Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej "5 domen za 0 zł" (dalej: oferty promocyjnej, promocji, akcji) jest home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, dostawca usług internetowych.
 2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu sieci home.pl dostępnego na stronie home.pl/regulaminy.
 3. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora promocji oraz na stronie internetowej home.pl.
 4. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

§2 Oferta promocyjna

 1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.
 2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie promocyjnej.
 3. Oferta promocyjna wiąże Uczestników, którzy w okresie obowiązywania oferty dokonają rejestracji dóbr lub usług, których dotyczy oferta i zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

§3 Czas trwania promocji

 1. Oferta promocyjna trwa od 18 września 2012 r. do odwołania.
 2. Organizator może odwołać akcję promocyjną bez podania przyczyny albo zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas, w szczególności w przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie.

§4 Uczestnicy

 1. Oferta promocyjna skierowana jest do przedsiębiorców - osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową:
  • zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu, oraz
  • w okresie trwania oferty promocyjnej dokonają rezerwacji domeny .pl, funkcjonalnej, regionalnej, znajdujących się w puli domen zarządzanych przez NASK, oraz
  • w chwili składania zamówienia zaznaczą stosowną opcję uwzględniającą udział domeny w ofercie promocyjnej, oraz
  • posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terenie RP, oraz
  • spełnią pozostałe warunki określone niniejszym Regulaminem i Regulaminem sieci home.pl.
 2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę rezerwacji domeny w systemie Organizatora, nie później niż w ostatnim dniu akcji.
 3. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin oraz podmioty posiadające podpisane porozumienie z NASK (posiadające status registrara), ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy.
 4. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać Uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.

§5 Opis oferty promocyjnej

 1. W trakcie trwania promocji, zgłaszający do rejestracji nową domenę .pl, funkcjonalną, regionalną, znajdującą się w puli domen zarządzanych przez NASK, w momencie składania zamówienia wyraża chęć udziału w promocji poprzez zaznaczenie stosownej opcji uwzględniającej udział domeny w ofercie promocyjnej.
 2. Jeden Uczestnik będący przedsiębiorcą tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która w okresie trwania promocji dokona rezerwacji domeny .pl, funkcjonalnej, regionalnej, znajdującej się w puli domen zarządzanych przez NASK w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową może, w okresie trwania promocji i na jej warunkach, dokonać rejestracji pięciu domen. Kolejne domeny rejestrowane są na zasadach określonych w cenniku Organizatora. Okres ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji wynosi 12 miesięcy od dnia zarejestrowania domeny w NASK.
 3. Domena jest rejestrowana za pośrednictwem Organizatora bez wnoszenia opłat.
 4. Warunkiem udziału w promocji jest podanie przez Uczestnika w trakcie rejestracji (lub posiadanie przez Organizatora w przypadku obecnych klientów) aktualnych, poprawnych i kompletnych danych - w szczególności numeru telefonu komórkowego, na który wysłana zostanie wiadomość SMS z kodem umożliwiającym aktywację zamówionych domen, adresu elektronicznego, numeru REGON, numeru NIP, adresu siedziby albo adresu zameldowania na pobyt stały i adresu do korespondencji jeśli jest inny niż adres siedziby albo adres zameldowania na pobyt stały.
 5. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika (zarówno od nowego, jak i obecnego klienta), który zamówił lub zarejestrował domenę na warunkach promocji dostarczenia kopii zaświadczenia REGON i kopii dokumentów rejestrowych, tj. zaświadczenia lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego odpisu z KRS lub innego dokumentu potwierdzającego rejestrację Uczestnika jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową, w przypadku, gdy przepisy nie wymagają rejestracji Uczestnika w ewidencji działalności gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców KRS.
 6. Wezwanie, o którym mowa w § 5 pkt. 5, Organizator prześle Uczestnikowi na adres elektroniczny podany w trakcie rejestracji.
 7. Uczestnik, na żądanie Organizatora, ma obowiązek przedstawić kopię dokumentu, o którym mowa w § 5 pkt. 5, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wezwania.
 8. Nienadesłanie kopii dokumentów wskazanych § 5 pkt. 5 w terminie, o którym mowa w § 5 pkt. 7, oznaczać będzie niewykonanie umowy przez Uczestnika i może skutkować rozwiązaniem umowy z Organizatorem, zgodnie z Regulaminem sieci home.pl. Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kosztów rejestracji domeny - według cennika Organizatora obowiązującego w momencie skorzystania z promocji.
 9. Warunkiem skorzystania z oferty jest dokonanie przez Uczestnika potwierdzenia zamówienia na domeny rejestrowane w promocji. Prośba o potwierdzenie zamówienia w postaci elektronicznej wysyłana jest przez Organizatora na adres elektroniczny Uczestnika wskazany w trakcie składania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia w systemie Organizatora może zostać wykonane przez Uczestnika w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia. Z uwagi na specyfikę rejestracji domen oraz wymogi NASK, po tym terminie Organizator nie ma obowiązku utrzymania rezerwacji dla zamówionych domen.
 10. Uczestnik, po skutecznym wykonaniu potwierdzenia (elektronicznej aktywacji zamówienia na domeny w systemie Organizatora), otrzymuje "Certyfikat Rejestracji Domeny", na adres elektroniczny podany w trakcie rejestracji.
 11. Korzystając z promocji Uczestnik, poza zgodą wskazaną w Regulaminie sieci home.pl, wyraża dodatkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych, w tym danych osobowych, w celach marketingowych oraz na wykorzystywanie przez Organizatora adresów elektronicznych Uczestnika w sposób komercyjny, w szczególności poprzez wysyłanie na adresy elektroniczne Uczestnika reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej Organizatora, jego Partnerów, jak również osób trzecich, w tym w ramach kampanii reklamowych tych podmiotów.
 12. Wycofanie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w § 5 pkt. 11, jest możliwe w każdym przypadku, poprzez pisemne oświadczenie Uczestnika dostarczone na adres siedziby Organizatora.
 13. W przypadku wycofania zgody opisanej w § 5 pkt. 11 przed prolongatą ważności domeny, Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kosztów rejestracji domeny - według cennika Organizatora obowiązującego w momencie skorzystania z promocji. Zapis ten nie dotyczy konsumentów.
 14. Uczestnik może zrezygnować z udziału zarezerwowanej domeny w promocji przed upływem terminu do potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w § 5 pkt. 9. Zwalnia to daną domenę z warunków określonych w niniejszym Regulaminie promocji.
 15. Promocja dotyczy wyłącznie domen:
  • zarejestrowanych w czasie trwania promocji, w pierwszym okresie abonamentowym,
  • które nie biorą udziału w innych promocjach, ofertach promocyjnych i akcjach specjalnych.
 16. Prolongata ważności domen zarejestrowanych w ramach oferty promocyjnej, po upływie pierwszego rocznego okresu rejestracji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z cennika obowiązującego w tym momencie u Organizatora, bez uwzględniania jakichkolwiek promocji, rabatów, czy też upustów cenowych, bez względu na ich charakter, chyba że Organizator postanowi inaczej.
 17. W przypadku transferu domeny zarejestrowanej w ramach promocji do innego usługodawcy przed pierwszym odnowieniem, Uczestnik zobowiązuje się do jej uprzedniej prolongaty w systemie Organizatora na kolejny rok w cenie odpowiadającej kosztowi odnowienia domeny z aktualnego cennika Organizatora. Dokonanie opłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, zwalnia uczestnika promocji z jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzecz Organizatora.
 18. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartych we właściwych regulaminach, dostępnych na stronie home.pl/regulaminy.
 19. Świadczenie otrzymane przez uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź

Cena połączenia telefonicznego uzależniona od operatora.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia