Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej "Tłumaczenia online" (dalej: oferty promocyjnej, promocji, akcji) jest home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431335, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, dostawca usług internetowych, działający we współpracy z Brillant Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000446255, REGON 321322927, NIP 66925118347, zwany dalej Partnerem.
 2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu sieci home.pl dostępnego na stronie oraz Regulaminu Partnera dostępnego na stronie internetowej Partnera http://dogadamycie.pl/rules
 3. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora promocji oraz na stronie internetowej home.pl.
 4. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

§2 Oferta promocyjna

 1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.
 2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie promocyjnej.
 3. Oferta promocyjna wiąże Uczestników, którzy w okresie obowiązywania oferty dokonają rejestracji dóbr lub usług, których dotyczy oferta i zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

§3 Czas trwania promocji

 1. Oferta promocyjna trwa od dnia 15 stycznia 2014 r. do odwołania.
 2. Organizator może odwołać akcję promocyjną bez podania przyczyny albo zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas, w szczególności w przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie.

§4 Uczestnicy

 1. Oferta promocyjna, opisana w § 5 ust. 1 i 2 skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które w trakcie trwania oferty promocyjnej:
  • zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu, oraz
  • zaakceptują postanowienia Regulaminu Partnera dostępnego na stronie http://dogadamycie.pl/regulamin, oraz
  • posiadają zarejestrowaną i opłaconą usługę u Organizatora, oraz otrzymają kod rabatowy uprawniający do zniżki na usługi świadczone przez Partnera, oraz
  • dokonają rejestracji za pośrednictwem serwisu Partnera http://dogadamycie.pl/rejestracja/homepl
 2. Oferta promocyjna, opisana w § 5 ust. 1 i 2 skierowana jest wyłącznie do Uczestników, którzy w trakcie trwania oferty promocyjnej:
  • spełniają warunki opisane w ust. 1 powyżej, oraz
  • posiadają zarejestrowane i opłacone u Organizatora konto typu: Click Shop, Click Shop Premium, Business Cloud Basic, Business Cloud Starter, Business Cloud Server, Business Cloud Unlimited, lub
  • posiadają zarejestrowane i opłacone u Organizatora konto typu: Personal Email, Business Email, lub
  • posiadają w pełni opłacone/aktywowane w Organizatora domeny: .pl, funkcjonalne .pl, regionalne .pl, krajowe, europejskie .eu, globalne.
 3. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać Uczestnicy, którzy:
  • posiadają usługę hostingową typu: Business Web, Business Starter, Business Server, Business Server PRO, lub
  • nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.

§5 Opis oferty promocyjnej

 1. Uczestnicy, którzy spełnili warunki określone w § 4 ust. 2 lit. a oraz c lub d są uprawnieni do:
  • otrzymania kodu rabatowego wysokości 20 %, na usługi Partnera polegające na tłumaczenia rozmów telefonicznych i wiadomości email, który może zostać wykorzystany w okresie jednego roku kalendarzowego od dnia dokonania rejestracji w serwisie Partnera dogadamycie.pl, oraz
  • jednego bezpłatnego tłumaczenia wiadomości email w okresie jednego roku kalendarzowego od dnia dokonania rejestracji w serwisie Partnera dogadamycie.pl.
 2. Uczestnicy, którzy spełnili warunki określone w § 4 ust. 2 lit. a oraz b są uprawnieni do:
  • otrzymania kodu rabatowego wysokości 20 %, na usługi Partnera polegające na tłumaczenia rozmów telefonicznych i wiadomości email, który może zostać wykorzystany w okresie jednego roku kalendarzowego od dnia dokonania rejestracji w serwisie Partnera dogadamycie.pl, oraz
  • otrzymania kodu rabatowego wysokości 20 % na usługi Partnera polegające na tłumaczeniu stron www, oraz
  • jednego bezpłatnego tłumaczenia wiadomości email w okresie jednego roku kalendarzowego od dnia dokonania rejestracji w serwisie Partnera dogadamycie.pl.
 3. W celu uzyskania kodu rabatowego oraz jednego bezpłatnego tłumaczenie wiadomości email, o którym mowa w ust. 1 lit. b i ust. 2 lit. c powyżej Uczestnik oprócz spełnienia warunków określonych w § 4 musi dokonać następujących czynności:
  • dokonać wygenerowania kodu rabatowego w panelu administracyjnym usługi Organizatora,
  • następnie klikając na link znajdujący się w panelu administracyjnym, o którym mowa w lit. a powyżej, zostanie przekierowany do serwisu dogadamycie.pl,
  • na stronie serwisu dogadamycie.pl Uczestnik rozpocznie proces rejestracji.
 4. Świadczenie otrzymane przez Uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź

Cena połączenia telefonicznego uzależniona od operatora.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia