Regulamin usługi sklepu internetowego

I. Definicje

 1. home.pl  - home.pl Jurczyk, Stypuła, Kapcio spółka jawna z siedzibą w Szczecinie, pl. Rodła 9, 70-419 Szczecin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000082051.
 2. Usługa - którakolwiek z następujących usług świadczonych przez home.pl: Click Shop, Click Shop Premium.
 3. Administrator sklepu, Administrator - podmiot korzystający z Usługi w okresie testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie Usługi lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.
 4. Sklep internetowy - serwis internetowy umożliwiający Administratorowi sklepu sprzedaż, a Klientowi sklepu zakup oferowanych za jego pomocą produktów i/lub usług.
 5. Klient sklepu - osoba odwiedzająca Sklep internetowy, w tym potencjalny kupujący w Sklepie internetowym.
 6. Panel administratora sklepu - aplikacja internetowa służąca do zarządzania Sklepem internetowym, udostępniona Administratorowi sklepu jako część integralna Usługi.
 7. Panel Administracyjny - narzędzie do zarządzania usługami home.pl dostępne po zalogowaniu się przez Administratora pod adresem https://panel.home.pl.
 8. WebAPI – techniczny mechanizm pozwalający na komunikację zewnętrznej aplikacji z Usługą bez konieczności logowania do panelu administratora sklepu.
 9. Partner home.pl - firma współpracująca z home.pl.
 10. Korzyści dodatkowe - usługi i/lub produkty Partnerów home.pl oferowane Administratorom sklepu na preferencyjnych warunkach.
 11. Regulamin sklepu, Regulamin - niniejszy Regulamin Usługi Sklepu Internetowego home.pl.

II. Dostęp do usługi

 1. Aby otrzymać dostęp do Usługi, należy dokonać jej poprawnej rejestracji zgodnie z zapisami regulaminu sieci home.pl.
 2. Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji, home.pl prześle na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email informacje niezbędne do uzyskania dostępu do Panelu Administracyjnego Usługi oraz Panelu administratora sklepu, które pozwolą Administratorowi sklepu na zarządzanie Usługą.

III. Prawa i obowiązki Administratora sklepu

 1. Administrator sklepu ponosi odpowiedzialność za treści i informacje opublikowane w Sklepie internetowym, które nie mogą naruszać praw osób trzecich oraz prawa obowiązującego w krajach, w których prowadzona jest sprzedaż z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
 2. Administrator ponosi odpowiedzialność za zmiany plików odpowiadających za wygląd i funkcjonowanie Sklepu internetowego, oraz wykorzystanie we własnym zakresie funkcjonalności Sklepu internetowego oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami, których niepoprawne wykorzystanie może negatywnie wpływać na stabilność i jakość działania Sklepu internetowego.
 3. home.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogące powstać lub powstałe w związku z integracją z zewnętrznym, wybranym przez Administratora oprogramowaniem, dostępnym poprzez WebAPI. Usunięcie wszelkich usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu leży w takim przypadku po stronie Administratora sklepu.
 4. Zmianę typu Usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego regulują zapisy regulaminu sieci home.pl. W momencie zmiany typu Usługi na droższą, Korzyści dodatkowe pozostają przy wartościach Usługi tańszej. Zastrzega się jednak możliwość odmiennego uregulowania wartości Korzyści dodatkowych w poszczególnych regulaminach tych Korzyści.

IV. Prawa i obowiązki home.pl

 1. home.pl zobowiązuje się do świadczenia Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie sklepu oraz w Regulaminie sieci home.pl.
 2. W przypadku, gdy okaże się niezbędne, osoby wskazane przez home.pl, w szczególności pracownicy Działu Obsługi Klienta, będą upoważnione do dostępu do Panelu administratora sklepu, w celu świadczenia pomocy technicznej, w oparciu o hasło i login udostępnione w tym celu przez Administratora.
 3. home.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępniania przez Administratora hasła i loginu do Usługi i/lub Sklepu internetowego osobom trzecim.
 4. home.pl ma prawo publikować informacje o Sklepach internetowych na wybranych stronach WWW opisujących Usługę, w tym na liście sklepów referencyjnych. Na żądanie Administratora sklepu home.pl zobowiązuje się do usunięcia tych informacji.
 5. home.pl ma prawo wykorzystać wybrane dane charakteryzujące Sklep internetowy (np. rodzaj i ilość towarów oraz transakcji) do analiz związanych z planowaniem rozwoju funkcjonalnego Usługi, a także do opracowania na ich podstawie zagregowanych zestawień i raportów, w treści, które nie pozwolą na identyfikację Sklepu internetowego, Administratora sklepu, ani Klientów sklepu. Zbieranie danych będzie następowało w sposób nienaruszający integralności Sklepu internetowego, bez zbierania i przetwarzania danych osobowych.

V. Funkcjonalność Usługi

 1. home.pl ma prawo rozwijać Usługę oraz wdrażać jej nowe wersje, które mogą poszerzać możliwości Usługi oraz modyfikować zakres funkcjonalności. W szczególności home.pl ma prawo wprowadzania elementów niezależnych od Usługi, takich jak oprogramowanie Click Studio i inne.
 2. Kod źródłowy oraz baza danych Sklepu internetowego są niedostępne dla Administratora sklepu. Wyjątek stanowią wybrane elementy udostępnione do edycji w ramach Panelu administratora sklepu.
 3. Wszelkie treści wprowadzone do Sklepu internetowego w trakcie instalacji Usługi są treściami przykładowymi i w żadnym wypadku nie należy  traktować ich jako wiążące.
 4. home.pl oferuje wykonywanie kopii zapasowej danych Usługi zgodnie z postanowieniami regulaminu sieci home.pl. W przypadku przywrócenia kopii zapasowej możliwe jest odtworzenie całego stanu Usługi, tj. odtworzenie bazy danych oraz wszystkich plików składowych Sklepu internetowego jedynie w takim zakresie, w jakim jest to możliwe w ramach wykonanej kopii zapasowej.
 5. Adres internetowy http://(nazwa-uslugi).home.pl/ jest integralną częścią Usługi i zawsze kieruje na strony Sklepu internetowego.
 6. Elementem integralnym wyglądu Sklepu internetowego jest nieusuwalna stopka zawierająca informacje pozwalające zidentyfikować Usługę oraz home.pl, wraz z odsyłaczami do stron wybranych przez home.pl. Administrator sklepu jest zobowiązany do niepodejmowania działań zmierzających do usunięcia lub ukrycia tego elementu.

VI. Korzyści dodatkowe

 1. Korzyści dodatkowe oferowane są przez Partnerów home.pl, nie stanowią części integralnej Usługi, zaś ich rodzaj, ilość oraz dostępność mogą w dowolnej chwili ulec zmianie. home.pl może modyfikować listę Korzyści dodatkowych w dowolnym wybranym przez siebie momencie, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń ze strony Administratora sklepu.
 2. Korzyści dodatkowe są dostępne wyłącznie po pełnej aktywacji Usługi, co następuje po opłaceniu opłaty abonamentowej za Usługę.
 3. Korzyści dodatkowe udostępnianie są przez Partnerów home.pl, po zaakceptowaniu warunków ich świadczenie przez Administratora oraz w oparciu o odrębną umowę zawartą z Administratorem. Z tego też powodu home.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnerów home.pl mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie zobowiązań Partnerów home.pl w zakresie ich zobowiązań wynikających z warunków świadczenia poszczególnych Korzyści dodatkowych.
 4. home.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu płatności i prowizji naliczonych przez Partnerów home.pl w związku z wykorzystaniem Korzyści dodatkowych.
 5. home.pl nie świadczy pomocy technicznej związanej z Korzyściami dodatkowymi, o ile nie zostało to określone inaczej w dokumentach opisujących warunki ich świadczenia.
 6. Zasady korzystania z poszczególnych Korzyści dodatkowych są opisane na stronach informacyjnych należących do home.pl i/lub w regulaminach konkretnych Korzyści dodatkowych.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usługi może nastąpić wyłącznie po uprzednim zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku niespełnienia przez Administratora któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, home.pl ma prawo zablokować możliwość korzystania z Usługi przez Administratora sklepu oraz Klientów do momentu dopełnienia przez Administratora wszystkich wymogów określonych w Regulaminie i uzyskaniu informacji o tym, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Administratora.
 3. Regulamin świadczenia Usługi wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej home.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z home.pl w zakresie świadczenia Usługi.
 4. home.pl może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu, informując o tym Abonentów. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji zmian na stronie internetowej home.pl i nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Abonenta. Ograniczenie w zakresie wypowiedzenia umowy w przypadku zmiany Regulaminu nie dotyczy konsumentów.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia regulaminu ogólnego home.pl, z zastrzeżeniem, iż pojęcie Sklep internetowy jest traktowane jako Usługa, a pojęcie Administrator/Administrator sklepu jako Abonent, oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź

Cena połączenia telefonicznego uzależniona od operatora.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia