Regulamin certyfikatów SSL

§1 Definicje

 1. home.pl - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego Regulaminu, tj. home.pl Spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: http://home.pl/firma.
 2. Regulamin - niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie http://home.pl/dokumenty/regulaminy.
 3. Regulamin sieci home.pl - regulamin home.pl, dostępny na stronie http://home.pl/dokumenty/regulaminy.
 4. Regulamin subskrybenta wydany przez jednostkę certyfikującą - regulacje w przedmiocie zasad i warunków uzyskania i korzystania z certyfikatów SSL, w tym warunki licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, dostępne na stronie internetowej Jednostki certyfikującej oraz na stronie http://home.pl/dokumenty/regulaminy.
 5. Jednostka certyfikująca - podmiot wystawiający Certyfikat SSL i udzielający licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.
 6. Certyfikat SSL - zbiór danych elektronicznych składających się z klucza publicznego, informacji identyfikujących właściciela klucza publicznego oraz informacji na temat jego ważności, które zostały cyfrowo podpisane przez Jednostkę certyfikującą. Służy do szyfrowania danych przesyłanych w Internecie między Użytkownikiem, a serwerem.
 7. Specyfikacja Certyfikatu SSL - charakterystyka danego Certyfikatu SSL, zawierająca jego nazwę, okres ważności, funkcjonalność, cenę, rodzaj podmiotów uprawnionych do uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL (konsument/przedsiębiorca), dostępna na stronie internetowej Jednostki certyfikującej oraz na stronie http://home.pl/ssl.
 8. Podmiot - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną.
 9. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 11. Zamawiający - podmiot, który zamierza lub dokonał na stronie home.pl zamówienia w celu uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.
 12. Nazwa certyfikowanej domeny - adres internetowy (nazwa domeny lub subdomeny) wybrany przez Zamawiającego, dla którego ma zostać wystawiony wskazany w zamówieniu Certyfikat SSL.
 13. E-mail weryfikacyjny - email, na który Jednostka certyfikująca przekazuje Zamawiającemu wiadomości dotyczące procedury uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatów SSL, w formie admin@Nazwa_certyfikowanej_domeny (np. admin@mojadomena.pl gdy Nazwa certyfikowanej domeny brzmi: "mojadomena.pl").

§2 Postanowienia ogólne

 1. home.pl nie jest Jednostką certyfikującą, nie wystawia zatem Certyfikatu SSL, ani nie udziela licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL. Nie jest również stroną umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.
 2. home.pl pośredniczy wyłącznie w procedurze zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL poprzez zamieszczenie na stronie home.pl ofert Jednostek certyfikujących, umożliwienie dokonania zamówienia Certyfikatu SSL na stronie home.pl, przekazanie dokonanego na stronie home.pl zamówienia do Jednostki certyfikującej, uzyskiwanie i udzielanie informacji w zakresie procedury zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.
 3. Home.pl nie gwarantuje uzyskania Certyfikatu SSL. Udzielenie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL zależy wyłącznie od decyzji Jednostki certyfikującej.
 4. home.pl nie świadczy pomocy technicznej w zakresie wykonania umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, w tym nie przyjmuje i rozpatruje reklamacji w tym zakresie. Wszelkie uwagi i reklamacje związane z wykonaniem umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL należy kierować do Jednostki certyfikującej na adresy podane w wiadomości e-mail otrzymanej w trakcie procedury zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL na E-mail weryfikacyjny.
 5. Okres ważności Certyfikatu SSL podany w Specyfikacji Certyfikatu SSL liczony jest od daty jego wydania w sposób określony w § 3 pkt 4.
 6. Instalacja Certyfikatu SSL na serwerze powinna nastąpić w terminie jednego roku od dnia jego wydania. W przypadku braku instalacji w tym terminie Jednostka certyfikująca jest uprawniona do anulowania Certyfikatu SSL.
 7. Certyfikat SSL może zostać zainstalowany dla serwera, który dysponuje adresem IP. Dokładne zasady oraz wymogi co do instalacji Certyfikatu SSL określa administrator serwera, z którego usług korzysta bądź będzie korzystał Zamawiający
 8. Certyfikat SSL wystawiany jest wyłącznie dla jednej, konkretnej nazwy domeny chyba, że Specyfikacja Certyfikatu SSL stanowi inaczej.
 9. W Specyfikacji Certyfikatu SSL określony jest rodzaj podmiotów uprawnionych do uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL (konsument/przedsiębiorca). Konsument może uzyskać Certyfikat SSL wyłącznie wówczas gdy taką możliwość przewidziano w Specyfikacji Certyfikatu SSL w ramach wymagań koniecznych do spełnienia podczas procedury uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z certyfikatu SSL.
 10. Po otrzymaniu Certyfikatu SSL w sposób opisany w § 3 pkt 6 poniżej Zamawiający nie może dokonać zmiany Nazwy certyfikowanej domeny.

§3 Warunki i procedura uzyskania Certyfikatu SSL

 1. Warunkiem koniecznym uzyskania Certyfikatu SSL za pośrednictwem home.pl jest wykonanie czynności w ramach następujących III etapów:
  1. I etap obejmuje:
   1. złożenie przez Zamawiającego zamówienia Certyfikatu SSL na stronie home.pl., oraz
   2. podanie przez Zamawiającego zgodnie z rzeczywistością wymaganych danych, do których należą:
    • nazwisko i imiona,
    • numer PESEL, jeżeli Zamawiający jest Konsumentem,
    • pełna nazwa firmy oraz numer NIP i REGON, jeżeli Zamawiający jest Przedsiębiorcą,
    • adres zamieszkania lub adres siedziby,
    • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
    • adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Zamawiającym. oraz
   3. zaakceptowanie przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu, po zapoznaniu się z jego treścią, oraz
   4. zaakceptowanie przez Zamawiającego Regulaminu sieci home.pl, po zapoznaniu się z jego treścią, oraz
   5. zaakceptowanie przez Zamawiającego Regulaminu subskrybenta wydanego przez Jednostkę certyfikującą, która wystawia wybrany przez Zamawiającego Certyfikat SSL i udziela licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, po zapoznaniu się z jego treścią, oraz
   6. wyrażenie zgody przez Zamawiającego nie będącego dotychczas Klientem Home.pl na przesyłanie i udostępnianie mu faktur w formie elektronicznej, wystawianych przez home.pl w związku z zamówieniem Certyfikatu SSL, oraz
   7. wyrażenie zgody przez Zamawiającego na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym danych zawartych w Certyfikacie SSL, przez home.pl oraz Jednostkę certyfikującą w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania usługi pośrednictwa w procedurze zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, przeprowadzenia procedury zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL oraz wykonania umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, oraz
   8. wyrażenie zgody przez Zamawiającego na otrzymywanie od home.pl i Jednostek certyfikujących wszelkich informacji określonych niniejszym Regulaminem, a także innych związanych z usługą pośrednictwa w procedurze zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, przeprowadzeniem procedury zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, udzieleniem licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL oraz wykonaniem umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, a także innymi usługami świadczonymi przez home.pl i Jednostki certyfikujące, w tym informacji handlowych (reklamowych i marketingowych) w trybie przesłania ich na adres e-mail lub sms na numer telefonu podane przez Zamawiającego, oraz
   9. oświadczenie przez Zamawiającego będącego Konsumentem, iż został poinformowany o przewidzianym w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia i wyraża zgodę na świadczenie przez home.pl usługi pośrednictwa w procedurze zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL niezwłocznie po dokonaniu zamówienia Certyfikatu SSL tj. przed upływem terminu 10 dniowego od dnia zamówienia Certyfikatu SSL mając świadomość, że wyrażenie tej zgody powoduje zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wyłączenie uprawnienia do odstąpienia od umowy w trybie tej ustawy.
   10. udzielenie przez Zamawiającego upoważnienia home.pl do dokonywania czynności objętych usługą pośrednictwa w procedurze zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL opisanych w § 2 pkt 2 Regulaminu,
   11. wyrażenie zgody przez Zamawiającego na dokonanie potrącenia kary umownej opisanej w pkt 10 poniżej bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie.
  2. II etap obejmuje dokonanie płatności na podstawie faktury pro- forma w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia na Certyfikat SSL ( datę uiszczenia ceny stanowi data uznania rachunku bankowego wskazanego w fakturze pro-forma).
  3. III etap obejmuje:
   1. założenie przez Zamawiającego E-mail weryfikacyjnego, na który będzie kierowana korespondencja od Jednostki certyfikującej w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od home.pl o zaksięgowaniu wpłaty, o której mowa w pkt 1 B powyżej, oraz
   2. wskazanie Nazwy certyfikowanej domeny, pod którą dostępna jest aktywna strona internetowa i wyrażenie zgody na weryfikację tego faktu przez Jednostkę Certyfikującą w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od home.pl o zaksięgowaniu wpłaty, o której mowa w pkt 1 B powyżej, oraz
   3. dostarczenie przez Zamawiającego pliku CSR (Certificate Signing Request) wystawionego dla wskazanej uprzednio Nazwy certyfikowanej domeny, który jest niezbędny do wydania Certyfikatu SSL w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od home.pl o zaksięgowaniu wpłaty, o której mowa w pkt 1 B powyżej lub wskazanie: nazwy firmy, departamentu wnioskującego o Certyfikat SSL, miasta, kraju, województwa, adresu email (adres może zostać upubliczniony/zapisany w certyfikacie SSL) w przypadku, gdy Zamawiający decyduje się na instalację Certyfikatu SSL na serwerze współdzielonym wykupionym w home.pl i dla którego home.pl posiada uprawnienia administracyjne lub gdy Zamawiający decyduje się na wygenerowanie pliku CSR wraz z Kluczem Prywatnym za pomocą narzędzia oferowanego przez home.pl, oraz
   4. stwierdzenie zgodności danych dysponenta Nazwy certyfikowanej domeny ujawnionych w bazie WHOIS z danymi Zamawiającego wskazanymi w pliku CSR, o którym mowa w lit. b powyżej. Przy czym w tym zakresie Zamawiający zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności w celu umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji zgodności tych danych, w szczególności poprzez ich modyfikację lub odtajnienie, oraz
   5. spełnienie przez Zamawiającego innych warunków wymaganych przez Jednostki certyfikujące, wskazanych w wiadomościach e-mail przesłanej na E-mail weryfikujący, w szczególności podanie innych danych niż wskazane w pkt 1 A lit. b powyżej, przedłożenie określonych dokumentów, dokonanie określonych czynności ( np. weryfikacyjna rozmowa telefoniczna), oraz
   6. potwierdzenie przez Zamawiającego woli uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL w sposób wskazany w wiadomości e-mail przesłanej przez Jednostkę certyfikującą na E-mail weryfikacyjny w terminie 14 dni od dnia wysłania tej wiadomości.
 2. Z chwilą dokonania płatności, o której mowa w pkt 1 B powyżej, pomiędzy Zamawiającym a home.pl dochodzi do zawarcia umowy w przedmiocie usługi pośrednictwa w procedurze zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL obejmującej czynności opisane w § 2 pkt 2 Regulaminu.
 3. Po spełnieniu przez Zamawiającego wszystkich warunków opisanych w pkt 1 powyżej, z wyłączeniem warunków wskazanych w pkt 1 C lit. c-f powyżej, home.pl przekazuje zamówienie dotyczące Certyfikatu SSL Jednostce certyfikującej.
 4. Zamawiający nie będący Konsumentem nie jest uprawniony do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy opisanej w pkt 2 powyżej.
 5. Zamawiający, który nie wykonał czynności opisanych w pkt 1 powyżej, w terminach wskazanych w pkt 1 powyżej musi się liczyć z możliwością zmiany oferty przez Jednostkę certyfikującą oferty w zakresie oferowanych rodzajów certyfikatów SSL.
 6. Po spełnieniu warunków wskazanych w pkt 1 powyżej, z zastrzeżeniem § 2 pkt 3 Regulaminu, Zamawiający otrzymuje Certyfikat SSL w trybie wiadomości e-mail przesłanej na E-mail weryfikacyjny.
 7. Z chwilą otrzymania Certyfikatu SSL w sposób opisany w pkt 6 powyżej, pomiędzy Zamawiającym a Jednostką certyfikującą dochodzi do zawarcia umowy w przedmiocie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.
 8. W przypadku odmowy udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL przez Jednostkę certyfikującą Zamawiający jest uprawniony do:
  1. wyboru ( jednokrotnie) innej Nazwy certyfikowanej domeny i powtórzenia procedury uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z certyfikatu SSL, opisanej w pkt 1 – 4, albo
  2. wyboru ( maksymalnie jednokrotnie ) innego zaoferowanego przez home.pl Certyfikatu SSL i dokonania jego zamówienia oraz powtórzenia procedury uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, opisanej w pkt 1 – 4, albo
  3. zwrotu kwoty uiszczonej z tytułu zamówienia Certyfikatu SSL w terminie 21 dni od dnia uzyskania przez home.pl informacji o odmowie.
 9. W przypadku gdy w rezultacie wyboru uprawnień z pkt 8 lit. a, b, c powyżej, Zamawiający nie uzyskał licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL Zamawiający jest uprawniony do zwrotu kwoty uiszczonej z tytułu zamówienia Certyfikatu SSL w terminie 21 dni od dnia uzyskania przez home.pl informacji o odmowie.
 10. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy opisanej w pkt 7 powyżej, w skutek okoliczności zależnych wyłącznie od Zamawiającego, w tym niespełnienia warunków wskazanych w pkt 1 powyżej, Zamawiający zobowiązany jest uiścić home.pl karę umowną w wysokości 100 % kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności, o której mowa w pkt 1 B powyżej. Uiszczenie kary umownej następuje poprzez potrącenie opisane w pkt 1 A lit. l kwoty kary umownej z kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności, o której mowa w pkt 1 B powyżej. Odnowienie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL wymaga powtórzenia procedury przewidzianej dla uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, opisanej w pkt 1-9 powyżej.

§4 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu sieci home.pl, Regulaminu Jednostki certyfikującej, przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 2. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź

Cena połączenia telefonicznego uzależniona od operatora.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia