Regulamin usługi Parallels Plesk Panel

I. Postanowienia ogólne

 1. home.pl Jurczyk, Stypuła, Kapcio sp.j. z siedzibą w Szczecinie /zwanym dalej home.pl lub Sprzedawcą/, na mocy umowy o współpracy partnerskiej z firmą Parallels Inc. z siedzibą w Szwajcarii /zwaną dalej Producentem/, jest Sprzedawcą oprogramowania Parallels Plesk Panel, służącego do zarządzania danymi na serwerze dedykowanym /zwanych dalej oprogramowaniem lub Plesk Panel/.
 2. Zasady sprzedaży i korzystania z oprogramowania określone zostały w niniejszym Regulaminie dostępnym do wglądu na stronie internetowej.
 3. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Regulaminu sieci home.pl lub Regulaminu świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego stosuje się warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które, w przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

II. Przedmiot oferty

 1. Przedmiotem oferty jest sprzedaż oprogramowania lub innego oprogramowania będącego jego następcą, uprawniającego do uzyskania okresowej licencji na to oprogramowanie, udzielonej przez Producenta, zgodnie z zakupioną wersją oprogramowania.
 2. Zakup oprogramowania w ramach niniejszej oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem korzystania z oprogramowania jest zawarcie ze Sprzedawcą umowy na świadczenie usług udostępnienia i utrzymania serwera dedykowanego w sieci Internet oraz zaakceptowanie Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA) przed pierwszym uruchomieniem oprogramowania. Umowa dostępna jest na stronie: http://home.pl/dokumenty/regulaminy/parallels-eula.
 4. home.pl nie jest stroną umowy udzielającej licencji do oprogramowania.
 5. Cena oprogramowania określona jest w cenniku prezentowanym na stronie internetowej Sprzedawcy (www.home.pl). Zmiana cennika jest zmianą niniejszego Regulaminu i zastosowanie znajdują zapisy § 8 Regulaminu.
 6. Płatność należności za udostępnienie oprogramowania następuje w terminach miesięcznych z dołu za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy wraz z płatnością za usługi utrzymania serwera dedykowanego.

III. Czas trwania oferty

 1. Oferta ważna od 14 lipca 2010 r. od godz. 12.00 do odwołania.
 2. Oferta określona postanowieniami Regulaminu może zostać zmieniona lub wycofana przez Sprzedawcę w każdym czasie, bez podania przyczyny, co jednak w żadnym stopniu nie wpływa na uprawnienia uzyskane przez Klientów przed dniem zmiany lub wycofania oferty. Home.pl może zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

IV. Uczestnicy i oferta

 1. Oferta skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną /zwanych dalej Klientami/.
 2. Jednemu Klientowi przysługuje możliwość nabycia dowolnej ilości kodów aktywacyjnych do oferowanego oprogramowania. Ograniczenia w nabyciu ilości kodów mogą wynikać z innych ofert proponowanych przez Producenta lub home.pl.
 3. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu Klienta jest osoba zawierająca umowę sprzedaży oprogramowania.

V. Oprogramowanie i kod aktywacyjny

 1. Kod aktywacyjny dostarczany jest klientowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej kod aktywacyjny na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 2. Kod aktywacyjny uruchamia oprogramowanie w trybie licencjonowanym na okres właściwy dla zakupionej wersji oprogramowania, licząc od dnia jego aktywacji. Oprogramowanie działa wyłącznie w ramach systemów operacyjnych zgodnych ze dokumentacją Producenta i systemów operacyjnych udostępnianych przez home.pl, odpowiednią dla zakupionego kodu aktywacyjnego - właściwego dla danej wersji oprogramowania.
 3. Kod aktywacyjny może zostać użyty tylko przez Klienta, który dokonał jego nabycia.

VI. Zasady korzystania z oprogramowania

 1. Oprogramowanie zostanie zainstalowane przez Sprzedawcę wraz z systemem operacyjnym instalowanym przez home.pl.
 2. Instalacja oprogramowania w przypadku, gdy Klient zawarł już z home.pl umowę na świadczenie usług udostępnienia i utrzymania serwera dedykowanego w sieci Internet, wymaga ponownego zainstalowania systemu operacyjnego wraz z oprogramowaniem. Brak zgody na dokonanie przez home.pl preinstalacji systemu operacyjnego wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy za poprawne działanie systemu operacyjnego serwera dedykowanego po instalacji oprogramowania.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie oprogramowania w przypadku modyfikacji ustawień serwera dedykowanego przez Klienta, poza sposobami opisanymi w dokumentacji oprogramowania udostępnionymi przez Producenta.
 4. Wypowiedzenie przez klienta umowy na świadczenie usługi udostępnienia i utrzymania serwera dedykowanego w sieci Internet powoduje rozwiązanie umowy licencyjnej na korzystanie z oprogramowania i jest równoznaczne z deaktywacją kodu aktywacyjnego ze skutkiem na dzień wygaśnięcia umowy na świadczenie usługi udostępnienia i utrzymania serwera dedykowanego w sieci Internet.

VII. Gwarancja i wsparcie techniczne

 1. Wsparcie techniczne dla oprogramowania wskazanego w §1 przez okres jego licencjonowania, świadczone jest przez Producenta.
 2. Problemy z aktywacją oprogramowania są traktowane jako problemy wymagające wsparcia technicznego Sprzedawcy.
 3. W przypadku ujawnienia się błędnego kodu aktywacyjnego (tj. kodu, który nie dokonał aktywacji lub dokonał aktywacji w sposób uniemożliwiający korzystanie z oprogramowania w pełni), Klient powinien zgłosić się bezpośrednio do Sprzedawcy.
 4. Oprogramowanie aktywowane w ramach oferty objęte jest gwarancją Producenta, na zasadach określonych w Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego.
 5. Sprzedawca nie pośredniczy w realizacji uprawnień względem Producenta oprogramowania jak również nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady dostarczonego oprogramowania.
 6. Zgodnie z „Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy i dokonać zwrotu kodu do oprogramowania bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty jego sprzedaży.
 7. Odstąpienie od umowy i zwrot należności są możliwe w przypadku, gdy kod aktywacyjny nie został wykorzystany, t.j. nie dokonano aktywacji licencji na jego podstawie. Weryfikacji tej okoliczności w każdym przypadku dokonuje Producent.
 8. Klient będący konsumentem powinien zgłosić fakt odstąpienia od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, i  dostarczając w oryginale na adres siedziby Sprzedawcy.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej home.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z home.pl w ramach świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego.
 2. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu home.pl zawiadomi Klienta, przesyłając mu, na wskazany home.pl adres email wskazany jako adres do korespondencji z Klientem treść regulaminu, (w tym obejmującą zmiany regulaminu wprowadzone przez home.pl) lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany. Zmiany zostaną oznaczone w jego treści w sposób niebudzący wątpliwości.
 3. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowych regulaminów wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie http://home.pl, o ile Klient, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.
 4. Do umów zawartych z home.pl zastosowanie znajduje polskie prawo.
 5. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 14.07.2010.

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź

Cena połączenia telefonicznego uzależniona od operatora.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia