Regulamin usługi e-cesji

 1. Niniejszy Regulamin Cesji Usługi (zwany dalej Regulaminem), określa sposób wprowadzenia zmiany Abonenta (w rozumieniu Regulaminu sieci home.pl) w umowie o świadczenie usług zawartej pomiędzy Abonentem a home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, (zwaną dalej home.pl), za pośrednictwem systemu home.pl.
 2. Elektroniczna cesja usługi w oparciu o postanowienia Regulaminu (zwana dalej cesją) dokonywana jest nieodpłatnie, drogą elektroniczną, za pomocą autoryzacji w systemie home.pl.
 3. Abonent ma możliwość zablokowania opcji dokonania cesji, korzystając z odpowiedniej procedury udostępnianej przez home.pl w panelu administracyjnym głównego konta Abonenta. Późniejsze włączenie tej opcji będzie możliwe jedynie po przekazaniu dyspozycji za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta home.pl.
 4. W każdej chwili Abonent może dokonać zmiany Abonenta w formie papierowej, za pomocą złożenia oświadczeń woli w formie pisemnej, jak również w oparciu o dokumenty wymagane przez home.pl., zgodnie z odrębną procedurą zmiany Abonenta.
 5. home.pl umożliwia Abonentom cesję usługi na rzecz innego Abonenta lub osoby, która stanie się Abonentem w wyniku dokonania cesji. Abonent przyjmujący usługę od swojego poprzednika wstępuje w ogół praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług, w takim zakresie, w jakim te prawa i obowiązki związane są ze scedowaną usługą.
 6. Cesja usługi jest dopuszczalna jedynie w odniesieniu do usługi, której dotychczasowy Abonent nie zalega, na dzień rozpoczęcia cesji, z zapłatą wynagrodzenia home.pl, zaś możliwość cesji usługi nie została wyłączona lub ograniczona postanowieniami Regulaminu, regulaminu oferty promocyjnej lub odrębną decyzją home.pl. home.pl może w każdym czasie wyłączyć lub ograniczyć możliwość dokonania cesji w sposób określony w Regulaminie, w odniesieniu do jakiejkolwiek usługi lub też w stosunku do któregokolwiek z Abonentów.
 7. W szczególności home.pl wyłącza możliwość dokonania cesji, w sposób określony w Regulaminie:
  1. w odniesieniu do następujących usług:
  2. - Kaspersky Internet Security,
   - Kaspersky Anti-Virus,
   - Livechat,
   - Serwery dedykowane,
   - certyfikaty SSL
  3. w odniesieniu do innych usług wyłączonych z możliwości dokonania cesji przez home.pl, określonych przez home.pl odrębnie,
  4. w odniesieniu do dotychczasowego Abonenta  lub nowego Abonenta, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków wobec home.pl,
  5. w odniesieniu do usług, których termin płatności kolejnego abonamentu należnego home.pl upływa po 14 dniu od dnia rozpoczęcia procesu cesji.
 8. Rozpoczęcie procesu cesji jest dokonywane przez dotychczasowego Abonenta, poprzez aktywację procedury cesji z poziomu jego głównego konta w home.pl, do którego przypisane są wszystkie usługi Abonenta świadczone przez home.pl na rzecz tego Abonenta.
 9. Dotychczasowy Abonent, chcąc rozpocząć cesję zatwierdza Regulamin, oświadcza z pomocą stosownego formularza, iż jest uprawniony do dokonania cesji oraz wybiera usługę, której dotyczy cesja i wskazuje dane Abonenta przejmującego usługę, lub innej osoby, na rzecz której cesja ma być przeprowadzona, w zakresie takim w jakim jest to niezbędne do rejestracji danej usługi w systemie home.pl.
 10. W przypadku dokonywania cesji na rzecz innej osoby niż obecny Abonent home.pl, możliwość kontynuowania procedury cesji jest związana z założeniem dla tej osoby konta administracyjnego w systemie home.pl i uzyskania przez nią statusu Abonenta, co następuje nieodpłatnie.
 11. Potwierdzenie dokonania cesji odbywa się poprzez autoryzację operacji przez dotychczasowego Abonenta, jak również nowego Abonenta cedowanej usługi. Autoryzacja odbywa się za pomocą aktywowania linku przesłanego do obu stron operacji pocztą elektroniczną na adres email dotychczasowego Abonenta oraz nowego Abonenta. Dodatkowo, autoryzacja odbywa się za pomocą jednorazowego kodu przesłanego wiadomością SMS wygenerowaną przez obie strony operacji na stronie internetowej do której link został uprzednio przesłany pocztą elektroniczną. Przed autoryzacją kodem z SMS dotychczasowy Abonent, jak również nowy Abonent usługi powinni dokonać sprawdzenia danych obu stron dokonujących cesji.
 12. Nowy Abonent usługi, dokonując potwierdzenia cesji, wyraża zgodę na przejęcie praw i obowiązków dotychczasowego Abonenta usługi, w takim samym zakresie w jakim dotyczyły one jego poprzednika.
 13. Z chwilą dokonania przez obie strony operacji potwierdzenia cesji przy użyciu kodu otrzymanego wiadomością SMS oraz weryfikacji operacji przez home.pl, dochodzi do zmiany Abonenta cedowanej usługi. Na adresy email obu stron transakcji przesyłane zostaną dokumenty w formacie PDF, wygenerowane z systemu home.pl, potwierdzające dokonanie cesji, jak również zawierające informacje niezbędne do zidentyfikowania operacji, w tym adresy IP z których zostały wykonane czynności wchodzące w skład cesji. Informacje te zostaną zapisane w systemie home.pl.
 14. home.pl może, w przypadku pojawienia się wątpliwości co do dokonanej cesji, z uwagi na jej elektroniczny charakter, uzależnić zmianę Abonenta, pomimo pomyślnego zakończenia procedury cesji, od złożenia przez obie strony wyjaśnień na piśmie lub potwierdzenia dyspozycji cesji w formie pisemnej, jak również zażądać dokumentów potwierdzających uprawnienie osób dokonujących cesji do reprezentacji Abonentów. W takim przypadku żądanie złożenia odpowiednich wyjaśnień i dokumentów może zostać przesłane na adresy email obu stron operacji w terminie do 7 dni od przyjęcia zgłoszenia cesji.
 15. Linki do stron, na których dochodzi do pierwszej autoryzacji operacji przez obie strony i wygenerowania jednorazowego kodu, jak również kody otrzymane wiadomością SMS są aktywne przez 24 godziny od momentu wysłania. W przypadku niezakończenia procedury cesji w tym terminie, cesja nie dochodzi do skutku.
 16. W celu umożliwienia home.pl zgłoszenia wątpliwości co do dokonanej cesji w trybie określonym w pkt. 14 powyżej, dotychczasowy Abonent i nowy Abonent wyrażają home.pl zgodę na anulowanie złożonej dyspozycji cesji w przypadku gdy wątpliwości zgłaszane przez home.pl nie zostaną wyjaśnione. Anulowanie nie wyłącza możliwości zmiany Abonenta w formie papierowej, za pomocą złożenia oświadczeń woli w formie pisemnej, jak również w oparciu o dokumenty wymagane przez home.pl., zgodnie z odrębną procedurą zmiany Abonenta.
 17. W przypadku skorzystania przez Abonenta z procedury cesji, której możliwość wykonania później nie została przez Abonenta zablokowana w systemie home.pl, każda zmiana adresu email, jak również nr telefonu, które posłużyły do potwierdzenia cesji, wymaga dodatkowej autoryzacji.
 18. Wskazanie przez któregokolwiek z Abonentów, w trakcie procedury cesji, danych nieprawdziwych skutkuje nieważnością dokonanej cesji i przywróceniem stanu usługi sprzed momentu rozpoczęcia procedury cesji.
 19. W przypadku stwierdzenia przez home.pl, że numer telefonu bądź adres email nie są aktualne, usługa cesji elektronicznej zostanie wyłączona. Abonent po uzupełnieniu danych będzie mógł ponownie włączyć usługę cesji elektronicznej.
 20. Strony zgłaszające cesje zobowiązane są do zachowania wymogów przewidzianych prawem oraz zapisami regulaminów podmiotów zewnętrznych akceptowanych podczas zamawiania usług w zakresie udokumentowania przeprowadzonej operacji.

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź

Cena połączenia telefonicznego uzależniona od operatora.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia