icons/admin-kingicons/aktualizacjeicons/aktualizacjeicons/aplikacje-mobilneicons/aplikacje-webicons/backupicons/backup-alticons/backup-cloudicons/bazy-danychicons/bez-limitowicons/bitd-1sticons/zespolicons/bitd-1sticons/wordpressicons/wordpressicons/bitd-cameraicons/szyfrowanieicons/ochrona-wirus1414icons/bitd-safepayicons/admin-kingicons/szyfrowanieicons/bitd-wiecej-sticons/blockedicons/bug-pirateicons/chaticons/checkicons/mam-juz-kontoicons/firmaicons/officeCombined ShapeShapeicons/osoba-fizycznaicons/clock57icons/dokumenticons/domenaicons/dropboxicons/dysk-cloudicons/emailicons/email-listicons/europaicons/git-svnicons/google-gicons/helpicons/help-alticons/sklepicons/admin-kingico-officeicons/weryfikacja-firmyicons/specialistFill 146icons/emailCombined Shapeicons/serwericons/szyfrowanieicons/domenaicons/szyfrowanieicons/officeicons/sslCombined Shapeicons/osoba-fizycznaRectangle 405Rectangle 405icons/serwerico-xicons/instalator-cmsicons/ipicons/jakoscicons/kalendarzicons/kartyicons/kod-htmlicons/listaicons/logiicons/lokalizacjaicons/magazynicons/malpaicons/malpa-noticons/minusicons/multipocztaicons/niedostepnaicons/multi-usericons/single-usericons/szyfrowanieicons/ochrona-wirusicons/wiecej-sticons/nso-wifiicons/domenaicons/officeicons/office-color/accessicons/office-color/excelicons/office-color/exchangeicons/office-color/onenoteicons/office-color/outlookicons/office-color/powerpointicons/office-color/publishericons/office-color/wordicons/office-exchangeicons/office-outlookicons/office-skypeicons/pakiet-prezenticons/plusicons/podstronyicons/pojemnoscicons/polskaicons/ponowicons/potwierdzicons/produktyicons/przypomnienieicons/radaricons/rdpicons/seo-staricons/serwericons/sklep64646464Group 9GroupGroup 5Group 7Group 8Layer_114643914538315Layer_141untitled-11-0439Group7471untitled-11-265855Shape7364Page 1Page 1thin-0180_www_website_address_url_browserPage 1icons/specialisticons/ssdicons/ssd-alticons/ssh-konsolaicons/sslicons/ssl-alticons/ssl-klodka-adresicons/ssl-pasekicons/ssl-wildcardicons/swiat-jezykiicons/szablonyicons/szyfrowanieicons/telefonicons/transfericons/ustawieniaicons/usunicons/walutaicons/webmailicons/weryfikacja-domenyicons/weryfikacja-pelnaicons/wiedzaMaskicons/wordpressicons/wykonanie-edycjaicons/wykresicons/zalacznikiicons/zespolicons/zespol-alt

Kupon rabatowy

§1 Organizator

Organizatorem akcji promocyjnej "Kupon rabatowy" (dalej: oferty promocyjnej, promocji) jest home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dostawca usług internetowych.

§2 Podstawy prowadzenia promocji

 1. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu sieci home.pl dostępnego na stronie www.home.pl/regulaminy.
 2. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora promocji oraz na stronie internetowej home.pl.
 3. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej oferty z postanowieniami Regulaminu sieci home.pl stosuje się warunki oferty, zaś w przypadku konsumentów te warunki, które są dla nich bardziej korzystne.
 4. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.
 5. Przez kupon rabatowy rejestracyjny – rozumie się kupon rabatowy do wykorzystania przy pierwszej rejestracji usług opisanych w § 5 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
 6. Przez kupon rabatowy odnowienia – rozumie się kupon rabatowy do wykorzystania przy odnowieniu/przedłużeniu na kolejny Okres Abonamentowy usług opisanych w § 6 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
 7. Kupon rabatowy rejestracyjny oraz kupon rabatowy odnowienia może mieć formę papierową lub elektroniczną, zawierać informacje nieokreślone w niniejszym Regulaminie, w szczególności:
  1. okres ważności kuponu tj. okres w którym można go wykorzystać,
  2. wartość kuponu tj. wartość rabatu udzielonego od ceny standardowej określonej w Cenniku Organizatora poprzez wskazanie konkretnej kwoty albo procentu,
  3. usługę w zakresie której może być wykorzystany, chyba że może być wykorzystany przy rejestracji/odnowieniu wszystkich usług opisanych w § 5 pkt 1 lub § 6 pkt 1 niniejszego Regulaminu

§3 Czas trwania promocji

 1. Akcja promocyjna trwa od 08 września 2005 r. godz. 00:00 i kończy się zgodnie z datą określoną na kuponie rabatowym lub datą wskazaną przez Organizatora na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie promocyjnej.
 2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia dokonaną przez stronę internetową Organizatora.
 3. Organizator może zakończyć akcję promocyjną (wycofać ofertę) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.
 4. W przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie, dotychczasowa oferta promocyjna przestaje wiązać Organizatora, chyba że ten postanowi inaczej.

§4 Uczestnicy

 1. Oferta promocyjna w zakresie kuponu rabatowego rejestracyjnego skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które:
  1. otrzymały od Organizatora lub osoby trzeciej kod promocyjny,
  2. w dniu otrzymania kuponu rabatowego nie posiadały w sieci Organizatora aktywnej i opłaconej usługi, której typ jest objęty promocją,
  3. rejestrujący usługę typu Click Web Basic, Click Web Premium, Click Web Unlimited, Business Cloud Basic, Business Cloud Starter, Business Cloud Server, Business Cloud Unlimited, Business Web, Nowy Business Web, Business Starter, Business Server, Business Server PRO, Windows Starter, Windows Server, Windows Server PRO, Business Shop Starter, Business Shop, Business Shop PRO, Click Shop Premium, Click Shop Premium Pro, eSklep Start, eSklep Profesjonalny, Business Email, Business Email Pro, Personal Email, Personal Email Pro, Cloud Email Xchange, Personal Hosting, zamawiający oprogramowanie Kaspersky Internet Security, Kaspersky Anti-Virus lub certyfikat RapidSSL, RapidSSL Wildcard, QuickSSL, QuickSSL Premium, True BusinessID, True BusinessID Wildcard, True BusinessID EV, homeSSL, homeSSL Wildcard, homebiuro Basic, homebiuro Premium wpiszą powyższy kod w polu "Kod rabatowy",
  4. dokonają płatności z tytułu rejestracji usługi wskazanej w lit. c, nie później jednak jak do czternastego dnia od zakończenia promocji, dla zamówień złożonych w ostatnim dniu jej trwania.
 2. Oferta promocyjna w zakresie kuponu rabatowego odnowienia skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które:
  1. otrzymały od Organizatora lub osoby trzeciej kod promocyjny,
  2. dokonały odnowienia/przedłużenia na kolejny Okres Abonamentowy usługi typu Click Web Basic, Click Web Premium, Click Web Unlimited, Business Cloud Basic, Business Cloud Starter, Business Cloud Server, Business Cloud Unlimited, Business Web, Nowy Business Web, Business Starter, Business Server, Business Server PRO, Windows Starter, Windows Server, Windows Server PRO, Business Shop Starter, Business Shop, Business Shop PRO, Click Shop, Click Shop Premium, Click Shop Premium Pro, Business Email, Business Email Pro, Personal Email, Personal Email Pro, Cloud Email Xchange, Personal Hosting, zamawiający oprogramowanie Kaspersky Internet Security, Kaspersky Anti-Virus lub certyfikat RapidSSL, RapidSSL Wildcard, QuickSSL, QuickSSL Premium, True BusinessID, True BusinessID Wildcard, True BusinessID EV, homeSSL, homeSSL Wildcard, homebiuro Basic, homebiuro Premium wpiszą powyższy kod w polu "Kod rabatowy",
  3. dokonają płatności z tytułu odnowienia/przedłużenia na kolejny Okres Abonamentowy usługi wskazanej w lit. b, nie później jednak jak do czternastego dnia od zakończenia promocji, dla zamówień złożonych w ostatnim dniu jej trwania.
 3. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin.
 4. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu uczestnika jest osoba zawierająca umowę o świadczenie usług lub osoba która zawarła taką umowę lub umowę na zakup dóbr.
 5. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.

§5 Zasady promocji w zakresie kuponu rabatowego rejestracyjnego.

 1. W trakcie trwania promocji rejestrujący usługę typu Click Web Basic, Click Web Premium, Click Web Unlimited, Business Cloud Basic, Business Cloud Starter, Business Cloud Server, Business Cloud Unlimited, Business Web, Nowy Business Web, Business Starter, Business Server, Business Server PRO, Windows Starter, Windows Server, Windows Server PRO, Business Shop Starter, Business Shop, Business Shop PRO, Click Shop, Click Shop Premium, Click Shop Premium Pro, Business Email, Business Email Pro, Personal Email, Personal Email Pro, Cloud Email Xchange, Personal Hosting, zamawiający oprogramowanie Kaspersky Internet Security, Kaspersky Anti-Virus lub certyfikat RapidSSL, RapidSSL Wildcard, QuickSSL, QuickSSL Premium, True BusinessID, True BusinessID Wildcard, True BusinessID EV, homeSSL, homeSSL Wildcard, homebiuro Basic, homebiuro Premium wpisują, w momencie składania zamówienia, kod rabatowy znajdujący się na kuponie rabatowym rejestracyjnym lub wskazany na stronach internetowych, na których Organizator umieszcza informację o ofercie promocyjnej.
 2. Każdy kupon rabatowy rejestracyjny może być wykorzystany do rejestracji tylko jednej usługi danego typu.
 3. Promocja dotyczy wyłącznie usług:
  • zarejestrowanych w czasie trwania promocji, w pierwszym okresie abonamentowym,
  • które nie biorą udziału w innych promocjach, ofertach promocyjnych i akcjach specjalnych,
  • opłaconych jednorazowo na okres roku.
 4. Prolongata ważności usługi, wniesienie opłaty rocznej za konto zarejestrowane w ramach niniejszej promocji, odbywa się na warunkach ogólnych obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z cennika Organizatora, bez uwzględniania jakichkolwiek promocji, rabatów, czy też upustów cenowych, bez względu na ich charakter, chyba że Organizator postanowi inaczej.
 5. Użytkowanie usług zarejestrowanych w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie sieci home.pl oraz regulaminach operatorów domen, dostępnych pod adresem www.home.pl/regulaminy.
 6. Świadczenie otrzymane przez uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.
 7. Uczestnik promocji zobowiązuje się nie wypowiadać umowy w zakresie usług typu: Click Web Basic, Click Web Premium, Click Web Unlimited, Business Cloud Basic, Business Cloud Starter, Business Cloud Server, Business Cloud Unlimited, Business Web, Nowy Business Web, Business Starter, Business Server, Business Server PRO, Windows Starter, Windows Server, Windows Server PRO, Business Shop Starter, Business Shop, Business Shop PRO, Click Shop, Click Shop Premium, Click Shop Premium Pro, Business Email, Business Email Pro, Personal Email, Personal Email Pro, Cloud Email Xchange, Personal Hosting, zamawiający oprogramowanie Kaspersky Internet Security, Kaspersky Anti-Virus lub certyfikat RapidSSL, RapidSSL Wildcard, QuickSSL, QuickSSL Premium, True BusinessID, True BusinessID Wildcard, True BusinessID EV, homeSSL, homeSSL Wildcard, homebiuro Basic, homebiuro Premium zarejestrowanych z wykorzystaniem kuponu rabatowego rejestracyjnego przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy przez uczestnika promocji przed upływem ww. okresu, bez wskazania przyczyny lub z przyczyn niezależnych od Organizatora, uczestnik promocji będzie zobowiązany zapłacić Organizatorowi, na jego wezwanie, karę umowną w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem cennikowym za daną usługę, wynikającym z cennika obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a promocyjną kwotą wynagrodzenia Organizatora, ustalonej proporcjonalnie do okresu trwania umowy na zasadach promocyjnych.
 8. Uczestnik promocji zobowiązuje się nie wypowiadać umowy w zakresie usług typu: Click Web Basic, Click Web Premium, Click Web Unlimited, Business Cloud Basic, Business Cloud Starter, Business Cloud Server, Business Cloud Unlimited, Business Web, Nowy Business Web, Business Starter, Business Server, Business Server PRO, Windows Starter, Windows Server, Windows Server PRO, Business Shop Starter, Business Shop, Business Shop PRO, Click Shop, Click Shop Premium, Click Shop Premium Pro, Business Email, Business Email Pro, Personal Email, Personal Email Pro, Cloud Email Xchange, Personal Hosting, zamawiający oprogramowanie Kaspersky Internet Security, Kaspersky Anti-Virus lub certyfikat RapidSSL, RapidSSL Wildcard, QuickSSL, QuickSSL Premium, True BusinessID, True BusinessID Wildcard, True BusinessID EV, homeSSL, homeSSL Wildcard, homebiuro Basic, homebiuro Premium zarejestrowanych z wykorzystaniem kuponu rabatowego rejestracyjnego przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy przez uczestnika promocji przed upływem ww. okresu, bez wskazania przyczyny lub z przyczyn niezależnych od Organizatora, uczestnik promocji będzie zobowiązany zapłacić Organizatorowi, na jego wezwanie, karę umowną w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem cennikowym za daną usługę, wynikającym z cennika obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a promocyjną kwotą wynagrodzenia Organizatora, ustalonej proporcjonalnie do okresu trwania umowy na zasadach promocyjnych.

§6 Zasady promocji w zakresie kuponu rabatowego odnowienia.

 1. W trakcie trwania promocji dokonujacy odnowienia/przedłużenia na kolejny Okres Abonamentowy typu Click Web Basic, Click Web Premium, Click Web Unlimited, Business Cloud Basic, Business Cloud Starter, Business Cloud Server, Business Cloud Unlimited, Business Web, Nowy Business Web, Business Starter, Business Server, Business Server PRO, Windows Starter, Windows Server, Windows Server PRO, Business Shop Starter, Business Shop, Business Shop PRO, Click Shop, Click Shop Premium, Click Shop Premium Pro, Business Email, Business Email Pro, Personal Email, Personal Email Pro, Cloud Email Xchange, Personal Hosting, zamawiający oprogramowanie Kaspersky Internet Security, Kaspersky Anti-Virus lub certyfikat RapidSSL, RapidSSL Wildcard, QuickSSL, QuickSSL Premium, True BusinessID, True BusinessID Wildcard, True BusinessID EV, homeSSL, homeSSL Wildcard, homebiuro Basic, homebiuro Premium wpisują, w momencie składania zamówienia, kod rabatowy znajdujący się na kuponie rabatowym odnowienia lub wskazany na stronach internetowych, na których Organizator umieszcza informację o ofercie promocyjnej.
 2. Każdy kupon rabatowy odnowienia może być wykorzystany do odnowienia/ przedłużenia na kolejny Okres Abonamentowy tylko jednej usługi danego typu.
 3. Promocja dotyczy wyłącznie usług:
  • odnowionych/przedłużonych na kolejny Okres Abonamentowy w czasie trwania promocji,
  • które nie biorą udziału w innych promocjach, ofertach promocyjnych i akcjach specjalnych,
  • opłaconych jednorazowo na okres roku.
 4. Dalsza prolongata ważności usługi, wniesienie opłaty rocznej za konto zarejestrowane w ramach niniejszej promocji, odbywa się na warunkach ogólnych obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z cennika Organizatora, bez uwzględniania jakichkolwiek promocji, rabatów, czy też upustów cenowych, bez względu na ich charakter, chyba że Organizator postanowi inaczej.
 5. Użytkowanie usług odnowionych/ przedłużonych na kolejny Okres Abonamentowy w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie sieci home.pl oraz regulaminach operatorów domen, dostępnych pod adresem www.home.pl/regulaminy.
 6. Świadczenie otrzymane przez uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.
 7. Uczestnik promocji zobowiązuje się nie wypowiadać umowy w zakresie usług typu: Click Web Basic, Click Web Premium, Click Web Unlimited, Business Cloud Basic, Business Cloud Starter, Business Cloud Server, Business Cloud Unlimited, Business Web, Nowy Business Web, Business Starter, Business Server, Business Server PRO, Windows Starter, Windows Server, Windows Server PRO, Business Shop Starter, Business Shop, Business Shop PRO, Click Shop, Click Shop Premium, Click Shop Premium Pro, Business Email, Business Email Pro, Personal Email, Personal Email Pro, Cloud Email Xchange, Personal Hosting, zamawiający oprogramowanie Kaspersky Internet Security, Kaspersky Anti-Virus lub certyfikat RapidSSL, RapidSSL Wildcard, QuickSSL, QuickSSL Premium, True BusinessID, True BusinessID Wildcard, True BusinessID EV, homeSSL, homeSSL Wildcard, homebiuro Basic, homebiuro Premium, homebiuro Basic, homebiuro Premium odnowionych/ przedłużonych na kolejny Okres Abonamentowy kuponu rabatowego odnowienia przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy przez uczestnika promocji przed upływem ww. okresu, bez wskazania przyczyny lub z przyczyn niezależnych od Organizatora, uczestnik promocji będzie zobowiązany zapłacić Organizatorowi, na jego wezwanie, karę umowną w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem cennikowym za daną usługę, wynikającym z cennika obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a promocyjną kwotą wynagrodzenia Organizatora, ustalonej proporcjonalnie do okresu trwania umowy na zasadach promocyjnych.
 8. W przypadku wypowiedzenia umowy zawartej z konsumentem przez Organizatora w zakresie usług typu: Click Web Basic, Click Web Premium, Click Web Unlimited, Business Cloud Basic, Business Cloud Starter, Business Cloud Server, Business Cloud Unlimited, Business Web, Nowy Business Web, Business Starter, Business Server, Business Server PRO, Windows Starter, Windows Server, Windows Server PRO, Business Shop Starter, Business Shop, Business Shop PRO, Click Shop, Click Shop Premium, Click Shop Premium Pro, Business Email, Business Email Pro, Personal Email, Personal Email Pro, Cloud Email Xchange, Personal Hosting, zamawiający oprogramowanie Kaspersky Internet Security, Kaspersky Anti-Virus lub certyfikat RapidSSL, RapidSSL Wildcard, QuickSSL, QuickSSL Premium, True BusinessID, True BusinessID Wildcard, True BusinessID EV, homeSSL, homeSSL Wildcard, homebiuro Basic, homebiuro Premium odnowionych/ przedłużonych na kolejny Okres Abonamentowy kuponu rabatowego odnowienia przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. z przyczyn zależnych od Organizatora i niezależnych od Konsumenta Organizator promocji będzie zobowiązany zapłacić konsumentowi, na jego wezwanie, karę umowną w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem cennikowym za daną usługę, wynikającym z cennika obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a promocyjną kwotą wynagrodzenia Organizatora, ustalonej proporcjonalnie do okresu pozostałego do upływu okresu trwania umowy na zasadach promocyjnych. Obowiązek uiszczenia kary umownej przez Organizatora nie dotyczy sytuacji opisanej w § 2 ust. 2 regulaminu.

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź