Regulamin świadczenia usług przez home.pl dla klientów Polkomtel Sp. z o.o.

I. Definicje

 1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. HOME.PL - Home.pl Sp. z o.o. (dawniej Home.pl Jurczyk, Stypuła, Kapcio spółka jawna) z siedzibą w Szczecinie przy pl. Rodła 9, 70-419 Szczecin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000408817 z kapitałem zakładowym w kwocie 2.000.000 złotych, REGON 811158242, NIP 852-21-03-252.
 2. Polkomtel - Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 3 510 300 000 zł (w pełni wpłacony), NIP 527-10-37-727, REGON 011307968.
 3. Kontrahenci - profesjonalne podmioty współpracujące z Polkomtel albo Home.pl w ramach usług.
 4. Usługi/ Usługa - usługi „Twój sklep internetowy” i „Twoja strona WWW”, świadczone przez Home.pl do których stosuje się niniejszy Regulamin oraz Regulamin Polkomtel wskazane na stronie http://home.pl/plus i opisane w specyfikacji usług zamieszczonych na stronie http://home.pl/plus.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin, który stanowi integralną cześć zawieranych z Użytkownikiem umów o świadczenie usług. Regulamin znajduje się na stronie http://home.pl/plus.
 6. Regulamin Polkomtel  - Regulamin promocji „Twój sklep internetowy” i Regulamin promocji „Twoja strona WWW”, które z niniejszym regulaminem stanową integralną cześć zawieranych z Użytkownikiem umów o świadczenie usług znajdujące się na stronie http://home.pl/plus, określające szczegółowe zasady rejestracji i dezaktywacji usług.
 7. Cennik - zestawienie opłat za usługi dostępny na stronie http://home.pl/plus.
 8. Podmiot - osoba fizyczna, osoba prawa, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań,
 9. Użytkownik - podmiot który zamierza albo zawarł umowę o świadczenie usług albo pomiot na rzecz którego umowa taka została zawarta.
 10. Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Sklep internetowy - serwis internetowy umożliwiający Administratorowi sklepu sprzedaż, a klientowi sklepu zakup oferowanych w jego ramach towarów i usług.
 12. Administrator sklepu - podmiot korzystający z usługi sklepu internetowego na podstawie umowy o świadczenie usługi sklepu internetowego albo podmiot na rzecz którego taka umowa została zawarta.
 13. Klient sklepu - osoba wchodząca na stronę sklepu internetowego.
 14. Panel administratora sklepu - aplikacja internetowa służąca do zarządzania Sklepem internetowym udostępniona Administratorowi sklepu jako część usługi sklepu internetowego.
 15. Panel administracyjny - narzędzie do zarządzania usługami Home.pl dostępne po zalogowaniu przez Administratora sklepu na stronie http://home.pl/plus.
 16. Korzyści dodatkowe - usługi lub produkty Kontrahentów Polkomtela lub Home.pl oferowane Administratorom sklepów internetowych na preferencyjnych warunkach.
 17. Specyfikacja usługi - opis właściwości usługi i sposobu jej świadczenia.
 18. Opłata abonamentowa - wynagrodzenie uiszczane przez Użytkownika na rzecz Polkomtel na podstawie cennika i postanowień umów zawartych z Użytkownikiem.
 19. Domena - unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez rejestratora domen, składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia,
 20. Rejestr Nazw Domen - podmiot wymieniony na stronie internetowej www.iana.org jako spełniający funkcję rejestru dla domeny najwyższego stopnia.
 21. Rejestrator domeny - podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org lub inny podmiot bezpośrednio lub pośrednio uprawniony do rejestracji i utrzymania domeny.
 22. Rejestracja Nazwy Domeny - umowa na mocy której Home.pl w imieniu i na rzecz Użytkownika pozyskuje nazwę domeny internetowej według zasad właściwego Rejestru Nazw Domen, skutkująca tym, że Użytkownik staje się Abonentem nazwy domeny internetowej.
 23. Utrzymanie Nazwy Domeny - Umowa na mocy której Home.pl świadczy na rzecz Użytkowników usługi utrzymania Nazwy Domeny polegające na korzystaniu z nazwy domeny.
 24. Odnowienie Nazwy Domeny - umożliwienie korzystania przez Użytkownika z nazwy domeny w kolejnym okresie rozliczeniowym.
 25. Transfer Nazwy Domeny - przeniesienie prawa do obsługi nazwy domeny do innego Rejestratora domeny.

II. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi poprzedzone jest Rejestracją usług.
 2. W formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie http://home.pl/plus, Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych:
  1. nazwisko, imię,
  2. numer PESEL jeśli Użytkownik jest Konsumentem,
  3. pełną nazwę firmy oraz numer NIP jeśli Użytkownik jest przedsiębiorcą,
  4. adres zamieszkania lub adres siedziby,
  5. adres do korespondencji jeśli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. d
  6. numer telefonu kontaktowego Użytkownika,
  7. adres email
  8. numer identyfikacyjny MSISDN
 3. Z chwilą Rejestracji usługi Użytkownik:
  1. akceptuje Regulamin oraz Regulamin Polkomtel a w razie usługi, której dotyczy odrębny regulamin albo regulamin promocji także te regulaminy,
  2. oświadcza, że zapoznał się z dokumentami zawierającymi zasady i warunki zawarcia umowy oraz akceptuje ich treść,
  3. oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Home.pl w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi, w szczególności Rejestratorowi domeny,
  4. oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skutkach prawnych takiego sprzeciwu. Informacja znajduje się na stronie http://home.pl/plus.
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji określonych Regulaminem oraz Regulaminem Polkomtel, a także związanych z wykonaniem Usługi w trybie przesłania ich na adres email podany w formularzu rejestracyjnym.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z dniem przesłania Użytkownikowi przez Polkomtel informacji o akceptacji formularza rejestracyjnego SMS-em na numer identyfikacyjny MSISDN Użytkownika wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 5. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje z chwilą zawarcia umowy.
 6. Home.pl jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy albo odstąpienia od zawartej umowy w przypadku gdy:
  1. Użytkownik poda w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwe dane,
  2. Polkomtel lub Home.pl uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik,
  3. zachodzi uzasadniona obawa, że Usługi będą wykorzystywane w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług przez innych Użytkowników,
  4. uprzednio Użytkownik osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z Usługi w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług przez innych Użytkowników albo w sposób sprzeczny z Regulaminem lub Regulaminem Polkomtel,

III. Wykonywanie umowy

 1. Właściwe świadczenie Usługi wymaga posiadania przez Użytkownika dostępu do zasobów sprzętu oraz oprogramowania określonego w Specyfikacji usługi, a także zabezpieczeń wskazanych w Specyfikacji usługi.
 2. Home.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane niewypełnieniem przez Użytkownika wymogów określonych w ust 1.
  1. sprzeczny z Regulaminem,
  2. sprzeczny z Regulaminem Polkomtel,
  3. sprzeczny z odrębnym regulaminem dotyczącym danej Usługi,
  4. sprzeczny z regulaminem promocji,
  5. sprzeczny z przeznaczeniem Usługi,
  6. w sposób zakłócający lub uniemożliwiający korzystanie z Usług przez innych Użytkowników,
  7. w sposób prowadzący do naruszenia dóbr i praw osób trzecich,
  8. w sposób skutkujący popełnieniem czynu zabronionego,
  9. w sposób prowadzący do zamieszczenia na serwisach danych bezprawnych i niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym.
 3. Home.pl zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 4. W przypadku gdy zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do danych Usług Użytkownik zostanie o tym poinformowany SMS-em na numer telefonu kontaktowego Użytkownika wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z własnych działań i zaniechań w związku z korzystaniem z Usługi.
 6. Szczegółowy opis właściwości usługi i sposobu jej świadczenia zawiera specyfikacja poszczególnych Usług znajdująca się na stronie http://home.pl/plus.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Home.pl.
 2. Home.pl na podstawie zgody Użytkownika, o której mowa w pkt II.3.c przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi oraz przekazuje lub powierza ich przetwarzanie innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi, w szczególności Rejestratorowi domeny,
 3. Dane są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 4. Home.pl oraz podmioty, o których mowa w ust 2 przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmą środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych , oraz spełnią wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych.
 5. Home.pl oraz podmioty, o których mowa w ust 2 są uprawnione do przetwarzania danych przekazanych przez Użytkownika wyłącznie w zakresie czynności podejmowanych w celu należytego wykonania Usługi.
 6. Home.pl oraz pomioty, o których mowa w ust 2 zapewnią staranne zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz kontrole i nadzór przebiegu procesu przetwarzania na każdym jego etapie.

V. Obsługa rejestracji i utrzymania nazw domen

 1. Oferta Home.pl w przedmiocie zawarcia umowy o pośredniczenie w rejestracji nazwy domeny oraz o świadczenie obsługi administracyjnej i technicznej nazwy domeny obejmuje wyłącznie domeny o rozszerzeniu podanym w Cenniku.
 2. Przed zawarciem umowy Home.pl zapozna Użytkownika na jego żądanie z treścią regulaminu Rejestratora domeny w oryginalnej formie i treści udostępnionej przez Rejestratora domeny.
 3. Na podstawie umowy o pośredniczenie rejestracji nazwy domeny Użytkownik udziela Home.pl upoważnienia do reprezentowania go przed Rejestratorem domen, które to upoważnienie jest zobowiązany potwierdzić w formie wskazanej przez Home.pl.
 4. Upoważnienie, o którym mowa w ust 4 obejmuje umocowanie do wszystkich czynności zmierzających do rejestracji nazwy domeny oraz z zakresu utrzymania nazwy domeny i obsługi administracyjno – technicznej nazwy domeny, w tym zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia innym podmiotom w celu wykonania umowy oraz zgodę na przekazanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom w celu wykonania umowy, w szczególności Rejestratorowi domeny.
 5. Rozpoczęcie rejestracji nazwy domeny następuje z chwilą zawarcia umowy, o ile zasady rejestratora nazwy domeny nie stanowią inaczej.
 6. Home.pl jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy o pośredniczenie w rejestracji nazwy domeny oraz o świadczenie obsługi administracyjnej i technicznej nazwy domeny w przypadku gdy:
  1. nazwa domeny jest zarejestrowana,
  2. nazwa domeny jest zarezerwowana,
  3. użytkownik poda nieprawidłową nazwę domeny,
  4. użytkownik poda w formularzu rejestracyjnym niepełne albo nieprawdziwe dane,
  5. nazwa domeny jest nazwą województwa, powiatu, gminy a Użytkownik nie jest uprawnionym do korzystania z tych nazw,
  6. wniosek o rejestracje jest niekompletny,
  7. z innych niezależnych od Home.pl przyczyn rejestracja jest niemożliwa.
 7. Zawarcie umowy o pośredniczenie w rejestracji nazwy domeny nie prowadzi do powstania jakiegokolwiek prawa do nazwy domeny.
 8. Umowa w przedmiocie obsługi technicznej i administracyjnej nazwy domeny wchodzi w życie z chwilą rejestracji nazwy domeny przez Rejestratora domeny, której dotyczy umowa.
 9. Użytkownik będący Abonentem nazwy domeny jest wyłącznie uprawniony do dysponowania i korzystania z nazwy domeny.
 10. Home.pl zobowiązuje się do wykonywania wszelkich zgodnych z prawem i Regulaminem dyspozycji Użytkownika będącego Abonentem nazwy domeny w zakresie domeny przekazanych w formie pisemnej oraz on- line, w których podane będą dane umożliwiające identyfikację i umocowanie Użytkownika będącego Abonentem nazwy domeny.
 11. Zgody Użytkownika będącego Abonentem nazwy domeny wymaga:
  1. transfer nazwy domeny,
  2. zmiana abonenta nazwy domeny,
  3. zmiana danych abonenta nazwy domeny,
  4. usunięcie nazwy domeny
 12. Wyłączną odpowiedzialność za treść danych przekazanych Home.pl ponosi osoba, która dane te przekazała. W przypadku niezawiadomienia Home.pl o zmianie danych potrzebnych do wykonywania umowy Home.pl wykonuje umowę posługując się danymi dotychczasowymi.

VI. Usługi sklepu internetowego

 1. Warunkiem uzyskania przez Użytkownika dostępu do Usługi sklepu internetowego jest dokonanie prawidłowej rejestracji.
 2. Administrator Sklepu nie jest uprawniony do dostępu do kodu źródłowego i bazy danych Sklepu internetowego, z wyjątkiem ich wybranych elementów udostępnionych do edycji w Panelu administratora sklepu.
 3. Administrator sklepu ponosi pełną odpowiedzialność za treści, dane, materiały i informacje opublikowane w Sklepie internetowych.
 4. Treści, dane materiały i informacje opublikowane w Sklepie internetowym nie mogą mieć charakteru bezprawnego, w szczególności naruszać praw i dóbr osób trzecich oraz przepisów prawa obowiązującego w krajach, w których prowadzona jest sprzedaż towarów i usług z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
 5. Administrator sklepu ponosi pełną odpowiedzialność za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem, w tym w skutek niepoprawnego wykorzystania funkcjonalności Sklepu internetowego, lub w skutek integracji z zewnętrznym wybranym przez Administratora sklepu oprogramowaniem. Usunięcie wynikłych w rezultacie wskazanych okoliczności usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu internetowego obciąża wyłącznie Administratora sklepu.
 6. Administrator sklepu ponosi odpowiedzialność za udostępnienie przez niego wszelkich haseł i loginów niezbędnych do korzystania z Usługi sklepu internetowego osobom trzecim innym niż wskazane w ust 8.
 7. Administrator sklepu przekaże swoje hasło i login Home.pl oraz osobom wskazanym przez Home.pl oraz wyraża zgodę na udostępnienie Panelu administratora sklepu osobom wskazanym przez Home.pl w celu świadczenia pomocy technicznej.
 8. Home.pl jest uprawniony do publikacji informacji o sklepach internetowych prowadzonych w ramach świadczonej przez niego usługi sklepu internetowego w celach promocyjnych i marketingowych.
 9. Administrator sklepu wyraża zgodę na wykorzystanie danych charakteryzujących Sklep internetowy przez Home.pl w sposób niepozwalający na identyfikacje Sklepu internetowego, Administratora sklepu, Klientów sklepu oraz nienaruszający integralności Sklepu internetowego w celu przeprowadzenia analiz związanych z planowaniem funkcjonalności Usługi sklepu internetowego.
 10. Home.pl ma prawo rozwijać funkcjonalność Usługi sklepu internetowego, w tym modyfikować zakres funkcji, wdrażać jej nowe wersje, wprowadzać elementy niezależne od Usługi sklepu internetowego, w tym oprogramowanie.
 11. Administrator sklepu jest zobowiązany do niepodejmowania działań zmierzających do usunięcia lub ukrycia elementów wyglądu Sklepu internetowego pozwalających zidentyfikować Usługę sklepu internetowego i Home.pl oraz odsyłaczy do stron wybranych przez Home.pl.
 12. Administratorowi sklepu mogą być udostępnione przez Home.pl korzyści dodatkowe po zaakceptowaniu zasad ich świadczenia.
 13. Korzyści dodatkowe nie stanowią integralnej części Usługi sklepu internetowego.
 14. W przypadku braku odmiennego zastrzeżenia w zasadach świadczenia korzyści dodatkowych Home.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Kontrahentów oraz Administratora sklepu dotyczących kwestii wywiązywania się przez te podmioty z warunków świadczenia korzyści dodatkowych, w tym za rozliczenia finansowe, nienależyte świadczenie przez Kontrahenta, nieuiszczanie należności przez Administratora sklepu.
 15. W przypadku braku odmiennego zastrzeżenia w zasadach świadczenia korzyści dodatkowych Home.pl nie świadczą pomocy technicznej związanej z korzyściami dodatkowymi.

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia w którym Użytkownik dowiedział się o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji, Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie.
 2. Reklamacja powinna zawierać;
  1. wskazanie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. wskazanie nazwy i typu usługi której reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację.
  5. wskazanie żądania.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres Home.pl wskazany w Regulaminie (w definicjach).
 4. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w ust 4 Użytkownik zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia reklamacji.
 6. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony w ust 3 lub 5. Okresu uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 7. Rozstrzygniecie reklamacji wraz uzasadnieniem zostanie przesłane Użytkownikowi na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres email.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Każda ze stron umowy może ja wypowiedzieć z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Możliwość wypowiedzenia umowy dotyczy jedynie umów o świadczenie usług wyłącznie przez Home.pl bez udziału podmiotu trzeciego albo Kontrahenta albo Rejestratora domen. Prawo do wypowiedzenia umowy przez Użytkownika może być ograniczone postanowieniami Regulaminu albo Regulaminu Polkomtel oraz innych regulaminów na czas trwania konkretnej usługi z uwagi na jej właściwości oraz na podstawie regulaminów promocyjnych.
 2. Home.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych oraz prawo wydawania odrębnych regulaminów dla poszczególnych Usług.
 3. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane na stronie http://home.pl/plus.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Użytkownikowi.
 5. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust 3.
 6. Home.pl uznaje, iż Użytkownik zaakceptował zmiany regulaminu jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust 5.
 7. Do umów zawartych z Home.pl stosuje się prawo polskie.
 8. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź

Cena połączenia telefonicznego uzależniona od operatora.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia