Z dniem 31 sierpnia 2013 r. program PAYBACK w home.pl został zakończony. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie zgromadzone do tego dnia punkty zachowują swoją ważność i mogą być wykorzystane zgodnie z zasadami programu.

Zasady przyznawania punktów PAYBACK przez home.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Program Lojalnościowy PAYBACK jest organizowany i zarządzany przez Loyalty Partner Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Aleje Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290350 (zwana dalej: "Loyalty Partner") przy współpracy przedsiębiorców, z którymi Loyalty Partner Polska sp. z o. o. zawarła umowy o współpracy (zwanymi dalej : "Partnerami Programu").
 2. home.pl Spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie (adres: Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431335, nr NIP: 852-21-03-252, (zwana dalej: dalej "home.pl") jest Partnerem Programu wskazanego w pkt 1 powyżej.
 3. Niniejsze Zasady przyznawania punktów PAYBACK przez home.pl (zwane dalej: Zasadami) określają wyłącznie warunki przyznawania Uczestnikom Programu Lojalnościowego PAYBACK ( zwanego dalej: "Program PAYBACK" lub "PAYBACK") punktów PAYBACK w zamian za korzystanie z usług świadczonych przez Partnera Programu - home.pl.
 4. "Warunki Uczestnictwa w Programie PAYBACK" (zwane dalej : Regulaminem) wydane zostały przez Loyalty Partner. Regulamin dostępny jest pod adresem www.payback.pl i reguluje warunki uczestnictwa w Programie PAYBACK, w tym sposób wykorzystania przyznanych punktów PAYBACK.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Zasad a zapisami Regulaminu znaczenie rozstrzygające mają zapisy Regulaminu.

2. Przyznawanie punktów za korzystanie z usług home.pl

 1. Punkty PAYBACK za korzystanie z usług home.pl mogą być przyznawane Uczestnikom Programu PAYBACK, którzy:
  • zawarli z home.pl umowę o świadczenie usług (dalej „Klienci") i w chwili rejestracji usługi w home.pl zaznaczyli opcję „Chcę otrzymać punkty PAYBACK” oraz w chwili rejestracji usługi w home.pl zaakceptowali Zasady i Regulamin oraz wpisali numer swojej karty PAYBACK oraz nie pozostają w opóźnieniu/zwłoce z jakimikolwiek płatnościami na rzecz home.pl, albo
  • zawarli z home.pl umowę o świadczenie usług (dalej „Klienci") i w chwili rejestracji usługi w home.pl zaznaczyli opcję „Chcę otrzymać punkty PAYBACK” , a także wpisali numer swojej karty PAYBACK oraz zaakceptowali Zasady i Regulamin w terminie do 14 dnia od dnia opłacenia usługi będącej przedmiotem rejestracji w Panelu administracyjnym w zakładce Profil oraz nie pozostają w opóźnieniu/zwłoce z jakimikolwiek płatnościami na rzecz home.pl, albo
  • zawarli z home.pl umowę o świadczenie usług (dalej „Klienci") i dokonali odnowienia/przedłużenia usługi w home.pl oraz w chwili odnowienia/przedłuzenia usługi w home.pl mieli wpisany numer swojej karty PAYBACK i zaakceptowali Zasady i Regulamin oraz nie pozostają w opóźnieniu/zwłoce z jakimikolwiek płatnościami na rzecz home.pl, albo
  • zawarli z home.pl umowę o świadczenie usług (dalej „Klienci") i dokonali odnowienia/przedłużenia usługi w home.pl , a także zaakceptowali Zasady i Regulamin oraz wpisali numer swojej karty PAYBACK w terminie do 14 dnia od dnia opłacenia usługi będącej przedmiotem odnowienia/przedłużenia w Panelu administracyjnym w zakładce Profil oraz nie pozostają w opóźnieniu/zwłoce z jakimikolwiek płatnościami na rzecz home.pl.
 2. home.pl nie wydaje kart PAYBACK i nie dokonuje rejestracji Uczestników Programu PAYBACK.
 3. Przyznane przez home.pl punkty PAYBACK przekazywane będą przez home.pl na wskazane poprzez Klienta konto PAYBACK.
 4. Za numer karty PAYBACK, na który przekazane zostaną przyznane punkty, uznaje się numer podany przez Klienta jako ostatni.
 5. home.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnego numeru karty PAYBACK.
 6. Klient może podać numer karty PAYBACK wydanej przez dowolnego partnera Programu PAYBACK.
 7. W związku z korzystaniem z usług home.pl należy podać numer swojej karty PAYBACK wpisany w chwili wskazanej w pkt 1 powyżej. W przypadku zmiany numeru karty PAYBACK Klient powinien w Panelu administracyjnym, w zakładce „PAYBACK" dokonać zmiany dotychczasowego numeru karty PAYBACK nadpisując nowy numer karty PAYBACK poprzez opcję „Zapisz".
 8. Punkty PAYBACK przyznawane są Klientowi po dokonaniu i zaksięgowaniu przez home.pl wpłaty za świadczone usługi przez home.pl.
 9. Naliczanie przyznanych punktów PAYBACK na koncie PAYBACK odbywa się w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania danej płatności na rachunku home.pl.
 10. Usunięcie numeru karty PAYBACK i pozostawienie pustego pola jest tożsame z rezygnacją Klienta z naliczania punktów PAYBACK.
 11. W przypadku cesji usługi świadczonej przez Home.pl dotychczas wpisany numer karty PAYBACK nie zostaje automatycznie przeniesiony na nowego Klienta.

3. Punkty PAYBACK podstawowe i promocyjne

 1. Za korzystanie z usług home.pl Klient może otrzymać punkty PAYBACK podstawowe i promocyjne.
 2. Punkty podstawowe przyznawane są za każdą pełną uiszczoną na rzecz home.pl złotówkę brutto za pojedynczą usługę świadczoną przez home.pl. Klient otrzymuje 1 punkt PAYBACK za 1,00 zł wartości brutto.
 3. Punkty PAYBACK, zarówno podstawowe jak i promocyjne, nie są przyznawane za usługi z grupy serwerów dedykowanych i VPS.
 4. Warunki przyznawania punktów PAYBACK promocyjnych określone są odrębnie w „Zasadach przyznawania punktów promocyjnych PAYBACK przez home.pl" dostępnych pod adresem www.home.pl.

4. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje związane z naliczaniem punktów PAYBACK winny być zgłaszane przez Klientów zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w Programie PAYBACK.
 2. Zasady wchodzą w życie z dniem 13 grudnia 2012 roku.
 3. Z chwilą wejścia w życie Zasad tracą moc dotychczas obowiązujące od dnia 01.09.2010 Zasady przyznawania punktów PAYBACK przez home.pl, dostępne na stronie www.home.pl.
 4. home.pl poinformuje o zakończeniu lub zawieszeniu możliwości naliczania punktów PAYBACK za korzystanie z usług home.pl na stronie internetowej pod adresem www.home.pl w terminie 30 dni przed dniem zakończenia lub zawieszenia naliczania punktów.
 5. O dokonanej zmianie Zasad albo o wprowadzeniu nowych Zasad przyznawania punktów PAYBACK przez home.pl - home.pl zawiadamia Klientów, przesyłając im, na wskazany home.pl podczas rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny adres wskazany jako wyłączny adres do korespondencji e-mail z przesłaniem odnośnika do strony www zawierającej nowe Zasady przyznawania punktów PAYBACK przez home.pl lub wprowadzane zmiany.
 6. Nowe Zasady przyznawania punktów PAYBACK przez home.pl lub zmiana dotychczasowych Zasad wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie www.home.pl, o ile Klient, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź

Cena połączenia telefonicznego uzależniona od operatora.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia