawnej przypuszczalnie poniesione przez Powiernika.

   

  Następnie Rejestrant - w terminie przewidzianym w pkt. 1 e) - wyznaczy prawnika,
  który będzie reprezentował Rejestranta w sądzie i poza nim we wszystkich sprawach odnoszących się do danej osoby trzeciej w ramach danej jurysdykcji. Jeżeli Rejestrant nie przestrzega powyższych zobowiązań, Powiernik ma prawo postępować zgodnie z
  postanowieniami określonymi w pkt 4 b).

III Odpowiedzialność stron

 1. Odpowiedzialność Rejestranta
  Rejestrant zrekompensuje Powiernikowi wszelkie koszty, szkody i inne straty poniesione
  w związku z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie związane z domeną. Postanowienie to pozostaje w mocy niezależnie od zaniedbania lub niewywiązania sie, a także obejmuje uzasadnione koszty konsultacji prawnych udzielonych Powiernikowi. Rekompensata ta odnosi się do ważnych i nieważnych roszczeń, jak również dla roszczeń dochodzonych na drodze sądowej, jak i nie.
   
 2. Odpowiedzialność Powiernika
  a) Powiernik odpowiada tylko za szkody w przypadku umyślnego lub rażącego zaniedbania powstałego po stronie Powiernika lub jego  pełnomocników. Za naruszenie istotnego dla umowy obowiązku (obowiązku kardynalnego) w sposób, który zagraża realizacji niniejszej Umowy, odpowiedzialność ograniczana jest do normalnego odszkodowania przewidzianego przez Powiernika w chwili zawarcia Umowy, jeżeli naruszenie to nie zostało spowodowane umyślnie lub z rażącym zaniedbaniem.
  b) Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku utraty życia, obrażeń ciała i/lub uszczerbku na zdrowiu. Odpowiedzialność za szkody pośrednie, w szczególności za utratę zysków, jest ograniczona do przypadków naruszenia istotnego dla umowy obowiązku (obowiązek kardynalny) umyślnego lub rażącego zaniedbania w sposób zagrażający realizacji Umowy przez Powiernika lub jego pełnomocników.

Okres obowiązywania Umowy, wypowiedzenie Umowy i wynagrodzenie

 1. Okres obowiązywania Umowy
  a) Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Niniejsza Umowa automatycznie ulega rozwiązaniu wraz ze zwolnieniem Powiernika od wykonywania zobowiązań lub z chwilą usunięcia nazwy domeny.
  b) Niniejsza Umowa  jest nierozerwalnie związana z rejestracją nazwy domeny u stosownego
  rejestratora Powiernika.

 2. Wypowiedzenie Umowy
  a) Rejestrant i Powiernik wstrzymują prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy. Nie ma to jednak wpływu na wykorzystanie przez nich możliwości wypowiedzenia niniejszej Umowy z uzasadnionych przyczyn lub jakichkolwiek innych przyczyn wypowiedzenia niniejszej Umowy zawartych w niniejszej Umowie.
  b) Powiernik ma prawo do przeniesienia wszystkich praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na innego powiernika i zarejestrować go jako nową osobę do kontaktu w bazie danych WHOIS, pod warunkiem że nie spowoduje to problemów prawnych dla Rejestranta. W celu dokonania przeniesienia praw i zobowiązań nie wymaga się uzyskania zgody Rejestranta.
   
 3. Wynagrodzenie
  a) Należne wynagrodzenie wypłacane będzie rejestratorowi Rejestranta. Wynagrodzenie płatne będzie z góry za każdy 1 rok obowiązywania niniejszej Umowy. Od Rejestranta nie wymaga się dokonywania dodatkowych opłat bezpośrednio na rzecz Powiernika.
  b) Jeśli nazwa domeny zostanie przedwcześnie usunięta lub przeniesiona, Rejestrant ma prawo do otrzymania proporcjonalnego zwrotu.

V Postanowienia końcowe

 1. Zmiany do Umowy, cesja
  a) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej. Powyższe ma również zastosowanie do rezygnacji z wymogu formy pisemnej. Strony niniejszej Umowy nie uzgodniły żadnych dodatkowych warunków.
  b) Cesja praw Rejestranta jest niemożliwa.

 2. Sąd właściwy, wybór obowiązującego prawa
  a) Jako oddział PTS GmbH, Neunkircher Straße 43, 66299 Friedrichsthal, Niemcy, Powiernik ma prawo delegować zadania administracyjne dotyczące rejestracji domen spółce macierzystej.
  b) Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd w Friedrichsthal, Niemcy, jeżeli Rejestrant jest przedsiębiorcą, osobą prawną działającą na zasadach prawa publicznego, specjalną własnością prawa publicznego lub jeżeli jest konsumentem i nie posiada adresu do korespondencji w Niemczech, który przeniósł się do innego kraju niż Niemcy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy lub, jeżeli nie posiada adresu zamieszkania w Niemczech w chwili wszczęcia postępowania prawnego.
  c) Niniejsza Umowa podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Postanowienia prawa handlowego Narodów Zjednoczonych nie mają zastosowania.
 3. Klauzula salwatoryjna
  Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub też jego część okaże się nieważne,
  nie uchybia to ważności pozostałych postanowień niniejszej Umowy. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszej Umowy uznane zostanie za niewykonalne lub nieważne, postanowienie to winno zostać zastąpione postanowieniem ważnym i wykonalnym oraz najbardziej zbliżonym do założeń zastępowanego postanowienia pod względem gospodarczym i prawnym, które to postanowienie byłoby możliwe do zaakceptowania przez strony, gdyby strony wiedziały o nieważności postanowienia w chwili zawierania niniejszej
  Umowy.

   

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź

Cena połączenia telefonicznego uzależniona od operatora.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia