Regulamin świadczenia usługi wyklikiwania strony WWW w kreatorze ClickWeb

I Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Operator  - home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym w kwocie 1.197.600 złotych w całości opłaconym. KRS: 0000431335, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242.
 2. Regulamin - niniejszy regulamin, który stanowi integralną cześć zawieranych z Użytkownikiem umów o świadczenie Usługi, znajdujący się na stronie Operatora https://home.pl.
 3. Regulamin sieci home.pl  - regulamin dostępny na stronie Operatora https://home.pl/regulaminy/home.
 4. Regulamin usługi Kreator WWW - regulamin dostępny na stronie Operatora https://home.pl/regulaminy/kreator.
 5. Regulamin usługi "Profesjonalne Usługi IT dla Ciebie" - regulamin dostępny na stronie Operatora: https://home.pl/regulaminy/uslugiit.
 6. Kreator WWW - usługa Operatora na rzecz Użytkownika polegająca na umożliwieniu korzystania z aplikacji, służącej do tworzenia i publikacji stron WWW na zasadach wskazanych w Regulaminie usługi Kreator WWW.
 7. Usługa - jedna z usług oferowanych przez Operatora w ramach usługi „Profesjonalne Usługi IT dla Ciebie”, polegająca na stworzeniu we współpracy z Użytkownikiem strony WWW za pomocą Kreatora WWW, obejmującej maksymalnie 6 podstron. Usługa obejmuje także udzielenie przez Operatora Użytkownikowi niewyłącznej licencji/sublicencji, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie z utworów powstałych w ramach Usługi w skutek działania Operatora lub podmiotów będących jego podwykonawcami.
 8. Specyfikacja Usługi - znajduje się w pkt III.12 niniejszego Regulaminu.
 9. Cennik - zestawienie opłat związanych ze świadczeniem Usługi dostępny na stronie Operatora https://home.pl
 10. Okres abonamentowy - okres rozliczeniowy, za który Użytkownik dokonuje zapłaty Opłaty abonamentowej na rzecz Operatora, określony w Specyfikacji Usługi.
 11. Opłata abonamentowa - określone w Cenniku opłaty uiszczane przez Abonenta na rzecz Operatora z tytułu świadczenia Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz odpowiednio zgodnie ze Specyfikacją Usługi.
 12. Podmiot - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.
 13. Użytkownik - podmiot, który zamierza zawrzeć albo zawarł umowę o świadczenie Usługi albo podmiot na rzecz, którego umowa taka została zawarta.
 14. Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie Usługi w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. Przedsiębiorca - podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 16. Panel Klienta - narzędzie do zarządzania Usługi i kontaktu z Operatorem dostępne po zalogowaniu przez Użytkownika na stronie Operatora https://home.pl
 17. Doradca - osoba zatrudniona u Operatora na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej wykonująca wszelkie czynności techniczne w zakresie Usługi.

II ZAWARCIE UMOWY

 1. W przypadku Użytkownika, który jest już zarejestrowany u Operatora zawarcie umowy o świadczenie Usługi poprzedzone jest złożeniem zamówienia na Usługę. Złożenie zamówienia na Usługę następuje poprzez wypełnienie formularza kontaktowego i przesłanie go w trybie wiadomości e-mail lub wiadomości sms lub telefonicznie lub na Czacie. Szczegółowy opis kanałów komunikacji znajduje się na stronie Operatora https://home.pl. Złożenie zamówienia wymaga dokonania przez Użytkownika autoryzacji konta, dla którego chce zamówić Usługę. Autoryzacja konta może nastąpić:
  1. w trybie wiadomości e-mail – poprzez podanie przez Użytkownika w formularzu kontaktowym loginu stanowiącego nazwę usługi innej niż Usługa zarejestrowanej już u Operatora i hasła do tej usługi,
  2. w trybie wiadomości sms – poprzez wysłanie przez Operatora w trybie wiadomości sms na numer telefonu podany w Panelu Klienta kodu, który Klient podaje Doradcy w trybie wiadomości sms, który na tej podstawie dokonuje autoryzacji.
 2. W przypadku Użytkownika, który nie jest już zarejestrowany u Operatora zawarcie umowy o świadczenie Usługi poprzedzone jest rejestracją na stronie https://rejestruj.home.pl.
 3. Z chwilą złożenia zamówienia wskazanego w pkt 1 albo rejestracji wskazanej w pkt 2 Użytkownik:
  1. akceptuje Regulamin, oraz
  2. akceptuje Regulamin sieci home.pl, oraz
  3. akceptuje Regulamin usługi Kreator WWW, oraz
  4. akceptuje Regulamin usługi "Profesjonalne Usługi IT dla Ciebie", oraz
  5. akceptuje warunki licencji/sublicencji udzielonych mu przez Operatora oraz udzielonych Operatorowi koniecznych do wykonania Usługi przez Operatora, oraz
  6. udziela Operatorowi licencji/sublicencji na utwory przekazane Operatorowi w celu wykonania Usługi przez Operatora, w tym oświadcza, iż posiada prawo do udzielenia takich licencji/sublicencji Operatorowi i prawo to oraz przekazane operatorowi utwory nie są obciążone prawami osób trzecich ani nie naruszają praw osób trzecich, a w przypadku gdyby to oświadczenie było nieprawdziwe choćby w części zobowiązuje się w szczególności do zwolnienia Operatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich poprzez wstąpienie w miejsce Operatora do sporu o ile to będzie możliwe lub spełnienie zasadnych roszczeń osób trzecich, oraz
  7. oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi, w tym Partnerom, rejestrom, podmiotom należącym do grupy kapitałowej do której należy Operator, oraz
  8. oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skutkach prawnych takiego sprzeciwu. Informacja znajduje się na stronie http://home.pl, oraz
  9. wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji określonych Regulaminami wskazanymi w lit a-d (powyżej), a także związanych z wykonaniem Usługi w trybie przesłania ich na adres email podany w Panelu Klienta lub sms lub telefonicznie na numer telefonu podany w Panelu Klienta, oraz
  10. wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie mu faktur VAT w formie elektronicznej wystawianych przez Operatora w związku ze świadczeniem Usługi, oraz
  11. Konsument oświadcza, iż został poinformowany przez Operatora o przewidzianym w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny o prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia i wyraża zgodę na świadczenie Usługi przez Operatora tj. przed upływem terminu 10 dniowego od dnia zawarcia umowy mając świadomość, że wyrażenie tej zgody powoduje zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wyłączenie uprawnienia do odstąpienia od umowy w trybie tej ustawy, oraz
  12. wyraża zgodę na zalogowanie się przez Operatora na stronę WWW Użytkownika w celu wykonania Usługi.
 4. Po zakończeniu rejestracji Operator wysyła potwierdzenie dokonania skutecznej rejestracji/zamówienia na adres email podany w Panelu Klienta.
 5. Użytkownik jest zobowiązany wnieść Opłatę abonamentową zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem usługi Kreator WWW po telefonicznym uzgodnieniu warunków wykonania usługi i wstępnej akceptacji tych warunków przez klienta.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje po dokonaniu potwierdzenia opisanego w pkt 4 oraz uiszczeniu Opłaty abonamentowej.
 7. Operator jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi albo jej rozwiązania/odstąpienia w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik poda w formularzu rejestracyjnym/zamówieniu lub Panelu Klienta nieprawdziwe dane, lub
  2. Operator uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, lub
  3. zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa będą wykorzystywane w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z usług świadczonych przez Operatora na rzecz innych Użytkowników, lub
  4. uprzednio Użytkownik osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z usług świadczonych przez Operatora w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z usług świadczonych przez Operatora na rzecz innych Użytkowników albo w sposób sprzeczny z regulaminami wydanymi przez Operatora,
  5. Użytkownik korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z pkt III pkt 2.

III ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Do obowiązków Użytkownika należy w szczególności:
  1. przedstawienie Operatorowi wszelkich dokumentów koniecznych do wykonania Usługi,
  2. korzystanie z Usługi zgodnie z Regulaminem,
  3. uiszczenie na rzecz Operatora Opłaty abonamentowej zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz odpowiednio zgodnie ze Specyfikacją Usługi.
 2. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika nie może prowadzić do:
  1. naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw autorskich innych Podmiotów,
  2. prób nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Operatora oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Użytkowników, (przykładowo: ataki hackerskie w tym DDOS, phishing i podobne; łamanie lub naruszanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości e-mail w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phishingu, crackingu i podobnych),
  3. popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  4. utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej, pornograficznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie), a także rasistowskich czy dyskryminujących, a nadto przechowywania oraz udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe,
  5. naruszenia prywatności innych użytkowników sieci Internet, do zamieszczenia danych bezprawnych i niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym,
  6. innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów oraz dobrych obyczajów.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do cedowania, przenoszenia praw i obowiązków z umowy o świadczenie Usługi na Podmioty trzecie.
 4. Po wysłaniu potwierdzenia wskazanego w pkt II. 4 oraz otrzymania przez Operatora Opłaty abonamentowej Doradca w terminie 4. dni roboczych, od dnia potwierdzenia wskazanego w pkt II. 4, skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie na numer telefonu podany w Panelu Klienta w celu uzgodnienia szczegółowych zasad wykonywania Usługi, w tym oczekiwań Użytkownika co do sposobu wykonania Usługi. Czas rozmowy zostanie wliczony w limit liczby godzin przeznaczonych na wykorzystanie w ramach Usługi określony w Specyfikacji Usługi.
 5. W terminie 2 dni roboczych od dnia rozmowy wskazanej w pkt 4 (powyżej) Doradca przesyła Użytkownikowi na adres e-mail podany w Panelu Klienta wzory szablonów stron WWW w PDF. Użytkownik w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wzorów szablonów stron WWW wybiera 1 szablon strony WWW i określa kolory do wykorzystania na stronie WWW w trybie zwrotnej wiadomości e-mail. Użytkownik może w terminie i w sposób wskazany w zdaniu poprzednim dostarczyć Operatorowi zdjęcia i grafiki (maksymalnie 7) do wykorzystania na stronie WWW. W przypadku braku dostarczenia przez Użytkownika zdjęć i grafik Doradca samodzielnie wybiera zdjęcia i grafiki do wykorzystania na stronie WWW (maksymalnie 7) z serwisu Fotolia.
 6. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Użytkownika zwrotnej wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 5 (powyżej), Doradca przedstawia Użytkownikowi projekt strony WWW na adres email podany w Panelu Klienta.
 7. Użytkownik dokonuje odbioru wykonania Usługi poprzez potwierdzenie wiadomością email albo zgłasza w tym samym trybie zastrzeżenia co do prawidłowości wykonania Usługi. Jeżeli Użytkownik nie dokona odbioru wykonania Usługi lub nie zgłosi zastrzeżeń w formie wskazanej w zdaniu poprzednim, w terminie 3 dni roboczych, Usługę uznaje się za wykonaną. Użytkownik ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia uwag.
 8. Po zgłoszeniu uwag przez Użytkownika w sposób opisany w pkt 7 (powyżej) Operator przesyła Użytkownikowi na adres e-mail podany w Panelu Klienta poprawiony zgodnie z uwagami Użytkownika projekt strony WWW.
 9. W przypadku, gdy czas przeznaczony na pracę konieczne do wykonania Usługi przekroczył limit liczby godzin przeznaczonych na wykorzystanie w ramach Usługi określony w Specyfikacji Usługi z przyczyn zależnych wyłącznie od Użytkownika, Operator jest zobowiązany do wykonania wyłącznie tych prac, które mogą być zrealizowane w limicie liczby godzin przeznaczonych na wykorzystanie w ramach Usługi określonym w Specyfikacji Usługi, pozostała część prac może być wykonana przez Operatora wyłącznie po dokonaniu przez Użytkownika kolejnego zamówienia.
 10. Czas do wykorzystania Usługi wynosi 30 dni od dnia potwierdzenia wskazanego w pkt II. 4.
 11. Maksymalny czas wykonania Usługi wynosi 300 minut pracy Doradcy.
 12. W skład usługi mogą wchodzić następujące czynności:
  1. Zmiana wyglądu/kolorystyki tła, przycisków,
  2. b) Modyfikacje menu – zmiana kolorystyki/kształtu,
  3. Modyfikacja nagłówka strony,
  4. Wkomponowanie logo/zdjęć w nagłówku i/lub innym miejscu strony,
  5. e) Modyfikacja/przystosowanie stopki,
  6. Tworzenie grafiki na bazie plików przesłanych przez Klienta,
  7. Zmiana układu strony (modyfikacja ilości kolumn, dodanie lub usunięcie elementów strony takich jak: menu, dodatkowe pola tekstowe, banery),
  8. Dodawanie funkcjonalności związanych z portalami społecznymi – Facebook, Google +, Linkedin, Twitter, Youtube,
  9. Dodawanie i edycja podstron,
  10. Dodawanie dodatkowych funkcjonalności/widżetów na stronie (dostępne zależnie od opcji Strony WWW, np.: wyszukiwarka, formularz kontaktowy),
  11. Tworzenie mapek dojazdu w danych kontaktowych,
  12. Tworzenie galerii zdjęć, pokazów slajdów,
  13. Dostosowanie meta-tagów i pozostałych elementów związanych z pozycjonowaniem strony (Uwaga! Nie jest to usługa pozycjonowanie strony, a jedynie wspomaganie pozycji podczas wyszukiwania, przez dodanie odpowiednich fraz),
  14. Instalacja skryptu zliczających statystyki odwiedzin Google Analytics.

IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator na podstawie zgody Użytkownika, o której mowa w pkt. II.3.g przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi oraz przekazuje lub powierza ich przetwarzanie innym Podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi.
 2. Dane są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Operator przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, oraz spełni wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych.
 4. Operator oraz Podmioty, o których mowa w pkt 1 ( powyżej) są uprawnieni do przetwarzania danych przekazanych przez Użytkownika wyłącznie w zakresie czynności podejmowanych w celu należytego wykonania Usługi.
 5. Operator oraz podmioty, o których mowa w pkt 1 ( powyżej) zapewnią staranne zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz kontrole i nadzór przebiegu procesu przetwarzania na każdym jego etapie.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie zbioru w systemie informatycznym Użytkownika oraz w systemie informatycznym Użytkownika w części zarządzanej przez Użytkownika.

V POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji. Zdanie pierwsze nie dotyczy zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. III.7.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. wskazanie danych Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. b) wskazanie Usługi, której reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. d) okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. wskazanie żądania.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres korespondencyjny Operatora albo w formie elektronicznej skan pisemnej reklamacji na adres info@home.pl.
 4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w pkt 2 Użytkownik zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia reklamacji. Uzupełnienie reklamacji powinno zostać wysłane na piśmie na adres korespondencyjny Operatora albo w formie elektronicznej skan pisemnego uzupełnienia na adres info@home.pl.
 6. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony w pkt 3 lub 5. Okresu uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 7. Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem, zostanie przesłane Użytkownikowi adres e- mail podany przez niego w Panelu Klienta.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych.
 2. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi w terminie zastrzeżonym do wysłania do Operatora zwrotnej wiadomości e-mail, o której mowa w pkt III. 5 (powyżej), odstąpienie od umowy o świadczenie Usługi w późniejszym terminie jest możliwe wyłącznie w przypadkach wskazanych w przepisach prawa, a w przypadku gdy Użytkownik nie jest Konsumentem i odstąpienie nastąpi z przyczyn niezależnych od Operatora Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Operatora kary umownej w kwocie 50% Opłaty abonamentowej z tytułu Usługi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Operator jest uprawniony także do potrącenia kary umownej z uiszczonej przez Użytkownika Opłaty abonamentowej z tytułu Usługi. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane na stronie Operatora.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w Panelu Klienta.
 5. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w pkt 3.
 6. Operator uznaje, iż Użytkownik zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział lub nie odstąpił od umowy do końca upływu okresu wskazanego w pkt 5.
 7. Do umów o świadczenie Usługi zawartych z Operatorem stosuje się prawo polskie.
 8. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.
 9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują kolejno:
  1. Regulamin usługi "Profesjonalne Usługi IT dla Ciebie",
  2. Regulamin usługi Kreator WWW,
  3. Regulamin sieci home.pl,
  4. przepisy prawa.

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź

Cena połączenia telefonicznego uzależniona od operatora.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia