Regulamin usługi homebiuro

I Definicje

 1. home.pl  - home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000431335.
 2. Abonent- podmiot korzystający z Usługi w Okresie testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie Usługi w Okresie abonamentowym lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.
 3. Blokada Usługi  - 30 dniowy okres, w trakcie, którego Abonent nie ma dostępu do Panelu Administracyjnego Usługi oraz nie może korzystać z opłaconej już Usługi bez usunięcia w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Abonenta na serwerze lub serwerach, po upływie, którego następuje usunięcie w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Abonenta na serwerze lub serwerach. Blokada Usługi dokonywana jest w przypadkach i na zasadach opisanych w Regulaminie.
 4. Okres abonamentowy - okres rozliczeniowy obejmujący 12 miesięcy kalendarzowych.
 5. Okres testowy - okres 14 dni podczas, których Abonent Usługi nieodpłatnie testuje Usługę. Okres testowy służy zapoznaniu się przez Abonenta z funkcjonalnością Usługi.
 6. Opłata abonamentowa - uiszczane przez Abonenta wynagrodzenie za korzystanie z Usługi w Okresie abonamentowym.
 7. Panel Administracyjny Usługi - narzędzie do zarządzania Usługą, dostępne po zalogowaniu się przez Abonenta pod adresem https://panel.homebiuro.pl.
 8. Polityka prywatności i bezpieczeństwa - polityka prywatności i bezpieczeństwa home.pl, dostępna na stronie https://home.pl/polityka.
 9. Regulamin sieci home.pl - Regulamin sieci home.pl dostępny na stronie https://home.pl/regulaminy/home.
 10. Regulamin homebiuro - niniejszy Regulamin.
 11. Specyfikacja Usługi - znajdujący się na stronie https://home.pl/fakturowanie. opis właściwości Usługi, w tym parametrów technicznych, warunków technicznych i sprzętowych.
 12. Usługa/Usługa (oprogramowanie) - usługa polegająca na udostępnieniu Abonentowi oprogramowania komputerowego do wystawiania faktur drogą elektroniczną w Okresie abonentowym za zapłatą Opłaty abonamentowej albo w Okresie testowym. home.pl oferuje Usługę w Pakietach opisanych na stronie internetowej https://home.pl.

II ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi poprzedzone jest Rejestracją Usługi.
 2. W formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie https://rejestruj.home.pl. Abonent zobowiązany jest do podania następujących danych:
  1. nazwisko, imię,
  2. numer PESEL jeśli Abonent jest Konsumentem,
  3. pełną nazwę firmy oraz numer NIP jeśli Abonent jest przedsiębiorcą,
  4. adres zamieszkania lub adres siedziby,
  5. adres do korespondencyjny jeśli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. d,
  6. numer telefonu kontaktowego Abonenta,
  7. adres email.
 3. Z chwilą Rejestracji usługi Abonent:
  1. akceptuje niniejszy Regulamin oraz Regulamin sieci home.pl,
  2. akceptuje warunki licencji udzielonych home.pl i sublicencji udzielonych Abonentowi koniecznych do wykonania usługi przez home.pl,
  3. oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez home.pl w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi, w tym Partnerom, rejestrom, podmiotom należącym do grupy kapitałowej do której należy home.pl,
  4. oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skutkach prawnych takiego sprzeciwu.
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji określonych Regulaminem oraz Regulaminem home.pl,
  6. wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie mu faktur VAT w formie elektronicznej wystawianych przez home.pl w związku ze świadczeniem Usługi,
  7. Konsument oświadcza, iż został poinformowany przez home.pl o przewidzianym w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny o prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia i wyraża zgodę na świadczenie Usługi przez home.pl tj. przed upływem terminu 10 dniowego od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi mając świadomość, że wyrażenie tej zgody powoduje zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wyłączenie uprawnienia do odstąpienia od umowy w trybie tej ustawy,
  8. akceptuje Politykę prywatności, dostępną na stronie https://home.pl/polityka.
  9. przyjmuje do wiadomości, że home.pl automatycznie pobiera dane techniczne Abonenta, w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych, a nadto wyraża zgodę na to, iż home.pl może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia Abonenta za pomocą, którego następuje dostęp do Usługi, a także wyraża na rzecz home.pl zgodę na dostęp do danych przechowywanych na serwerze, podczas wykonywania czynności technicznych i administracyjnych na serwerze przez home.pl, w tym powierza przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych przechowywanym na dysku serwera, o ile do przechowywania takiego zbioru danych dojdzie wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi przez home.pl w szczególności w zakresie kopiowania zbioru danych oraz zbioru danych i innych danych po zakończeniu świadczenia Usługi. Home.pl gwarantuje, iż dane oraz dane osobowe przechowywane na serwerze nie będą udostępnianie osobom trzecim ani wykorzystywane przez home.pl dla własnych celów z wyjątkiem sytuacji gdy ich udostępnienie następuje w wykonaniu obowiązku przewidzianego przepisami prawa.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje po dokonaniu rejestracji opisanej w pkt 1 i 2 powyżej z chwilą wpływu na rachunek bankowy Opłaty abonamentowej.
 5. Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji, home.pl prześle na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email informacje niezbędne do uzyskania dostępu do Panelu Administracyjnego Usługi, które pozwolą Abonentowi zarządzać Usługą.
 6. Abonent przy pierwszym logowaniu do Panelu Administracyjnego Usługi ustala login (stanowiący adres e-mail) i hasło, które będą umożliwiać logowanie do Panelu Administracyjnego Usługi.
 7. home.pl jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy albo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:
  1. Abonent poda w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwe dane,
  2. home.pl uprzednio rozwiązał umowę z Abonentem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Abonent,
  3. zachodzi uzasadniona obawa, że Usługi będą wykorzystywane w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług przez innych Abonentów,
  4. uprzednio Abonent osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z Usługi w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług przez innych Abonentów albo w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub Regulaminem sieci home.pl.

III ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Do obowiązków home.pl należy:
  1. zapewnienie infrastruktury sprzętowej zgodnej ze Specyfikacją Usługi;
  2. zapewnienie infrastruktury technicznej.
 2. Właściwe świadczenie Usługi wymaga posiadania przez Abonenta dostępu do Internetu, a także zasobów sprzętowych oraz oprogramowania określonego w Specyfikacji Usługi, a także zabezpieczeń wskazanych w Specyfikacji Usługi. home.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane niewypełnieniem przez Abonenta wymogów określonych w zdaniu pierwszym.
 3. home.pl zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi. home.pl zobowiązuje się, że sumaryczny czas dostępności do serwera nie będzie niższy niż 99% całkowitej liczby godzin w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku, gdy w skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi home.pl, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu Usługi trwający przez okres przekraczający 1 % czasu w danym miesiącu kalendarzowym home.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w postaci korzyści utraconych przez Abonenta będącego Przedsiębiorcą, a w zakresie szkody w postaci straty home.pl odpowiada wyłącznie do kwoty stanowiącej równowartość sumy Opłat uiszczonych przez Abonenta w trakcie 12 miesięcy kalendarzowych trwania umowy o świadczenie Usług. Ograniczenia odpowiedzialności home.pl opisane w zdaniach poprzednich nie dotyczą Konsumenta oraz szkody wyrządzonej umyślnie.
 4. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do danych Usług Abonent zostanie o tym poinformowany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym z odpowiednim wyprzedzeniem. home.pl zastrzega sobie prawo do czasowego odłączenia dostępu do danych Usług w przypadku konieczności podjęcia niezbędnych prac konserwacyjnych oraz wszelkich prac związanych z rozwojem Usługi.
 5. Do obowiązków Abonenta należy w szczególności:
  1. spełnienie warunków technicznych, w tym sprzętowych, wskazanych w Specyfikacji Usługi niezbędnych dla korzystania z Usługi,
  2. zapewnienie infrastruktury systemowej, to jest administrowania systemem,
  3. tworzenie kopii bezpieczeństwa własnych danych umieszczonych na serwerze lub serwerach,
  4. bieżącej aktualizacji danych dotyczących Abonenta, które wskazane zostały w formularzu rejestracyjnym, a następnie ujawnione w Panelu Administracyjnym Usługi przy wykorzystaniu, których home.pl kontaktuje się z Abonentem,
  5. zabezpieczenie haseł wykorzystywanych przy korzystaniu z Usługi, zabezpieczenie dostępu do Usługi i do Panelu Administracyjnego Usługi przed nieuprawnionym korzystaniem przez inne Podmioty,
  6. korzystanie z Usługi zgodnie z Regulaminem,
  7. uiszczanie na rzecz home.pl Opłat zgodnie z Regulaminem Sieci home.pl,
  8. kompletne, dbałe i rzetelne wypełnianie dokumentów tworzonych przez Abonenta w ramach Usługi, w szczególności zamieszczanie w nich danych prawdziwych i zgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, jak również posiadanie odpowiedniej wiedzy księgowo - podatkowej umożliwiającą samodzielne korzystanie z Usługi. home.pl nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.
 6. Korzystanie z Usługi przez Abonenta nie może prowadzić do:
  1. naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw autorskich innych Podmiotów,
  2. prób nielegalnego wejścia w systemy komputerowe home.pl oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych home.pl przez innych Abonentów, (przykładowo: ataki hackerskie w tym DDOS, phising i podobne; łamanie lub naruszanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości e-mail w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phisingu, crackingu i podobnych),
  3. popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  4. utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej, pornograficznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie), a także rasistowskich czy dyskryminujących, a nadto przechowywania oraz udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe,
  5. naruszenia prywatności innych użytkowników sieci Internet, do zamieszczenia danych bezprawnych i niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym,
  6. innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów oraz dobrych obyczajów.
 7. Abonent ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania własne oraz osób, którymi się posługuje, a także osób, którym udostępnia hasła do Panelu Administracyjnego Usługi oraz osób działających w jego imieniu. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane na serwerze lub serwerach przez Abonenta i osoby wskazane w zdaniu pierwszym.
 8. Abonent nie jest uprawniony do cedowania, przenoszenia praw i obowiązków z umowy o świadczenie Usługi na Podmioty trzecie.
 9. W Okresie testowym Abonent może korzystać z pełnej funkcjonalności Usługi. W Okresie testowym Abonent może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi.
 10. Korzystanie przez Abonenta z Usługi w Okresie testowym nie zobowiązuje go, po upływie Okresu testowego, do zwarcia umowy o odpłatne świadczenie Usługi.
 11. home.pl, w związku ze świadczeniem na rzecz Abonenta Usługi, udziela Abonentowi niewyłącznej sublicencji na korzystanie z Usługi (oprogramowania) wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania z Usługi i w celu jej prawidłowego wykonania przez Okres abonamentowy albo Okres testowy.
 12. Udostępnienie Abonentowi Usługi (oprogramowania) następuje na serwerze home.pl, na którym Usługa (oprogramowanie) jest zainstalowana, Abonent nie jest uprawniony do pobrania (trwałego zwielokrotniania) Usługi (oprogramowania) oraz jego instalowania na innym serwerze.
 13. Z tytułu korzystania przez Abonenta z Usługi nie przysługuje mu prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Usługi podmiotom trzecim.
 14. W trakcie trwania Okresu abonamentowego, Abonent jest uprawniony do zmiany pierwotnego typu Pakietu.
 15. home.pl ma prawo rozwijać Usługę oraz wdrażać jej nowe wersje, które mogą poszerzać możliwości Usługi oraz modyfikować zakres funkcjonalności. W szczególności home.pl ma prawo wprowadzania elementów niezależnych od Usługi.

IV PRAWA I OBOWIĄZKI HOME.PL

W przypadku, gdy okaże się niezbędne, osoby wskazane przez home.pl, w szczególności pracownicy Działu Obsługi Klienta, będą upoważnione do dostępu do Panelu Administracyjnego Usługi, w celu świadczenia pomocy technicznej, w oparciu o hasło i login udostępnione w tym celu przez Abonenta.

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Z chwilą złożenia zamówienia na Usługę, Abonent oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwartych w zbiorach danych osobowych Abonenta w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi, w tym Partnerom, rejestrom, podmiotom należącym do grupy kapitałowej do której należy home.pl.
 2. home.pl na podstawie zgody Abonenta, o której mowa w pkt 1 powyżej, przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi oraz przekazuje lub powierza ich przetwarzanie innym Podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi.
 3. Dane są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. home.pl przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych, oraz spełni wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych.
 5. home.pl oraz podmioty, o których mowa w pkt 1 powyżej są uprawnieni do przetwarzania danych przekazanych przez Abonenta wyłącznie w zakresie czynności podejmowanych w celu należytego wykonania Usługi.
 6. home.pl oraz podmioty, o których mowa w pkt 1 powyżej zapewnią staranne zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz kontrole i nadzór przebiegu procesu przetwarzania na każdym jego etapie.
 7. home.pl nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie zbioru w systemie informatycznym Abonenta oraz w systemie informatycznym Abonenta w części zarządzanej przez Abonenta.

VI BLOKADA USŁUGI, ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. home.pl jest uprawniony do dokonania Blokady Usługi w przypadku, gdy stwierdzi naruszenie przez Abonenta zasad korzystania z Usługi wskazanych w pkt. III Regulaminu.
 2. home.pl informuje Abonenta adres e-mail podany w Panelu Administracyjnym Usługi o zamiarze dokonania Blokady Usługi oraz przyczynie ją uzasadniającej, wzywając jednocześnie Abonenta do złożenia wyjaśnień oraz usunięcia przyczyny uzasadniającej Blokadę Usługi w terminie 3 dni roboczych.
 3. W przypadku braku wyjaśnień lub nieusunięcia przyczyny uzasadniającej Blokadę Usługi lub gdy wyjaśnienia złożone przez Abonenta nie uzasadniają zaniechania Blokady Usługi, home.pl dokonuje Blokady Usługi, o czym informuje Użytkownika na adres e-mail podany w Panelu Administracyjnym Usługi.
 4. Blokada Usługi nie stanowi wypowiedzenia umowy ani rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 5. Po upływie okresu Blokady Usługi następuje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym, o którym Abonent jest informowany na adres e-mail podany w Panelu Administracyjnym Usługi.
 6. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności wskazywania przyczyny.
 7. Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym oraz upływ okresu wypowiedzenia umowy skutkuje brakiem dostępu Abonenta do Usługi wraz z usunięciem w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Abonenta na serwerze lub serwerach.

VII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Abonent jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia, w którym Abonent dowiedział się o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. wskazanie danych Abonenta w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. wskazanie nazwy i typu Usługi, której reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. wskazanie żądania.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres home.pl wskazany w Regulaminie (w definicjach) albo w formie skanu na adres e- mail info@home.pl.
 4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w ust. 2 Abonent zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.
 5. Abonent jest zobowiązany do uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia reklamacji. Uzupełnienie reklamacji powinno zostać wysłane na piśmie na adres home.pl wskazany w Regulaminie (w definicjach) albo w formie skanu na adres e- mail info@home.pl.
 6. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony w ust. 3 lub 5. Okresu uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 7. Rozstrzygniecie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Abonentowi adres email podany przez niego w Panelu Administracyjnym Usługi.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. home.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane na stronie home.pl.
 3. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Abonentowi na adres email wskazany w Panelu Administracyjny Usługi.
 4. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust.2.
 5. home.pl uznaje, iż Abonent zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust.4.
 6. Do umów zawartych z home.pl stosuje się prawo polskie.
 7. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź

Cena połączenia telefonicznego uzależniona od operatora.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia