Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Najpopularniejsze domeny na świecie” (dalej: oferty promocyjnej, promocji, akcji) jest home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowej 4, dostawca usług internetowych.
 2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu sieci home.pl dostępnego na stronie www.home.pl/regulaminy oraz Regulaminu dostępnego na stronie http://home.pl/regulaminy/domeny-cctld.
 3. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora promocji oraz na stronie internetowej home.pl.
 4. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

§2 Oferta promocyjna

 1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.
 2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie promocyjnej.
 3. Oferta promocyjna wiąże Uczestników, którzy w okresie obowiązywania oferty dokonają rejestracji dóbr lub usług, których dotyczy oferta i  zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

§3 Czas trwania promocji

 1. Oferta promocyjna trwa w zależności od nazwy domeny w datach wskazanych w zawartej w § 5 pkt 1.
 2. Organizator może odwołać  akcję promocyjną  bez podania przyczyny  albo zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas, w szczególności  w przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie.

§4 Uczestnicy

 1. Oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które:
  • zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu, oraz
  • zaakceptują postanowienia dostępnego na stronie http://home.pl/regulaminy/domeny-cctld, oraz
  • w trakcie trwania oferty promocyjnej dokonają rejestracji nazw domen z końcówkami wskazanymi w tabeli zawartej w § 5 pkt 1.
 2. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać Uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.
 3. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także podmioty posiadające podpisane porozumienie z NASK (posiadające status registrara), ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy, a także członkowie rodzin podmiotów, posiadających podpisane porozumienie z NASK (posiadające status registrara) oraz członkowie rodzin udziałowców i wspólników tych podmiotów, chyba że Organizator postanowi inaczej.

§5 Opis oferty promocyjnej

 1. Uczestnicy, którzy spełnili warunki wskazane w § 4 uprawnieni są do dokonania rejestracji nazwy domen z końcówkami podanymi w tabeli jak niżej za zapłatą kwot wskazanych w tabeli jak niżej.

Końcówka
nazwy domeny:

Kwota

Data trwania promocji

.biz, .com, .org, .net, .info

11,07 PLN

od 1.12.2014 roku do 31.12.2014 roku
 1. Prolongata ważności domen zarejestrowanych w ramach oferty promocyjnej, po upływie pierwszego okresu rejestracji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z cennika obowiązującego w tym momencie u Organizatora, bez uwzględniania jakichkolwiek promocji, rabatów, czy też upustów cenowych, bez względu na ich charakter, chyba że Organizator postanowi inaczej.
 2. W przypadku transferu domeny zarejestrowanej w ramach promocji do innego usługodawcy przed pierwszym odnowieniem, Uczestnik zobowiązuje się do jej uprzedniej prolongaty w systemie Organizatora na kolejny rok w cenie odpowiadającej kosztowi odnowienia domeny z aktualnego cennika Organizatora. Dokonanie opłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, zwalnia uczestnika promocji z jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzecz Organizatora.

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź

Cena połączenia telefonicznego uzależniona od operatora.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia