Regulamin giełdy domen

§1 Definicje

 1. Abonent - podmiot będący stroną umowy o rejestrację i utrzymanie nazwy domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.
 2. home.pl - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego Regulaminu, tj. home.pl Spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: https://home.pl/firma .
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Lista Nazw Domen - lista oferowanych przez home.pl do sprzedaży na rynku wtórnym Nazw Domen wraz z okresem ważności danej Nazwy Domeny oraz ceną jej zakupu.
 5. Nazwa Domeny - unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez rejestratora domen, składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia.
 6. Podmiot - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną.
 7. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 8. Rejestr Nazw Domen - Podmiot wymieniony na stronie internetowej www.iana.org jako spełniający funkcję rejestru dla domeny najwyższego stopnia.
 9. Regulamin - niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie https://home.pl/regulaminy .
 10. Regulamin sieci home.pl – regulamin home.pl, dostępny na stronie https://home.pl/regulaminy.
 11. Usługa - usługi świadczone przez home.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie tj. Usługa Zakupu Nazwy Domeny i Usługa Zbycia Nazwy Domeny
 12. Usługa Zakupu Nazwy Domeny - umowa zawarta pomiędzy home.pl a Zamawiającym, na mocy której home.pl w imieniu własnym, w wykonaniu zamówienia dokonanego przez Zmawiającego, nabywa Nazwę Domeny według zasad właściwego Rejestru Nazw Domen, skutkująca tym, że home.pl staje się Abonentem Nazwy Domeny.
 13. Usługa Zbycia Nazwy Domeny - umowa zawarta pomiędzy home.pl a Zamawiającym w wykonaniu zamówienia dokonanego przez Zmawiającego, na mocy której home.pl dokonuje na rzecz Zamawiającego cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o rejestrację nazwy domeny, zawartej z właściwym Rejestrem Nazw Domen, której skutkiem jest wstąpienie przez Zamawiającego w prawa i obowiązki home.pl czyli uzyskanie statusu Abonenta.
 14. Zamawiający - podmiot, który zamierza lub dokonał na stronie home.pl zamówienia w celu uzyskania Nazwy Domeny oferowanej przez home.pl na Liście Nazw Domen.

§2 Postanowienia ogólne

 1. home.pl wykonuje jedynie czynności konieczne do uzyskania przez Zamawiającego statusu Abonenta na podstawie zamówienia dokonanego przez Zmawiającego na stronie home.pl.
 2. home.pl z uwagi na istotę Usług nie gwarantuje uzyskania statusu Abonenta.
 3. home.pl wykonuje zamówienia dotyczące wyłącznie Nazw Domen ujętych w Liście Nazw Domen.
 4. home.pl zastrzega jednocześnie, iż korzystanie z usług nie jest objęte Programem Lojalnościowym PAYBACK opisanym w regulaminie dostępnym na stronie: https://home.pl/regulaminy tj. nie uprawnia do uzyskania z tego tytułu punktów PAYBACK.

§3 Warunki korzystania z usług.

 1. Warunkiem korzystania z Usług jest wykonanie przez zamawiającego czynności w ramach następujących III etapów:
  1. I etap obejmuje:
   1. złożenie przez Zamawiającego zamówienia w przedmiocie Usługi na stronie home.pl, oraz
   2. podanie przez Zamawiającego zgodnie z rzeczywistością wymaganych danych, do których należą:
    • nazwisko i imiona,
    • numer PESEL, jeżeli Zamawiający jest Konsumentem,
    • pełna nazwa firmy oraz numer NIP i REGON, jeżeli Zamawiający jest Przedsiębiorcą,
    • adres zamieszkania lub adres siedziby,
    • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
    • adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Zamawiającym. oraz
   3. zaakceptowanie przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu, po zapoznaniu się z jego treścią, oraz
   4. zaakceptowanie przez Zamawiającego Regulaminu sieci home.pl, po zapoznaniu się z jego treścią, oraz
   5. zaakceptowanie przez Zamawiającego regulaminu właściwego Rejestru Nazw Domen dostępnego na stronie home.pl, po zapoznaniu się z jego treścią, oraz
   6. wyrażenie zgody przez Zamawiającego na przesyłanie i udostępnianie mu faktur VAT w formie elektronicznej, wystawianych przez home.pl w związku ze świadczeniem Usług, oraz
   7. wyrażenie zgody przez Zamawiającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez home.pl, w tym przekazanie ich właściwemu Rejestrowi Nazw Domen oraz innym Podmiotom w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usług, oraz
   8. wyrażenie zgody przez Zamawiającego na otrzymywanie od home.pl wszelkich informacji określonych niniejszym Regulaminem, a także innych związanych z Usługami, a także innymi usługami świadczonymi przez home.pl, w tym informacji handlowych (reklamowych i marketingowych) w trybie przesłania ich na adres e-mail lub sms na numer telefonu podane przez Zamawiającego, oraz
   9. udzielenie przez Zamawiającego upoważnienia home.pl do dokonywania wszelkich czynności koniecznych do realizacji Usług, oraz
   10. wyrażenie zgody do reprezentowania Zamawiającego przed Rejestratorem Nazw Domen. Przy czym Zamawiający jest zobowiązany potwierdzić udzielenie zgody w formie i terminie wymaganym przez home.pl. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania Nazwy Domeny w imieniu Zamawiającego, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie Rejestratorowi Nazw Domen danych osobowych Zamawiającego, zgodnie z wymogami Rejestratora Nazw Domen. Jeżeli dany Rejestrator Nazw Domen wymaga bezpośredniej rejestracji Nazwy Domeny przez Zamawiającego, home.pl niezwłocznie zawiadomi o tym Zamawiającego na adres e-mail podany przez Zamawiającego.
  2. II etap obejmuje dokonanie przez Zamawiającego płatności na podstawie faktury pro forma w terminie wskazanym na fakturze pro forma (datę uiszczenia ceny stanowi data uznania rachunku bankowego wskazanego w fakturze pro forma).
  3. III etap obejmuje: spełnienie przez Zamawiającego innych warunków wymaganych przez Rejestratora Nazw Domen, wskazanych w wiadomości e-mail przesłanej przez home.pl na adres e-mail podany przez Zamawiającego, w tym przedłożenie określonych dokumentów, dokonanie określonych czynności.
 2. Z chwilą dokonania płatności, o której mowa w pkt 1 B powyżej, pomiędzy Zamawiającym a home.pl dochodzi do zawarcia Umowy Zakupu Nazwy Domeny.
 3. Zamawiający nie będący Konsumentem nie jest uprawniony do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy opisanej w pkt 2 powyżej, z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej.
 4. Zamawiający musi się liczyć z możliwością zmiany oferty zawartej w Liście Nazw Domen w zakresie ceny zakupu Nazwy Domeny. O zmianie ceny jest informowany przez home.pl na adres email lub numer telefonu podany przez Zamawiającego. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający może odstąpić od umowy Zakupu Nazwy Domeny w trybie oświadczenia złożonego w wiadomości email, przesłanego na adres info@home.pl . Brak oświadczenia w tym terminie oznacza wyrażenie przez Zamawiającego zgody na kontynuowanie umowy na nowych warunkach. Zakupem Nazwy Domeny jest uiszczenie kwoty stanowiącej równowartość podwyższenia ceny zakupu Nazwy Domeny na podstawie faktury pro forma w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (datę uiszczenia ceny stanowi data uznania rachunku bankowego wskazanego w fakturze pro-forma)
 5. Z chwilą zrealizowania Usługi Zakupu Nazwy Domeny pomiędzy Zamawiającym a home.pl dochodzi do zawarcia umowy w przedmiocie Usługi Zbycia Nazwy Domeny.
 6. Okres wykonania Usługi Zbycia Nazwy Domeny jest uzależniony od współpracy z Zamawiającym, w tym terminu przekazywania/dokonywania przez niego czynności wymaganych przez Rejestratora Nazwy Domeny, o których informowany jest przez home.pl na adres email wskazany przez Zamawiającego, a także czynności Rejestratora Nazw Domeny.
 7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przedmiocie Usługi Zakupu Nazwy Domeny w trybie pkt 4 powyżej, a także w przypadku niezrealizowania umowy w przedmiocie Usługi Zakupu Nazwy Domeny przez home.pl – home.pl zwraca uiszczone w trybie pkt 1 B powyżej oraz pkt 4 powyżej w 21 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w pkt 4 powyżej albo stwierdzenia rejestracji Nazwy Domeny na rzecz innego Podmiotu.

§4 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu sieci home.pl, Regulaminu Rejestratora Nazw Domen, przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 2. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź

Cena połączenia telefonicznego uzależniona od operatora.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia