icons/admin-kingicons/aktualizacjeicons/aktualizacjeicons/aplikacje-mobilneicons/aplikacje-webicons/backupicons/backup-alticons/backup-cloudicons/bazy-danychicons/bez-limitowicons/bitd-1sticons/zespolicons/bitd-1sticons/wordpressicons/wordpressicons/bitd-cameraicons/szyfrowanieicons/ochrona-wirus1414icons/bitd-safepayicons/admin-kingicons/szyfrowanieicons/bitd-wiecej-sticons/blockedicons/bug-pirateicons/chaticons/checkicons/mam-juz-kontoicons/firmaicons/officeCombined ShapeShapeicons/osoba-fizycznaicons/clock57icons/dokumenticons/domenaicons/dropboxicons/dysk-cloudicons/emailicons/email-listicons/europaicons/git-svnicons/helpicons/help-alticons/sklepicons/admin-kingico-officeicons/weryfikacja-firmyicons/specialisticons/emailCombined Shapeicons/serwericons/szyfrowanieicons/domenaicons/szyfrowanieicons/officeicons/sslCombined Shapeicons/osoba-fizycznaRectangle 405Rectangle 405icons/serwerico-xicons/instalator-cmsicons/ipicons/jakoscicons/kalendarzicons/kartyicons/kod-htmlicons/listaicons/logiicons/lokalizacjaicons/magazynicons/malpaicons/malpa-noticons/minusicons/multipocztaicons/niedostepnaicons/multi-usericons/single-usericons/szyfrowanieicons/ochrona-wirusicons/wiecej-sticons/nso-wifiicons/domenaicons/officeicons/office-color/accessicons/office-color/excelicons/office-color/exchangeicons/office-color/onenoteicons/office-color/outlookicons/office-color/powerpointicons/office-color/publishericons/office-color/wordicons/office-exchangeicons/office-outlookicons/office-skypeicons/pakiet-prezenticons/plusicons/podstronyicons/pojemnoscicons/polskaicons/ponowicons/potwierdzicons/produktyicons/przypomnienieicons/radaricons/seo-staricons/serwericons/sklep64646464Group 9GroupGroup 5Group 7Group 8Layer_114643914538315Layer_141untitled-11-0439Group7471untitled-11-265855Shape7364Page 1Page 1thin-0180_www_website_address_url_browserPage 1icons/specialisticons/ssdicons/ssd-alticons/ssh-konsolaicons/sslicons/ssl-alticons/ssl-klodka-adresicons/ssl-pasekicons/ssl-wildcardicons/swiat-jezykiicons/szablonyicons/szyfrowanieicons/telefonicons/transfericons/ustawieniaicons/usunicons/walutaicons/webmailicons/weryfikacja-domenyicons/weryfikacja-pelnaicons/wiedzaicons/wordpressicons/wykonanie-edycjaicons/wykresicons/zalacznikiicons/zespolicons/zespol-alt

Regulamin Kaspersky Internet Security i Anti-Virus

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem dystrybucji oprogramowania firmy Kaspersky (dalej: Sprzedawcą, Organizatorem) jest home.pl sp.j. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, dostawca usług internetowych.
 2. home.pl sp.j., na mocy umowy o współpracy z firmą Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie ul. Krótka 27a /zwaną dalej również Producentem/, jest Sprzedawcą kodów aktywacyjnych do oprogramowania Kaspersky Internet Security 2011 oraz Kaspersky Anti-Virus 2011 /zwanych dalej oprogramowaniem/ lub innego oprogramowania będącego następcą Kaspersky Internet Security 2011 oraz Kaspersky Anti-Virus 2011.
 3. Zasady sprzedaży kodów aktywacyjnych ww. oprogramowania (dalej: oferta), stanowiących przedmiot oferty, określone zostały w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.
 5. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Regulaminu sieci home.pl stosuje się warunki niniejszego Regulaminu.
 6. Warunki oferty można łączyć z innymi ofertami Sprzedawcy, w tym ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych wykluczają taką możliwość.

§2 Przedmiot oferty

 1. Przedmiotem oferty jest sprzedaż oprogramowania w postaci kodu aktywacyjnego do oprogramowania Kaspersky Internet Security 2011/Kaspersky Anti-Virus 2011 lub innego oprogramowania będącego jego następcą, uprawniającego do uzyskania okresowej licencji na to oprogramowanie, udzielonej przez Producenta, zgodnie z zakupioną wersją oprogramowania.
 2. W żadnym przypadku Sprzedawca nie jest stroną umowy udzielającej licencji do oprogramowania.
 3. Zakup kodu aktywującego oprogramowanie w ramach niniejszej oferty jest równoznaczny z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Ceny kodu aktywującego oprogramowanie zgodne są z cennikiem prezentowanym na stronie internetowej Sprzedawcy (www.home.pl).
 5. Sprzedawca poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie.

§3 Czas trwania oferty

 1. Oferta ważna od 19 listopada 2009 r. od godz. 8.00 do odwołania.

 2. Oferta określona postanowieniami Regulaminu może zostać zmieniona lub wycofana przez Sprzedawcę w każdym czasie, bez podania przyczyny, co jednak w żadnym stopniu nie wpływa na uprawnienia uzyskane przez Klientów przed dniem zmiany lub wycofania oferty. Sprzedawca może zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

 3. W przypadku wprowadzenia nowej oferty, w takim samym lub podobnym zakresie, dotychczasowa oferta przestaje wiązać Sprzedawcę, chyba że ten postanowi inaczej.

§4 Uczestnicy i oferta

 1. Oferta skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną /zwanych dalej Klientami/, które:
  • mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • dokonają terminowej płatności za zamówiony kod.
 2. Jednemu Klientowi przysługuje możliwość nabycia dowolnej ilości kodów aktywacyjnych do oferowanego oprogramowania. Ograniczenia w nabyciu ilości kodów mogą wynikać z innych ofert proponowanych przez Organizatora.
 3. Klient, przed zakupem kodu aktywacyjnego, może bezpłatnie skorzystać z testowej wersji oprogramowania, dostępnej na stronie internetowej Producenta.
 4. Płatność za kod aktywacyjny powinna nastąpić na rachunek bankowy Organizatora przed upływem terminu 14 dni licząc od dnia zamówienia kodu włącznie.
 5. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu Klienta jest osoba zawierająca umowę sprzedaży kodu.
 6. Organizator może zaproponować warunki kontynuacji licencji uzyskanej w wyniku skorzystania z nabytego kodu aktywacyjnego, zgodnie z zasadami obowiązującymi w momencie zakupu kodu aktywacyjnego w celu kontynuacji licencji oraz zgodnie z cennikiem obowiązującym w tym momencie u Organizatora.
 7. W przypadku dokonywania zakupu kodu kontynuującego licencję na oprogramowanie i przedłużającego jej ważność na kolejny okres, zakup i aktywacja takiego kodu musi nastąpić nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia upływu ważności poprzednio aktywowanej licencji. Weryfikacja tego warunku następuje podczas etapu aktywacji licencji na podstawie zakupionego kodu i w przypadku jego niespełnienia powoduje niemożność przedłużenia licencji.
 8. Przedłużenie ważności licencji na kolejny okres nie może nastąpić na wyższą ilość stanowisk niż określona w kontynuowanej licencji.

§5 Kod aktywacyjny i oprogramowanie

 1. Kod aktywacyjny dostarczany jest klientowi w następujący sposób:
  • w postaci kodu dostępnego w panelu administracyjnym usługi utworzonym w związku z nabyciem kodu, nie krócej niż przez okres ważności licencji na zakupione oprogramowanie, licząc od dnia sprzedaży – zaksięgowania płatności,
  • w postaci wysyłki wiadomości e-mail zawierającej kod aktywacyjny na adres e-mail wskazany przez Klienta jako kontaktowy,
  • w postaci drukowanej – na fakturze VAT wystawionej za zakupione oprogramowanie.
 2. Dostawa kodu aktywacyjnego nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty przez Sprzedawcę.
 3. Oprogramowanie aktywowane nabytym kodem należy pobrać bezpośrednio ze stron internetowych Producenta.
 4. Kod aktywacyjny uruchamia oprogramowanie w trybie licencjonowanym na okres właściwy dla zakupionej wersji oprogramowania, licząc od dnia jego aktywacji. Oprogramowanie działa wyłącznie w ramach systemów operacyjnych zgodnych ze dokumentacją Producenta, odpowiednią dla zakupionego kodu aktywacyjnego – właściwego dla danej wersji oprogramowania.
 5. Kod aktywacyjny może zostać użyty tylko przez Klienta, który dokonał jego nabycia.
 6. Kod aktywacyjny dla licencji stanowiącej kontynuację oprogramowania służy wyłącznie przedłużeniu licencji dotychczas posiadanej przez Klienta i nie może służyć do aktywacji nowej licencji.
 7. Aktywacja kodu typu KONTYNUACJA wymaga podania kodu aktywacyjnego licencji, która ma być kontynuowana. Jego brak może skrócić okres licencjonowania do 8 miesięcy.

§6 Gwarancja i wsparcie techniczne

 1. Wsparcie techniczne dla oprogramowania wskazanego w §1 pkt 2 przez okres jego licencjonowania, świadczone jest przez Producenta.
 2. Problemy z aktywacją oprogramowania są traktowane jako problemy wymagające wsparcia technicznego Producenta.
 3. W przypadku ujawnienia się błędnego kodu aktywacyjnego (tj. kodu, który nie dokonał aktywacji lub dokonał aktywacji w sposób uniemożliwiający korzystanie z oprogramowania w pełni), Klient powinien zgłosić się bezpośrednio do Producenta, zaś Producent zobowiązany jest wydać nowy kod aktywacyjny bezpośrednio zgłaszającemu się Klientowi.
 4. Oprogramowanie aktywowane w ramach oferty objęte jest gwarancją Producenta, na zasadach określonych w Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego.
 5. Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego dostępna jest w procesie instalacji oprogramowania oraz na stronie internetowej Sprzedawcy (www.home.pl).
 6. Sprzedawca nie pośredniczy w realizacji uprawnień względem Producenta oprogramowania jak również nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady dostarczonego oprogramowania.
 7. Zgodnie z „Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy i dokonać zwrotu kodu do oprogramowania bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty jego sprzedaży.
 8. Odstąpienie od umowy i zwrot, o których mowa w §6, pkt. 7, są możliwe w przypadku, gdy kod aktywacyjny nie został wykorzystany, t.j. nie dokonano aktywacji licencji na jego podstawie. Weryfikacji tej okoliczności w każdym przypadku dokonuje Producent.
 9. Klient będący konsumentem powinien zgłosić fakt odstąpienia od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. wypełniając formularz odstąpienia od umowy dostępny na stronie internetowej Organizatora i przesyłając go do Organizatorowi pocztą elektroniczną (skan) na adres info@home.pl lub dostarczając w oryginale na adres siedziby Organizatora. W przypadku przesłania formularza pocztą elektroniczną Organizator może zwrócić się do Klienta z prośbą o weryfikację danych Klienta.

§7 Odpowiedzialność

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które, w przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź