Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels

Umowa Licencyjna na użytkowanie Oprogramowania.

[Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego]

Niniejsza umowa licencyjna na użytkowanie Oprogramowania ("Umowa") jest umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy Użytkownikiem, będącym osobą fizyczną lub jednostką posiadającą osobowość prawną, a spółką Parallels Holdings Ltd. i jej oddziałami ("PARALLELS").

PRZED POBRANIEM OPROGRAMOWANIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ PARALLELS ("OPROGRAMOWANIE"), UZYSKANIEM KLUCZA LICENCYJNEGO DO OPROGRAMOWANIA LUB UŻYTKOWANIEM Z OPROGRAMOWANIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY.

OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE PRAWAMI AUTORSKIMI I ZOSTAJE UDOSTĘPNIONE UŻYTKOWNIKOWI NA ZASADZIE LICENCJI, A NIE SPRZEDANE. POBIERAJĄC OPROGRAMOWANIE LUB UZYSKUJĄC KLUCZ LICENCYJNY, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, ROZUMIE JĄ ORAZ ZGADZA SIĘ ZWIĄZAĆ JEJ WARUNKAMI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE CHCE ZWIĄZAĆ SIĘ WARUNKAMI UMOWY, NALEŻY WCISNĄĆ FUNKCJĘ "NIE ZGADZAM SIĘ" PONIŻEJ, PRZERWAĆ PROCES POBIERANIA ORAZ POWSTRZYMAĆ SIĘ OD UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA. NINIEJSZA UMOWA STANOWI CAŁOŚĆ UMOWY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A PARALLELS ODNOŚNIE OPROGRAMOWANIA ORAZ ZASTĘPUJE WSZELKIE WCZEŚNIEJSZE OFERTY, OŚWIADCZENIA LUB POROZUMIENIA, KTÓRE MOGŁY ZOSTAĆ ZAWARTE Z PARALLELS W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM.

1. Licencja

1.1. Udzielenie licencji. Parallels niniejszym udziela Użytkownikowi, a Użytkownik przyjmuje ograniczoną, niewyłączną licencję na użytkowanie Oprogramowania wyłącznie w formie akceptowanych przez komputer modułów, a na dołączone do Oprogramowania instrukcje obsługi ("Dokumentacja") wyłącznie w sposób dopuszczony niniejszą Umową. Dla celów niniejszej Umowy "Oprogramowanie" obejmuje wszelkie aktualizacje, ulepszenia, modyfikacje, wersje poprawione i dodatki wyprodukowane przez Parallels oraz udostępnione użytkownikowi końcowemu na stronie internetowej Parallels. Niezależnie od powyższego Parallels nie jest zobowiązany do zapewniania jakichkolwiek aktualizacji, ulepszeń, modyfikacji, wersji poprawionych ani dodatków do Oprogramowania.

1.2. Zakres użytkowania. Jednorazowo użytkować można wyłącznie jedną kopię Oprogramowania aktywowaną przy pomocy klucza licencyjnego na jednym posiadanym, wynajętym lub w jakikolwiek inny sposób obsługiwanym przez Użytkownika serwerze (wirtualnym lub rzeczywistym). W przypadku kilku kluczy licencyjnych do Oprogramowania użytkować można tyle kopii Oprogramowania, ile kluczy posiada Użytkownik. Dla celów niniejszej Umowy "użytkowanie" oznacza ładowanie Oprogramowania w pamięci tymczasowej lub stałej komputera. Instalacja Oprogramowania na serwerze sieciowym wyłącznie w celu udostępnienia Oprogramowania także innym komputerom tej sieci nie stanowi "użytkowania" Oprogramowania i jest dopuszczalna o ile Użytkownik posiada klucz licencyjny dla każdego z serwerów (wirtualnych lub rzeczywistych), dla których Oprogramowanie zostało udostępnione. Oprogramowania nie można użytkować lub udostępniać w przypadku liczby komputerów przewyższającej ilość otrzymanych kluczy licencyjnych. W przypadku użytkowania przez lub udostępniania Oprogramowania większej liczbie użytkowników, należy upewnić się, że liczba użytkowników nie przekracza liczby otrzymanych kluczy licencyjnych, w przeciwnym wypadku dojdzie do złamania warunków niniejszej Umowy.

1.3. Kopie i modyfikacje. Nie można odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, rozpracowywać lub w jakikolwiek inny sposób konwertować otrzymanego Oprogramowania lub któregokolwiek z otrzymanych kluczy licencyjnych.

Nie można w żaden sposób zmieniać ani dostosowywać otrzymanego Oprogramowania oraz kluczy licencyjnych. Dopuszczalne jest wykonanie jednej kopii Oprogramowania, Dokumentacji oraz kluczy licencyjnych wyłącznie do celów archiwizacji lub wykonania kopii zapasowej. Wszelkie takie kopie Oprogramowania, Dokumentacji czy kluczy licencyjnych będą zawierać informacje o prawie autorskim oraz inne zapisy o zastrzeżeniu praw własności zawarte na powyższych materiałach w chwili ich otrzymania. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczonej w niniejszej Umowie Użytkownik ani żadna podwładna mu osoba, nie mogą wykonywać jakichkolwiek kopii Oprogramowania, Dokumentacji i kluczy licencyjnych, bądź jakichkolwiek ich części.

1.4. Cesja praw. Oprogramowanie, Dokumentacja, klucze licencyjne udzielone na mocy niniejszej Umowy, ani też żadne ich części nie będą dalej licencjonowane, użyczane, dzierżawione lub wypożyczane bez wcześniejszej pisemnej zgody Parallels.

2. Własność intelektualna i poufność

2.1. Raportowanie użytkowania, naruszenie licencji i zadośćuczynienie. Parallels zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych dotyczących użytkowania kluczy, w tym numerów kluczy licencyjnych, adresów serwerów IP, ilości domen oraz wszelkich innych informacji uznanych za ważne w celu zapewnienia, że produkt jest używany zgodnie z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej na użytkowanie Oprogramowania. Paralells wyraźnie zabrania jednoczesnej wielokrotnej instalacji swojego Oprogramowania oraz większej liczby domen bez wcześniejszej pisemnej zgody. Wszelkie nieupoważnione użytkowanie zostaje uznane przez Parallels za naruszenie niniejszej Umowy licencyjnej na użytkowanie Oprogramowania. Parallels zastrzega sobie prawo dochodzenia zadośćuczynienia za takie naruszenie bezpośrednio po jego wykryciu poprzez naliczenie aktualnej w danym momencie ceny katalogowej nie autoryzowanych kluczy na karcie kredytowej wykorzystanej do dokonania pierwotnego, autoryzowanego zakupu, lub w każdy inny konieczny sposób. Użytkownik zgadza się nie blokować w sposób elektroniczny ani żaden inny, przepływu danych niezbędnych zgodnie z wymogami niniejszej Umowy. Wszelkie blokowanie przepływu danych niezbędnych zgodnie z wymogami niniejszej Umowy zostaje uznane za jej naruszenie, czego konsekwencją będzie rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z Artykułem 4.

2.2. Automatyczna aktualizacja i wygaśnięcie Umowy. Licencja może zawierać termin ważności, wskutek czego licencja może wygasnąć. Stałe klucze licencyjne (nie dzierżawione) aktualizują się automatycznie, z wyjątkiem sytuacji gdy Parallels uzna, że licencja jest użytkowana niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy. W przypadku kradzieży klucza licencyjnego lub podejrzenia wszelkiego niewłaściwego lub niezgodnego z prawem użytkowania licencji Użytkownika poza jego kontrolą, należy niezwłocznie powiadomić Parallels o takim zdarzeniu. Użytkownikowi zostanie wydana licencja zastępcza, a licencja której dotyczy podejrzenie wygaśnie. W przypadku licencji dzierżawionych, miesięcznej płatności za każdy miesiąc należy dokonywać przed upłynięciem okresu ważności licencji w celu przeprowadzenia jej aktualizacji. W sytuacji gdy z jakiejkolwiek przyczyny licencja produktu ostatecznie miałaby wygasnąć Paralells dla wygody Użytkownika umieszcza w interfejsie produktu ostrzeżenie o upływie okresu ważności. W przypadku jeśli wygaśnięcie licencji zostanie uznane przez Użytkownika za niestosowne, obowiązek kontaktu z Parallels w tej sprawie należy do Użytkownika. Parallels nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty poniesione w związku z wygasłymi licencjami.

2.3. Prawo własności Oprogramowania i znaków towarowych. Użytkownik potwierdza, że Oprogramowanie i Dokumentacja stanowią własność Parallels, oraz że Oprogramowanie i Dokumentacja są chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych i traktatami międzynarodowymi. Dalej Użytkownik potwierdza, że w ramach relacji pomiędzy Użytkownikiem a Parallels, Parallels posiada i będzie posiadała prawo, tytuł własności oraz udział w i w stosunku do Oprogramowania, w tym wszelkie powiązane prawa własności intelektualnej wynikające z praw autorskich, tajemnicy handlowej, patentu lub prawa o ochronie znaków towarowych. Na mocy niniejszej Umowy Użytkownikowi nie zostaje przyznany żaden udział we własności Oprogramowania lub Dokumentacji, a jedynie ograniczone prawo użytkowania, które jest odwołalne zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Wszelkie znaki towarowe lub usługowe używane przez Parallels w związku z Oprogramowaniem lub usługami świadczonymi przez Parallels stanowią własność Parallels. Na mocy niniejszej Umowy Użytkownikowi nie zostaje przyznane żadne prawo, licencja ani udział we własności tych znaków, a Użytkownik nie może dochodzić żadnych praw, licencji ani udziału w tych znakach, ani też używać znaków lub wzorów do złudzenia przypominających rzeczone znaki.

2.4. Poufność. Użytkownik może udostępniać Oprogramowanie lub Dokumentację wyłącznie upoważnionym użytkownikom posiadającym klucze licencyjne otrzymane zgodnie z prawem. Z wyłączeniem sytuacji wyraźnie wskazanych w niniejszej Umowie Użytkownik nie może udostępniać Oprogramowania, Dokumentacji ani kluczy licencyjnych jakimkolwiek osobom trzecim. Użytkownik dołoży wszelkich starań przy współpracy z i pomocy Parallels w celu rozpoznawania i zapobiegania nieupoważnionego użytkowania, kopiowania lub ujawniania Oprogramowania, Dokumentacji lub jakichkolwiek ich elementów.

3. Opłaty licencyjne

Oprogramowanie zostanie udostępnione do użytkowania po otrzymaniu przez Użytkownika jednego lub większej ilości kluczy licencyjnych. Po zatwierdzeniu niniejszej Umowy Użytkownik może otrzymać jeden lub więcej kluczy licencyjnych poprzez uiszczenie wymaganych opłat licencyjnych przy zastosowaniu procedury podanej na stronie internetowej Parallels. Opłaty licencyjne uiszczone przez Użytkownika są dokonywane z tytułu licencji udzielonej na mocy niniejszej Umowy.

4. Okres trwania i rozwiązanie Umowy

Niniejsza Umowa wchodzi w życie po jej zatwierdzeniu przez Użytkownika lub po pobraniu, uzyskaniu dostępu i pierwszym użytkowaniu Oprogramowania, nawet jeśli Użytkownik nie zatwierdził Umowy w sposób wyraźny. Niniejsza Umowa pozostaje w mocy aż do jej rozwiązania. Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw niniejsza Umowa zostanie rozwiązana w sposób automatyczny jeśli Użytkownik nie dotrzyma jakiegokolwiek zawartego w niej zastrzeżenia lub wymogu. W przypadku dzierżawy Oprogramowania i niewywiązania się z obowiązku opłacenia właściwych opłat licencyjnych, Paralells ma prawo zamknąć serwer Użytkownika. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie poprzez: (i) przedstawienie Parallels pisemnego powiadomienia o podjętej przez Użytkownika decyzji o rozwiązaniu Umowy (ii) zwrócenie Parallels otrzymanego Oprogramowania, Dokumentacji, wszystkich ich kopii oraz kluczy licencyjnych lub zniszczenie wszelkich takich materiałów oraz przedstawienie Parallels pisemnego dowodu ich zniszczenia. Parallels może rozwiązać niniejszą Umowę jeśli Użytkownik naruszy jakikolwiek warunek Umowy poprzez przedstawienie Użytkownikowi informacji o jego naruszeniu i decyzji Parallels o rozwiązaniu Umowy. Po rozwiązaniu Umowy przez Parallels Użytkownik zobowiązuje się zwrócić Parallels otrzymane Oprogramowanie, Dokumentację, wszelkie ich kopie oraz klucze licencyjne albo zniszczyć te materiały oraz przedstawić Parallels pisemny dowód ich zniszczenia.

5. Odszkodowanie

Użytkownik na własny koszt zabezpieczy i zwolni Parallels, jej spółki zależne i oddziały oraz wszystkich ich członków zarządu, pracowników wyższego szczebla i innych pracowników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, działania, zobowiązania, straty, orzeczenia sądowe, dotacje, koszty i wydatki, w tym uzasadnione koszty prawnika (zwane łącznie "Roszczeniami") wynikające z każdego użytkowania Oprogramowania przez Użytkownika lub jakiekolwiek strony działające z jego upoważnienia w sposób, który nie został wyraźnie dopuszczony w niniejszej Umowie.

6. Zrzeczenie się

LICENCJA JEST UDZIELONA NA OPROGRAMOWANIE I DOKUMENTACJĘ W STANIE "JAK JEST" A PARALLELS ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM W SPOSÓB NIEOGRANICZONY WSZELKICH RĘKOJMI DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W GRANICACH DOPUSZCZONYCH PRAWEM. BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO PARALLELS WYRAŹNIE NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE ZGODNE Z OCZEKIWANIAMI UŻYTKOWNIKA ANI ŻE JEGO UŻYTKOWANIE BĘDZIE PRZEBIEGAŁO W SPOSÓB NIEPRZERWANY LUB BEZBŁĘDNY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOBRANIE OPROGRAMOWANIA W SPOSÓB SPEŁNIAJĄCY OCZEKIWANIA ORAZ ZA WYNIKI JEGO UŻYTKOWANIA PONOSI UŻYTKOWNIK. UŻYTKOWNIK PONOSI TAKŻE PEŁNE RYZYKO DOTYCZĄCE JAKOŚCI I DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

PARALLELS W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY LUB UTRACONE ZYSKI, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, BĘDĄCE WYNIKIEM, NADZWYCZAJNE, PRZYKŁADOWE LUB KARNE W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK ZWIĄZANEJ Z NIM OSOBY TRZECIEJ, NAWET JEŚLI SPÓŁKA TA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD.

8. Warunki ogólne

8.1. Prawo właściwe i wybór jurysdykcji. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem stanu Virginia, bez uwzględnienia przepisów kolizyjnych. Wszelkie roszczenia lub spory wynikające w związku z niniejszą Umową będą rozpatrywane w sądach federalnych lub stanowych zlokalizowanych w granicach Okręgu Eastern stanu Virginia. Użytkownik w maksymalnym dopuszczalnym prawnie zakresie zgadza się na jurysdykcję i właściwość tych sądów oraz zrzeka się wszelkich sprzeciwów w związków z jurysdykcja i właściwością tych sądów.

8.2. Klauzula salwatoryjna. Jeśli jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszej Umowy zostanie w określonej sytuacji uznane przez jakiekolwiek władze sądownicze lub administracyjne za nieważne lub niewykonalne, uznanie takie nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych warunków i postanowień Umowy, lub na ważność i wykonalność takiego warunku lub postanowienia w innej sytuacji.

8.3. Kontynuacja. Artykuły 2, 5, 6, 7 i 8 niniejszej Umowy oraz wszystkie jej Punkty pozostają w mocy także po rozwiązaniu Umowy, niezależnie od przyczyny jej rozwiązania, oraz pozostaną ważne i wiążące przez czas nieokreślony.

8.4. Nagłówki. Nagłówki Artykułów i Punktów zawarte w niniejszej Umowie zostały podane wyłącznie dla celów porządkowych i nie wpływają na znaczenie ani interpretację treści Umowy.

8.5. Zrzeczenie się praw. Nie dochodzenie przez którąkolwiek ze stron Umowy praw nadanych na jej mocy lub nie podjęcie działań przeciwko drugiej stronie w przypadku naruszenia postanowień Umowy nie oznacza zrzeczenia się przez tą stronę dalszego dochodzenia praw lub podejmowania czynności przeciwko drugiej stronie w przypadku przyszłych naruszeń.

8.6. Zmiana. Parallels zastrzega sobie prawo według własnego uznania zmienić każdorazowo treść Umowy. W przypadku kolizji pomiędzy treścią niniejszej Umowy a najbardziej aktualną jej wersją zamieszczoną na stronie www.paralells.com, rozstrzygające są postanowienia najbardziej aktualnej wersji. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmiany do niniejszej Umowy, zostanie ona rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z Artykułem 4.

8.7. Podatki. Niezależnie od opłat licencyjnych wymaganych na mocy niniejszej Umowy Użytkownik jest zobowiązany opłacić wszelkie właściwe podatki od sprzedaży, użytkowania, cesji i inne oraz wszelkie cła, nałożone z tytułu transakcji zawartej w niniejszej Umowie zgodnie z przepisami krajowymi, stanowymi lub miejscowymi z wyłączeniem podatku dochodowego od zysków netto Parallels. Użytkownik zwróci Parallels wszelkie kwoty takich podatków lub ceł opłaconych lub poniesionych bezpośrednio przez Parallels w wyniku niniejszej transakcji.

9. Ograniczone Prawa Rządu Stanów Zjednoczonych

Oprogramowanie i Dokumentacja objęte jest ograniczonymi prawami. Użytkowanie, powielanie i udostępnianie przez rząd podlega ograniczeniom zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustępie (c)(f)(ii) dotyczącym praw do danych technicznych i oprogramowania komputerowego rozporządzenia w sprawie zamówień na rzecz Departamentu Obrony (DFARS) 252.227-7013 lub ustępach (c) (1) i (2) dotyczących ograniczonych praw w odniesieniu do komercyjnego oprogramowania komputerowego 48 Kodeksu przepisów federalnych S:52.227-19, w zależności od wymogów.

 

(1) - Wszelkie programy PARALLELS PLESK PANEL, PARALLELS PLESK SITEBUILDER, PARALLELS BUSINESS AUTOMATION, PARALLELS VIRTUOZZO CONTAINERS, PARALLELS SYSTEM AUTOMATION, PARALLELS CONFIXX oraz pozostałe produkty oprogramowania oferowane każdorazowo przez Parallels na stronie www.parallels.com.

INFORMACJA HANDLOWA

  • Infolinia:

    504 502 500

    z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

  • Kontakt e-mail

  • Czat handlowy

  • Przejdź

Cena połączenia telefonicznego uzależniona od operatora.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia