icons/admin-kingicons/aktualizacjeicons/aktualizacjeicons/aplikacje-mobilneicons/aplikacje-webicons/backupicons/backup-alticons/backup-cloudicons/bazy-danychicons/bez-limitowicons/bitd-1sticons/zespolicons/bitd-1sticons/wordpressicons/wordpressicons/bitd-cameraicons/szyfrowanieicons/ochrona-wirus1414icons/bitd-safepayicons/admin-kingicons/szyfrowanieicons/bitd-wiecej-sticons/blockedicons/bug-pirateicons/chaticons/checkicons/mam-juz-kontoicons/firmaicons/officeCombined ShapeShapeicons/osoba-fizycznaicons/clock57icons/dokumenticons/domenaicons/dropboxicons/dysk-cloudicons/emailicons/email-listicons/europaicons/git-svnicons/helpicons/help-alticons/sklepicons/admin-kingico-officeicons/weryfikacja-firmyicons/specialisticons/emailCombined Shapeicons/serwericons/szyfrowanieicons/domenaicons/szyfrowanieicons/officeicons/sslCombined Shapeicons/osoba-fizycznaRectangle 405Rectangle 405icons/serwerico-xicons/instalator-cmsicons/ipicons/jakoscicons/kalendarzicons/kartyicons/kod-htmlicons/listaicons/logiicons/lokalizacjaicons/magazynicons/malpaicons/malpa-noticons/minusicons/multipocztaicons/niedostepnaicons/multi-usericons/single-usericons/szyfrowanieicons/ochrona-wirusicons/wiecej-sticons/nso-wifiicons/domenaicons/officeicons/office-color/accessicons/office-color/excelicons/office-color/exchangeicons/office-color/onenoteicons/office-color/outlookicons/office-color/powerpointicons/office-color/publishericons/office-color/wordicons/office-exchangeicons/office-outlookicons/office-skypeicons/pakiet-prezenticons/plusicons/podstronyicons/pojemnoscicons/polskaicons/ponowicons/potwierdzicons/produktyicons/przypomnienieicons/radaricons/seo-staricons/serwericons/sklep64646464Group 9GroupGroup 5Group 7Group 8Layer_114643914538315Layer_141untitled-11-0439Group7471untitled-11-265855Shape7364Page 1Page 1thin-0180_www_website_address_url_browserPage 1icons/specialisticons/ssdicons/ssd-alticons/ssh-konsolaicons/sslicons/ssl-alticons/ssl-klodka-adresicons/ssl-pasekicons/ssl-wildcardicons/swiat-jezykiicons/szablonyicons/szyfrowanieicons/telefonicons/transfericons/ustawieniaicons/usunicons/walutaicons/webmailicons/weryfikacja-domenyicons/weryfikacja-pelnaicons/wiedzaicons/wordpressicons/wykonanie-edycjaicons/wykresicons/zalacznikiicons/zespolicons/zespol-alt

Licencja użytkownika końcowego

Ważna informacja prawna dla wszystkich użytkowników: przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania należy uważnie przeczytać niniejszą umowę licencyjną.

Klikając przycisk wyrażam zgodę na umowie licencyjnej lub wpisując odpowiedni(e) symbol(e), Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie jej warunków i zasad. Czynność ta jest jednoznaczna ze złożeniem podpisu, a Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszej umowy, której staje się stroną oraz wyraża zgodę na egzekwowanie jej postanowień w sposób obowiązujący w przypadku wszelkich wynegocjowanych, pisemnych umów podpisanych przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie lub niektóre zasady i warunki niniejszej umowy, powinien przerwać instalację oprogramowania i zrezygnować z instalacji.

Po kliknięciu przycisku wyrażenia zgody w oknie umowy licencyjnej lub po wpisaniu odpowiedniego symbolu/odpowiednich symboli, użytkownik nabywa prawo do korzystania z oprogramowania na zasadach i warunkach zawartych w niniejszej umowie.

1. Definicje

1.1. Oprogramowanie oznacza oprogramowanie, w tym Aktualizacje i powiązane materiały.

1.2. Posiadacz praw (posiadacz wszystkich praw, wyłącznych bądź innych praw do Oprogramowania) oznacza firmę Kaspersky Lab ZAO, spółkę zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie Federacji Rosyjskiej.

1.3. Komputer(y) oznacza(-ją) sprzęt komputerowy, w tym komputery osobiste, laptopy, stacje robocze, palmtopy, telefony „smart phone”, produkty kieszonkowe lub inne urządzenia elektroniczne, do których przeznaczone jest Oprogramowanie, na których zostanie ono zainstalowane i/lub będzie użytkowane.

1.4. Użytkownik końcowy oznacza osobę(-y) fizyczną(-e) instalującą(-e) lub korzystającą(-e) w imieniu własnym z legalnej kopii Oprogramowania; lub, jeżeli Oprogramowanie jest pobierane lub instalowane w imieniu organizacji, np. pracodawcy, „Użytkownik” oznacza organizację, na potrzeby której Oprogramowanie zostaje pobrane lub zainstalowane i niniejszym przyjmuje się, iż taka organizacja upoważniła osobę przyjmującą warunki tej umowy do uczynienia tego w jej imieniu. Dla celów niniejszej umowy, termin „organizacja”, obejmuje, bez ograniczeń, każdą spółkę, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, korporację, stowarzyszenie, spółkę kapitałową, zarząd powierniczy, spółkę joint venture, organizację pracowniczą, organizację nie posiadającą osobowości prawnej lub organizacje rządowe.

1.5. Partner(-rzy) oznacza(-ją) organizacje lub osoby fizyczne, zajmujące się dystrybucją Oprogramowania w oparciu o licencję i umowę zawartą z Posiadaczem praw.

1.6. Aktualizacja(-e) oznacza(-ją) wszelkie ulepszenia, rewizje, poprawki do usterek programowych, usprawnienia, naprawy, modyfikacje, kopie, dodatki lub zestawy konserwacyjne, itp.

1.7. nstrukcja użytkownika oznacza instrukcję użytkownika, przewodnik administratora, dokumentacja i związane z nimi materiały objaśniające lub inne.

2. Przyznanie licencji

2.1. Użytkownik uzyskuje niewyłączną licencję na przechowywanie, pobieranie, instalację, uruchamianie i wyświetlanie („użytkowanie”) Oprogramowania na określonej liczbie komputerów w celu ochrony komputera Użytkownika, na którym zainstalowane zostało Oprogramowanie przed zagrożeniami opisanymi w Instrukcji użytkownika, zgodnie z wszelkimi wymogami technicznymi opisanymi w Instrukcji użytkownika i stosownie do zasad i warunków niniejszej Umowy („Licencja”), a Użytkownik przyjmuje warunki niniejszej Licencji:
Wersja próbna. Jeżeli użytkownik otrzymał, pobrał oraz/lub zainstalował wersję próbną Oprogramowania i otrzymał niniejszym licencję ewaluacyjną na Oprogramowanie, jeżeli nie zostało to inaczej określone, może wykorzystywać je wyłącznie w celach ewaluacyjnych i wyłącznie jednorazowo, w określonym przedziale czasowym począwszy od dnia pierwszej instalacji. Wykorzystywanie Oprogramowania do innych celów lub w okresie wykraczającym poza okres ewaluacji jest surowo wzbronione.
Oprogramowanie wielośrodowiskowe; Oprogramowanie wielojęzyczne; Podwójne nośniki oprogramowania; Kopie zbiorowe; Pakiety. W przypadku Użytkowników korzystających z innych wersji Oprogramowania lub innych wersji językowych Oprogramowania, posiadających Oprogramowanie na kilku nośnikach, w postaci kopii zbiorowej bądź w pakiecie wraz z innym oprogramowaniem, całkowita ilość komputerów, na których zainstalowane zostały wszystkie wersje Oprogramowania odpowiadać będzie liczbie komputerów wymienionej w licencji otrzymanej od Posiadacza praw, zakładając, że warunki licencjonowania nie stanowią inaczej, każda uzyskana licencja uprawnia Użytkownika do zainstalowania i korzystania z Oprogramowania na takiej ilości komputerów, jaka określona została w paragrafach 2.2 oraz 2.3.

2.2. Jeżeli Oprogramowanie zostało uzyskane na nośniku fizycznym, Użytkownik może z niego korzystać w celu ochrony komputera(-ów) w liczbie określonej na opakowaniu.

2.3. Jeżeli Oprogramowanie zostało uzyskane w Internecie, Użytkownik może z niego korzystać w celu ochrony komputerów w liczbie określonej podczas uzyskiwania Licencji na Oprogramowanie.

2.4. Użytkownik ma prawo do wykonania kopii oprogramowania wyłącznie w celu stworzenia kopii zapasowej, która zastąpi legalnie posiadaną kopię na wypadek jej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia uniemożliwiającego jej użytkowanie. Kopii zapasowej nie wolno użytkować do innych celów i musi ona zostać zniszczona po utracie przez Użytkownika prawa do użytkowania Oprogramowania lub po wygaśnięciu bądź wycofaniu licencji Użytkownika z jakiegokolwiek powodu, stosownie do prawa obowiązującego w kraju zamieszkania Użytkownika lub w kraju, w którym Użytkownik korzysta z Oprogramowania.

2.5. Użytkownik może przekazać niewyłączną licencję na korzystanie z Oprogramowania innym osobom fizycznym w zakresie udzielonym Użytkownikowi przez Posiadacza praw pod warunkiem, że osoba otrzymująca wyrazi zgodę na przestrzeganie wszystkich zasad i warunków niniejszej Umowy oraz w pełni zastąpi dotychczasowego Użytkownika jako posiadacz licencji udzielonej przez Posiadacza praw. W przypadku pełnego przeniesienia praw nadanych przez Posiadacza praw na korzystanie z Oprogramowania, Użytkownik ma obowiązek zniszczenia wszelkich posiadanych kopii Oprogramowania, w tym kopii zapasowych. Osoba otrzymująca przekazaną licencję musi wyrazić zgodę na przestrzeganie wszystkich zasad i warunków niniejszej Umowy. Jeżeli osoba otrzymująca nie wyrazi zgody na przestrzeganie wszystkich zasad i warunków niniejszej Umowy, nie może zainstalować bądź/ani użytkować Oprogramowania. Użytkownik oświadcza również, jako osoba otrzymująca przekazywaną licencję, że nie posiada żadnych dodatkowych lub większych praw niż oryginalny Użytkownik końcowy, który uzyskał Oprogramowanie od Posiadacza praw.

2.6.Z chwilą aktywacji Oprogramowania lub po instalacji pliku klucza licencyjnego (z wyjątkiem jego wersji próbnej), Użytkownik zyskuje prawo do otrzymywania następujących usług w okresie oznaczonym na opakowaniu Oprogramowania (jeżeli Oprogramowanie zostało uzyskane na nośniku fizycznym) lub zdefiniowanym podczas jego uzyskania (jeżeli Oprogramowanie zostało uzyskane w Internecie):

  • Aktualizacje Oprogramowania poprzez Internet po opublikowaniu ich na stronie internetowej przez Posiadacza praw lub w formie innych usług online. Wszelkie otrzymane przez Użytkownika Aktualizacje stają się częścią Oprogramowania i mają wobec nich zastosowanie zasady i warunki niniejszej Umowy;
  • Pomoc techniczna za pośrednictwem Internetu oraz telefonicznie w postaci infolinii Pomocy technicznej.

3. Aktywacja i okres obowiązywania

3.1. Od Użytkownika, który zmodyfikuje swój komputer lub wprowadzi zmiany do zainstalowanego na nim oprogramowania innych dostawców, Posiadacz praw może wymagać przeprowadzenia ponownej aktywacji Oprogramowania lub instalacji pliku klucza licencyjnego. Posiadacz praw zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich środków oraz procedur weryfikacyjnych celem zweryfikowania wiarygodności Licencji oraz/lub kopii Oprogramowania zainstalowanego oraz/lub wykorzystywanego na komputerze Użytkownika.

3.2. Jeżeli Oprogramowanie zostało uzyskane na nośniku fizycznym, może ono być wykorzystywane, po przyjęciu warunków niniejszej Umowy, w okresie oznaczonym na opakowaniu, począwszy od akceptacji niniejszej Umowy.

3.3. Jeżeli Oprogramowanie zostało uzyskane w Internecie, może ono być wykorzystywane, po przyjęciu warunków niniejszej Umowy, w okresie zdefiniowanym podczas uzyskiwania.

3.4. Jeśli Oprogramowanie zostało nabyte na nośniku fizycznym i jest przeznaczone do przedłużenia prawa do korzystania z uprzednio nabytego Oprogramowania, Użytkownik może powtórzyć aktywację Oprogramowania tylko jeżeli posiada kod aktywacyjny do uprzednio nabytego Oprogramowania. W przypadku braku takiego kodu aktywacyjnego efektywny okres użytkowania Oprogramowania będzie ograniczony zgodnie z informacją zamieszczoną na opakowaniu Oprogramowania.

3.5. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego korzystania z wersji próbnej oprogramowania w sposób określony w paragrafie 2.1 w pojedynczym okresie ewaluacji (30 dni) począwszy od momentu aktywacji Oprogramowania na zasadach określonych niniejszą Umową, zakładając, że wersja próbna nie upoważnia Użytkownika do korzystania z Aktualizacji oraz Pomocy technicznej za pośrednictwem Internetu oraz telefonicznej w postaci infolinii Pomocy technicznej. Jeśli Posiadacz praw ustali kolejny pojedynczy okres ewaluacji, Użytkownik zostanie o tym zawiadomiony.

3.6. Posiadana przez Użytkownika Licencja na korzystanie z Oprogramowania wydana zostaje na okres zdefiniowany w paragrafie 3.2 lub 3.3 (odpowiednio), a ilość czasu pozostałą do zakończenia okresu użytkowania można sprawdzić za pomocą środków opisanych w Instrukcji Użytkownika.

3.7. Jeśli Użytkownik uzyskał Oprogramowanie z zamiarem użytkowania na więcej niż jednym komputerze, wtedy licencja Użytkownika na korzystanie z Oprogramowania jest ograniczona do czasu począwszy od daty aktywacji Oprogramowania lub instalacji pliku klucza licencyjnego na pierwszym komputerze.

3.8. Nie naruszając wszelkich innych środków prawnych ani prawa equity, które mogą przysługiwać Posiadaczowi praw, w przypadku złamania przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień i warunków niniejszej Umowy, Posiadacz praw w każdej chwili i bez powiadomienia Użytkownika może wycofać niniejszą Licencję na użytkowanie Oprogramowania, nie refundując ceny zakupu w całości ani w części.

3.9. Użytkownik wyraża zgodę na to, iż korzystając z Oprogramowania oraz wszelkich raportów lub informacji od niego pochodzących, będzie przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa międzynarodowego, krajowego, stanowego, przepisów oraz praw lokalnych, w tym, bez ograniczeń, prawa prywatności, praw autorskich, praw kontroli eksportu oraz prawa dotyczącego pornografii.

3.10. Z wyjątkiem okoliczności, w których postanowienia niniejszej Umowy stanowią inaczej, Użytkownik nie ma prawa do przeniesienia nadanych mu z mocy niniejszej Umowy praw bądź wynikających z niej zobowiązań.

3.11. Posiadacz praw zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości aktywacji poza regionem, w którym Oprogramowanie zostało nabyte od Posiadacza praw i/lub jego partnerów.

3.12. Jeżeli Użytkownik uzyskał Oprogramowanie z kodem aktywacyjnym ważnym dla lokalizacji językowej Oprogramowania na region, w którym zostało ono nabyte od Posiadacza praw lub jego partnerów, Użytkownik nie może aktywować Oprogramowania za pomocą kodu aktywacyjnego przeznaczonego dla innej lokalizacji językowej.

3.13. W przypadku ograniczeń określonych w paragrafach 3.11 i 3.12, informacje o tych ograniczeniach zostały umieszczone na opakowaniu i/lub stronie internetowej Posiadacza praw i/lub jego partnerów.

4. Pomoc techniczna

4.1. Pomoc techniczna opisana w paragrafie 2.6 niniejszej Umowy zapewniana będzie Użytkownikowi po zainstalowaniu najnowszej Aktualizacji Oprogramowania (z wyjątkiem wersji jego próbnej).
Pomoc techniczna: http://support.kaspersky.com

4.2. Dane dotyczące Użytkownika, umieszczone w Personal Cabinet/My Kaspersky Account, są dostępne specjalistom pomocy technicznej jedynie w czasie udzielania pomocy na życzenie Użytkownika.

5. Gromadzenie informacji

5.1. Aby poprawić poziom zabezpieczenia informacji, Użytkownik zgadza się na automatyczne przekazywanie informacji o sumach kontrolnych generowanych dla plików (MD5), informacji wykorzystywanych do definiowania reputacji URL oraz statystyk służących do ochrony przed spamem. Uzyskane w ten sposób informacje nie obejmują żadnych danych osobistych lub poufnych Użytkownika. Uzyskane w ten sposób informacje są chronione przez Posiadacza praw zgodnie z wymogami ustawowymi.

5.2. Aby lepiej uświadomić sobie nowe zagrożenia i ich źródła oraz udoskonalić oferowany Użytkownikowi poziom zabezpieczenia, Posiadacz praw, za zgodą Użytkownika wyrażoną w Oświadczeniu o Gromadzeniu Danych Sieci Kaspersky Security Network, wyraźnie upoważnia go otrzymania tych informacji. Użytkownik ma prawo dezaktywować usługę Kaspersky Security Network podczas instalacji. Również po zainstalowaniu, Użytkownik może w każdej chwili aktywować i dezaktywować usługę Kaspersky Security Network na stronie opcji Oprogramowania.

Użytkownik dodatkowo uznaje i wyraża zgodę na to, iż wszelkie informacje zgromadzone przez Posiadacza praw mogą zostać wykorzystane do śledzenia oraz publikacji raportów o trendach w zakresie zagrożeń wg wyłącznego uznania Posiadacza praw.

5.3. Oprogramowanie nie przetwarza żadnych danych pozwalających na identyfikację jednostki, nie łączy też przetwarzania danych z żadnymi informacjami osobowymi.

5.4. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby informacje zebrane przez Oprogramowanie zostały przesłane Posiadaczowi praw, powinien on zrezygnować z aktywacji lub dezaktywować usługę Kaspersky Security Network.

6. Ograniczenia

6.1.Użytkownik nie będzie emulować, klonować, wynajmować, użyczać, wypożyczać na zasadach leasingu, odsprzedawać, modyfikować, dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej lub demontażowi ani tworzyć prac pochodnych w oparciu o Oprogramowanie lub jakąkolwiek jego część z wyjątkiem, kiedy jest to dozwolone w postaci niezbywalnego prawa nadanego Użytkownikowi poprzez odpowiednie prawa, Użytkownik nie sprowadzi też żadnej części Oprogramowania do postaci czytelnej dla człowieka, nie przeniesie licencjonowanego Oprogramowania lub jego podzbioru, oraz nie zezwoli na to stronie trzeciej, z wyjątkiem wypadków, kiedy niniejsze restrykcje są wyraźnie zakazane przez obowiązujące prawo. Ani kod binarny Oprogramowania ani jego kod źródłowy nie mogą być wykorzystywane bądź poddawane inżynierii wstecznej w celu stworzenia algorytmu programu, który jest zastrzeżony. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie nadane na mocy niniejszej Umowy są zastrzeżone przez Posiadacza praw oraz/lub odpowiednio, jego dostawców. Wszelkie przejawy nieautoryzowanego użycia Oprogramowania spowodują natychmiastowe i automatyczne rozwiązanie niniejszej Umowy oraz odebranie nadanej w ramach umowy Licencji, mogą również spowodować rozpoczęcie postępowania przeciwko Użytkownikowi z powództwa cywilnego oraz/lub karnego.

6.2. Użytkownik nie dokona cesji swoich praw do korzystania z Oprogramowania na stronę trzecią, poza wyjątkami określonymi w paragrafie 2.5 niniejszej Umowy.

6.3. Użytkownik nie udostępni stronom trzecim kodu aktywacyjnego ani/bądź pliku klucza licencyjnego, nie zezwoli również stronom trzecim na korzystanie z kodu aktywacyjnego ani/bądź pliku klucza licencyjnego stanowiących poufne dane będące własnością Posiadacza praw oraz dołoży uzasadnionych starań w celu ochrony kodu aktywacyjnego oraz/lub pliku klucza licencyjnego, pod warunkiem iż, jak określone to zostało w paragrafie 2.5 niniejszej Umowy, Użytkownik może przekazać kod aktywacyjny oraz/lub plik klucza licencyjnego stronom trzecim. Kod aktywacyjny należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do momentu wygaśnięcia licencji.

6.4. Użytkownik nie będzie wynajmował, użyczał ani wypożyczał Oprogramowania na zasadach leasingu żadnej stronie trzeciej.

6.5. Użytkownik nie będzie wykorzystywał Oprogramowania do tworzenia danych lub oprogramowania wykorzystywanego do wykrywania, blokowania lub usuwania zagrożeń opisanych w Instrukcji użytkownika.

6.6. Posiadacz praw ma prawo do zablokowania pliku klucza licencyjnego lub rozwiązania Umowy Licencyjnej na korzystanie z Oprogramowania zawartej z Użytkownikiem bez jakiejkolwiek refundacji w wypadku złamania przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień i warunków niniejszej Umowy.

6.7. Użytkownikom korzystającym z próbnej wersji Oprogramowania nie przysługuje prawo do otrzymywania Pomocy technicznej opisanej w paragrafie 4 niniejszej Umowy, a Użytkownik nie ma prawa do przekazania licencji bądź scedowania praw do korzystania z Oprogramowania na jakąkolwiek stronę trzecią.

7. Ograniczona gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności

7.1. Posiadacz praw gwarantuje, że Oprogramowanie w istotnym zakresie będzie zgodne ze specyfikacją oraz opisem zawartym w Instrukcji użytkownika pod warunkiem, że ta ograniczona gwarancja nie będzie miała zastosowania w następujących przypadkach: (w) niedobory w funkcjonalności komputera Użytkownika i związane z tym naruszenia, za które Posiadacz praw wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności gwarancyjnej; (x) wadliwe działanie, uszkodzenia lub awarie powstałe na skutek nadużyć; wypadków; zaniedbań; niewłaściwej instalacji, użytkowania lub konserwacji; kradzieży; wandalizmu; siły wyższej; aktów terroryzmu; awarii lub przeciążenia sieci zasilania; ofiar; przeróbki, niedozwolonych modyfikacji lub napraw przeprowadzonych przez jednostki inne, niż Posiadacz praw; lub jakiekolwiek inne działania stron trzecich lub Użytkownika oraz z przyczyn będących poza zasięgiem wypływu Posiadacza praw; (y) wszelkie wady, o których Użytkownik nie powiadomi Posiadacza praw w możliwie szybkim terminie od ich stwierdzenia; oraz (z) niekompatybilność spowodowana sprzętem komputerowym oraz/lub elementami oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.

7.2. Użytkownik oświadcza, akceptuje oraz zgadza się, iż żadne oprogramowanie nie jest wolne od błędów oraz, że zalecane jest wykonywanie kopii zapasowych zawartości dysku komputera, z częstotliwością oraz o niezawodności odpowiadającej Użytkownikowi.

7.3. Posiadacz praw nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na to, że Oprogramowanie będzie funkcjonowało poprawnie w przypadku pogwałcenia zasad opisanych w Instrukcji użytkownika lub w niniejszej Umowie.

7.4. Posiadacz praw nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie funkcjonowało poprawnie, jeżeli Użytkownik nie będzie regularnie pobierał Aktualizacji opisanych w paragrafie 2.6 niniejszej Umowy.

7.5. Posiadacz praw nie gwarantuje ochrony przed zagrożeniami opisanymi w Instrukcji użytkownika po upływie okresu zdefiniowanego w paragrafach 3.2 lub 3.3 niniejszej Umowy lub po wygaśnięciu Licencji na korzystanie z Oprogramowania z jakiegokolwiek powodu.

7.6. OPROGRAMOWANIE UDOSTĘPNIONE JEST UŻYTKOWNIKOWI W STANIE „TAKIM, JAKIM JEST” A POSIADACZ PRAW NIE SKŁADA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ZAPEWNIEŃ CO DO JEGO WYKORZYSTYWANIA LUB DZIAŁANIA. WYJĄWSZY WSZELKIE GWARANCJE, WARUNKI, OŚWIADCZENIA LUB POSTANOWIENIA, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ LUB OGRANICZYĆ W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, POSIADACZ PRAW I JEGO PARTNERZY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, WARUNKÓW, OŚWIADCZEŃ ANI POSTANOWIEŃ (WYRAŻONYCH LUB DOMNIEMANYCH Z MOCY USTAWY, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, ZWYCZAJU, WYKORZYSTANIA LUB INNYCH) W JAKICHKOLWIEK KWESTIACH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, W KWESTIACH NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH, POKUPNOŚCI, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, INTEGRACJI LUB PRZYDATNOŚCI DO DANEGO CELU. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY ORAZ CAŁKOWITE RYZYKO W KWESTII DZIAŁANIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYBÓR ODPOWIEDNIEGO OPROGRAMOWANIA DO OSIĄGNIĘCIA ŻĄDANYCH REZULTATÓW, ORAZ ZA INSTALACJĘ, KORZYSTANIE I WYNIKI UZYSKANE W REZULTACIE STOSOWANIA OPROGRAMOWANIA. BEZ OGRANICZEŃ DLA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, POSIADACZ PRAW NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE WOLNE OD BŁĘDÓW, PRZERW W FUNKCJONOWANIU LUB INNYCH AWARII LUB TEŻ, ŻE OPROGRAMOWANIE SPEŁNI WSZELKIE LUB WSZYSTKIE WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ZOSTAŁY ONE UJAWNIONE POSIADACZOWI PRAW.

8. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE, W ŻADNYM WYPADKU POSIADACZ PRAW ANI JEGO PARTNERZY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, PRZYPADKOWE, DOMNIEMANE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY (W TYM, M. IN., ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB INFORMACJI POUFNYCH LUB INNYCH, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ PRYWATNOŚCI, KORUPCJĘ, ZNISZCZENIE ORAZ UTRATĘ DANYCH LUB PROGRAMÓW, ZA NIEMOŻNOŚĆ WYWIĄZANIA SIĘ Z JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW, W TYM WSZELKICH OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH, OBOWIĄZKU DOBREJ WIARY LUB NALEŻYTEJ STARANNOŚCI, ZA ZANIEDBANIE, STRATY EKONOMICZNE ORAZ WSZELKIE INNE STRATY PIENIĘŻNE) POWSTAŁE NA SKUTEK LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA, ZAPEWNIENIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ ZAPEWNIENIA WSPARCIA LUB INNYCH USŁUG, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA ORAZ ZWIĄZANEJ Z OPROGRAMOWANIEM TREŚCI LUB W INNY SPOSÓB POWSTAŁYCH W WYNIKU KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA BĄDŹ W RAMACH LUB W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK POSTANOWIENIEM NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZŁAMANIEM WARUNKÓW UMOWNYCH BĄDŹ DELIKTOWYCH (W TYM Z ZANIEDBANIEM, WPROWADZENIEM W BŁĄD, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUB OBOWIĄZKIEM BEZPOŚREDNIM) LUB INNYM ZŁAMANIEM OBOWIĄZKU USTAWOWEGO, LUB JAKIMKOLWIEK NARUSZENIEM WARUNKÓW GWARANCJI PRZEZ POSIADACZA PRAW LUB KTÓREGOKOLWIEK Z JEGO PARTNERÓW NAWET, JEŻELI POSIADACZ PRAW LUB JEGO PARTNERZY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD.

UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TO, IŻ W WYPADKU GDY POSIADACZ PRAW ORAZ/LUB JEGO PARTNERZY ZOSTANĄ UZNANI ZA ODPOWIEDZIALNYCH, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIADACZA PRAW ORAZ/LUB JEGO PARTNERÓW OGRANICZAĆ SIĘ BĘDZIE DO KOSZTÓW OPROGRAMOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIADACZA PRAW ORAZ/LUB JEGO PARTNERÓW NIE PRZEKROCZY OPŁAT ZA OPROGRAMOWANIE WNIESIONYCH NA RZECZ POSIADACZA PRAW LUB JEGO PARTNERÓW (W ZALEŻNOŚCI OD OKOLICZNOŚCI).

NIC CO STANOWI TREŚĆ NINIEJSZEJ UMOWY NIE WYKLUCZA ANI NIE OGRANICZA ŻADNYCH ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH ŚMIERCI ORAZ ODNIESIONYCH OBRAŻEŃ CIELESNYCH. PONADTO, W PRZYPADKU GDY ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE W TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY NIE MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, WTEDY TAKIE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIE BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA, KTÓREGO W DALSZYM CIĄGU OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ POZOSTAŁE ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYŁĄCZENIA ORAZ OGRANICZENIA.

9. GNU oraz licencje stron trzecich

9.1.Oprogramowanie może zawierać programy komputerowe licencjonowane (lub sublicencjonowane) użytkownikowi w ramach Powszechnej Licencji Publicznej GNU lub innych, podobnych licencji na bezpłatne oprogramowanie, które, poza innymi uprawnieniami, pozwalają użytkownikowi na kopiowanie, modyfikowanie oraz redystrybucję niektórych programów lub ich części oraz udostępniają kod źródłowy („Wolne Oprogramowanie”). Jeżeli licencje te wymagają, aby dla każdego oprogramowania przekazywanego innym w formie wykonywalnego formatu binarnego udostępniony został tym użytkownikom również kod źródłowy, powinien on zostać udostępniony użytkownikowi po otrzymaniu prośby przesłanej na adres: source@kaspersky.com lub kod źródłowy został dołączony do Oprogramowania. Jeżeli jakiekolwiek licencje Wolnego Oprogramowania wymagają, aby Posiadacz praw udostępnił prawo do korzystania, kopiowania oraz modyfikowania programu w ramach Wolnego Oprogramowania wykraczające poza prawa przyznane z mocy niniejszej Umowy, wtedy prawa te stają się nadrzędne do zawartych w niniejszej Umowie praw i restrykcji.

10. Prawo własności intelektualnej

10.1. Użytkownik zgadza się, że Oprogramowanie oraz jego autorstwo, systemy, pomysły, metody działania, dokumentacja oraz inne zawarte w Oprogramowaniu informacje stanowią własność intelektualną oraz/lub cenne tajemnice handlowe Posiadacza praw lub jego partnerów oraz, że Posiadacz praw oraz, odpowiednio, jego partnerzy, chronieni są przepisami prawa cywilnego i karnego oraz przepisami o prawie autorskim, tajemnicy handlowej, znaku towarowym oraz prawem patentowym Federacji Rosyjskiej, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych i innych krajów, jak również traktatami międzynarodowymi. Niniejsza Umowa nie nadaje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej, w tym do znaków towarowych lub usługowych Posiadacza praw oraz/lub jego partnerów („Znaki towarowe”). Użytkownik może korzystać ze znaków towarowych tylko w zakresie identyfikacji wydruków stworzonych przez Oprogramowanie, stosownie do zaakceptowanych praktyk dotyczących znaków towarowych, w tym identyfikacji nazwy posiadacza znaku towarowego. Takie wykorzystanie znaku towarowego nie daje Użytkownikowi jakichkolwiek praw własności w stosunku do Znaku towarowego. Posiadacz praw oraz/lub jego partnerzy posiadają oraz zachowują wszelkie prawa, tytuł własności oraz prawo do udziału w zyskach z Oprogramowania, w tym, bez ograniczeń, wszelkich korekt błędów, usprawnień, Aktualizacji lub innych modyfikacji Oprogramowania dokonanych przez Posiadacza praw lub jakąkolwiek stronę trzecią oraz wszelkich praw autorskich, patentów, praw do tajemnic handlowych, znaków towarowych oraz innych zawartych w nich własności intelektualnych. Posiadanie, instalacja ani korzystanie z Oprogramowania przez Użytkownika nie powoduje przeniesienia na niego jakiegokolwiek tytułu własności intelektualnej Oprogramowania, a Użytkownik nie nabywa żadnych praw do Oprogramowania z wyjątkiem wyraźnie określonych niniejszą Umową. Wszystkie kopie Oprogramowania wykonane w ramach niniejszej Umowy muszą zawierać te same zastrzeżenia prawne pojawiające się na oraz w Oprogramowaniu. Z wyjątkiem jak określono to w treści niniejszej Umowy, nie powoduje ona przyznania Użytkownikowi żadnych praw do własności intelektualnej Oprogramowania, a Użytkownik potwierdza, że Licencja, w sposób określony niniejszą Umową, nadaje Użytkownikowi jedynie prawo do ograniczonego korzystania z Oprogramowania na zasadach i warunkach określonych niniejszą Umową. Posiadacz praw zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane Użytkownikowi w ramach niniejszej Umowy.

10.2. Użytkownik wyraża zgodę na niedokonywanie jakichkolwiek modyfikacji lub zmian w Oprogramowaniu. Użytkownik nie ma prawa usuwać lub zmieniać zawiadomień o ochronie praw autorskich ani innych zastrzeżeń prawnych na kopiach Oprogramowania.

11. Prawo właściwe; Arbitraż

11.1. Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa Federacji Rosyjskiej i będzie interpretowana zgodnie z jego zasadami bez odniesienia do konfliktu przepisów i zasad prawa. Niniejsza Umowa nie podlega przepisom Konwencji Narodów Zjednoczonych w kwestii Umów dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów, których zastosowanie jest wyraźnie wykluczone. Wszelkie spory powstałe w związku z interpretacją lub wykonaniem postanowień niniejszej Umowy lub ich złamania, wyjąwszy zawarcie bezpośredniej ugody, rozstrzygać będzie Trybunał Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego przy Izbie Handlu i Przemysłu Federacji Rosyjskiej w Moskwie w Federacji Rosyjskiej. Jakiekolwiek odszkodowanie przyznane przez sędziego arbitrażowego będzie ostateczne i wiążące dla obu stron, a wyrok w sprawie odszkodowania może być egzekwowany przez jakikolwiek sąd właściwy. Żadne z postanowień Rozdziału 11 nie zabrania Stronie ubiegania się o godziwe zadośćuczynienie w sądzie właściwym ani jego uzyskania, zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu postępowania arbitrażowego.

12. Okres wszczynania powództwa.

12.1. Żaden rodzaj powództwa, bez względu na formę, będący wynikiem lub związany z transakcjami przeprowadzonymi w ramach niniejszej Umowy, nie może zostać wszczęty przez którąkolwiek ze stron niniejszej Umowy po upływie jednego (1) roku od zaistnienia podstawy powództwa lub odkrycia jej istnienia, z wyjątkiem powództwa o naruszenie praw własności intelektualnej, które może być wszczęte w maksymalnym, mającym zastosowanie okresie dozwolonym przez prawo.

13. Całość umowy; Zasada rozdzielności; Zaniechanie zrzeczenia się praw

13.1. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Posiadaczem praw i unieważnia wszelkie uprzednie pisemne lub ustne porozumienia, propozycje, zawiadomienia lub ogłoszenia dotyczące Oprogramowania lub treści niniejszej Umowy. Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszej Umowy, zrozumiał ją oraz wyraża zgodę na przestrzeganie jej postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonywalne w całości bądź w części, postanowienie takie zostanie wąsko zinterpretowane tak, aby stało się zgodne z prawem oraz egzekwowalne, a całość Umowy nie zostanie wobec powyższego uznana za nieważną, a pozostała jej część zachowa moc obowiązującą ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi i podlegać będzie wykonaniu w maksymalnym, dozwolonym prawnie i na zasadach słuszności zakresie, zachowując jednocześnie, w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie, swoje początkowe intencje. Odstąpienie od jakiegokolwiek postanowienia lub warunku niniejszej Umowy nie będzie ważne o ile nie zostanie sporządzone na piśmie i podpisanie przez Użytkownika oraz upoważnionego do tego przedstawiciela Posiadacza praw pod warunkiem, iż zrzeczenie się dochodzenia praw z tytułu naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się dochodzenia praw z tytułu jakichkolwiek wcześniejszych, współczesnych ani późniejszych naruszeń. Zaniechanie przez Posiadacza praw nalegania na wykonanie lub ścisłego egzekwowania wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy bądź jakiegokolwiek prawa, nie będzie interpretowane jako odstąpienie od tego postanowienia lub prawa.

14. Informacje kontaktowe Posiadacza praw

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Umowy lub chęci skontaktowania się z Posiadaczem praw z jakiegokolwiek powodu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

Kaspersky Lab ZAO, 10 build. 1 1st Volokolamsky Proezd
Moskwa, 123060
Federacja Rosyjska
Tel.: +7-495-797-8700
Stel: +7-495-645-7939
Email: info@kaspersky.com
Strona internetowa: www.kaspersky.com

©1997-2011 Kaspersky Lab ZAO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze oprogramowanie oraz towarzysząca mu dokumentacja są objęte oraz chronione prawem autorskim i międzynarodowymi umowami o ochronie praw autorskich, a także prawem oraz traktatami dotyczącymi własności intelektualnej.

INFORMACJA HANDLOWA

  • Infolinia:

    504 502 500

    z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

  • Kontakt e-mail

  • Czat handlowy

  • Przejdź